Studiegids

nl en

Dante poeta del mondo medievale

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Beschrijving

Op college wordt, na een algemene inleiding tot het werk van Dante, een aantal zangen uit de Komedie behandeld en met name uit de Hel. Daarbij verwerft de student vertrouwdheid met de thematiek en het taaleigen van de Komedie in het algemeen en de Hel in het bijzonder, binnen de religieuze, filosofische en literaire context van de late Middeleeuwen. Verder leert de student om te gaan met een uitvoerig wetenschappelijk commentaar en gebruik te maken van de belangrijkste bibliografische hulpmiddelen en informatiebronnen bij de studie van de Komedie.

Leerdoelen

 • Zelfstandig lezen van canti van Dantes Commedia: begrip van de taal, thematiek en narratieve strategieën met behulp van een kritische editie;

 • Inzicht verwerven in een selectie van de voornaamste interpretaties en problemen rond de Commedia;

 • Inzicht verwerven in de plaats van het werk in de literaire en historische context van de 13e en 14e eeuw en het belang ervan in de wereldliteratuur;

 • Zelfstandig gebruik maken van (digitale) hulpmiddelen en secundaire literatuur over Dante en de Komedie;

 • Mondeling en schriftelijk kunnen communiceren over Dantes Komedie in de vorm van discussies, een presentatie en een schriftelijk tentamen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Toetsing en weging

 • Participatie en opdrachten (waaronder een presentatie) tijdens het semester (20%). Als de student deze tijdens het semester naar behoren heeft uitgevoerd, hoeft dit deel niet herkanst te worden.

 • Schriftelijk (gedeeltelijk open boek) tentamen (80%).
  Voor beide onderdelen dient een voldoende resultaat te worden behaald.

Herkansing en weging

 • Alternatieve opdrachten ter vervanging van participatie tijdens het semester (20%) en/of

 • Schriftelijk (open boek) tentamen (80%).

Inzage en nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Dante Alighieri, La Divina Commedia: Inferno con Strumenti, con commento di A. M. Chiavacci Leonardi, Bologna, Zanichelli, ISBN 978-8808-09579-4.

Studenten die de hele Commedia wensen te bezitten (warm aanbevolen!), kunnen in plaats van bovenstaande editie van het Inferno ook de complete editie van de Commedia met hetzelfde commentaar aanschaffen: Dante Alighieri, Commedia, con il commento di A. M. Chiavacci Leonardi, Bologna, Zanichelli, ISBN 978-8808-10550-9 (met cd-rom voor Windows, met daarop alle werken van Dante).

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.