Studiegids

nl en

Afstudeerseminar Leiderschap en gedrag binnen en tussen organisaties

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Toelating tot het profiel vak geeft toegang tot het vervolg van het afstudeerseminar. Studenten worden medio blok 2 ingedeeld in profielvakken op basis van opgegeven voorkeuren.
Afgeronde bacheloropleiding die toegang geeft tot deze master of een afgeronde bachelorscriptie/project wanneer toegang tot de master is verleend op basis van art. 5.2.2. van de Onderwijs- en Examenregeling 2022-2023.

Beschrijving

Het afstudeerseminar is een thematisch vervolg op het profielvak. Tijdens het afstudeerseminar schrijf je je scriptie/ eindwerkstuk/ afstudeerverslag. Het doel van de afstudeerseminars is: zelfstandig toepassen van conceptuele modellen op empirie óf het ontwerpen van oplossingen (beleid, adviezen, organisatieverandering, beïnvloeding).

Het afstudeerseminar wordt opgedeeld in capstones (subgroepen), waarbij studenten in kleinere groepen begeleid worden bij het schrijven van hun scriptie rondom hetzelfde thema.

Dit afstudeerseminar richt zich op de thema’s binnen het domein van publiek leiderschap en organisatieverandering. De thema’s worden nader ingevuld en mede afgestemd op onderzoeksthema’s van de scriptiebegeleiders, zoals leiderschap, diversiteit en inclusie, verandermanagement en teamwerk en gedrag.

Leerdoelen

Met het afronden van het afstudeerseminar bereikt men (o.a.) de volgende leerdoelen:

  • het vermogen zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te voeren en daarover te rapporteren;

  • selectie, bespreking en integratie van relevante theorieën;

  • operationalisatie van theoretische concepten;

  • verzameling van betrouwbare data (bronnenstudie, interviews, enquêtes, observaties, participerende observatie, experiment);

  • controleerbare, objectieve, nauwkeurige en systematische beschrijving van de bevindingen;

  • analyse van de bevindingen met behulp van het theoretisch kader het helder en academisch rapporteren over de onderzoeksresultaten;

  • reflectie op het onderzoeksproces en de onderzoeksresultaten.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit een begeleiding van het proces richting het eindwerkstuk van de master Management van de Publieke Sector.

Totale studielast voor 20 EC is 560 uur waarvan:

Begeleidingssessies: 14 uur
Zelfstudie (platform), onderzoeken en schrijven afstudeerproduct: 546 uur.

Toetsing en weging

Het afstudeerseminar wordt afgerond met het schrijven van een scriptie. De scriptie bestaat uit twee deeltoetsen die in blok 3, respectievelijk, blok 4 geschreven worden. Het eindcijfer voor de scriptie is een gewogen gemiddelde van de beide deeltoetsen. Deze deeltoetsen zijn de volgende:
1. De scriptieopzet (25% van het eindcijfer)
2. De scriptie (75% van het eindcijfer)

De deeltoetsen kunnen in het geval van een onvoldoende aan het einde van het afstudeerseminar worden herkanst. Voor meer informatie over de toetsing en weging, zie de scriptiehandleiding welke te vinden is op de Brightspace-pagina's van het desbetreffende profiel vak.

Literatuurlijst

In het afstudeerseminar wordt gebruik gemaakt van verschillende literatuur afhankelijk van de onderzoeksrichting en wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

Studenten kunnen zich niet los voor het afstudeerseminar aanmelden. Studenten worden in blok 3 ingedeeld in profielvakken op basis van voorkeuren. Na het profiel vak stroom je door in het afstudeerseminar behorend bij het profiel vak.

Moet je alleen nog het afstudeerseminar afronden en heb je het profielvak al behaald? Meld je dan voor 1 november bij het OSC. Zij zorgen er voor dat je ingeschreven wordt voor het afstudeerseminar dat hoort bij je profielvak. Bestaat jouw profielvak inmiddels niet meer? Dan zal je deze opnieuw moeten volgen in blok 3. Volg hiervoor de instructies die je t.z.t. weer krijgt over het doorgeven van je voorkeuren voor de profielvakken.

Contact

Dr. T.S. Ashikali t.s.ashikali@fgga.leidenuniv.nl
Dr. B.S. Kuipers b.s.kuipers@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen