Studiegids

nl en

Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Beschrijving

In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen van de vroegmoderne tijd aan de orde, vanaf het begin van de Renaissance tot aan het congres van Wenen. Aan de hand van de opgegeven literatuur wordt de nieuwe geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. Hoewel het accent ligt op Europa, worden andere delen van de wereld niet alleen via de Europese expansie, maar ook in hun eigen context besproken.
Het hoorcollege volgt de behandeling van het handboek en de reader in de werkcolleges op de voet en diept steeds een of meer cruciale onderwerpen uit die in het gedeelte staan van het handboek of de reader dat voor de betreffende week is gelezen. Dit hoorcollege biedt dus geen handboekbegeleiding; die wordt in de bijbehorende propedeuse werkcolleges gegeven.

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop met betrekking tot de geschiedenis van de Nieuwe Tijd;

 • 2) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: schriftelijk tentamen bestaande uit essayvragen en mogelijk enkele gesloten vragen, bv multiple choice, over hoorcollege, handboek en reader

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen bestaande uit essayvragen en mogelijk enkele gesloten vragen, bv multiple choice over hoorcollege, handboek en reader

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • McKay e.a., A History of Western Society since 1300, 12e editie (2017) plus een toegangscode voor een digitale versie van drie hoofdstukken uit Mckay e.a., A History of World Societies
  Het ISB-nummer voor boek + extra hoofdstukken is: 9781319512958

Verdere literatuur volgt tijdens de colleges via Brightspace.

Inschrijven

Eerstejaars studenten Geschiedenis worden voor de colleges en tentamens in het eerste semester ingeschreven door hun opleiding. Eerstejaars studenten moeten in het eerste semester wel al hun tentamendeelname bevestigen.

Voor keuzevakstudenten en ouderejaars Geschiedenis die een propedeuse hoorcollege herkansen is inschrijven via MyStudyMap verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Dit vak is nauw verbonden met het vaardighedenwerkcollege AGN.