Studiegids

nl en

Juridische aspecten van Kindermishandeling

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit vak belicht de juridische aspecten van kindermishandeling en vormt een onderdeel van de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief.
Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Kindermishandeling en verwaarlozing tast het leven van een kind in zijn grondvesten aan. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid om kinderen groot te brengen zonder geweld te gebruiken in de opvoeding. De overheid heeft op grond van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind de plicht om ouders te ondersteunen in de uitoefening van deze verantwoordelijkheid. Ook heeft de overheid op grond van dit verdrag de plicht om al het mogelijke te doen om kinderen te beschermen tegen verwaarlozing, misbruik en geweld.
De overheid moet daarom maatregelen treffen ter voorkoming van kindermishandeling en moet procedures bieden voor opsporing, melding, verwijzing, onderzoek en behandeling van gevallen van kindermishandeling, waarbij zo nodig rechterlijke instanties moeten worden ingeschakeld.
Kindermishandeling is een maatschappelijk vraagstuk dat vanuit het perspectief van kinderrechten belangrijke aandacht verdient. Bij de preventie en aanpak van kindermishandeling spelen verschillende rechtsdisciplines (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, internationaal recht) een rol. In dit vak wordt vanuit juridisch perspectief ingegaan op de preventie en aanpak van kindermishandeling zodat inzicht wordt verkregen in de juridische vraagstukken en de juridische kaders die van invloed zijn.
Tijdens de bijeenkomsten wordt – na een eerste bijeenkomst ‘Inleiding Recht’, bedoeld voor niet-juridische studenten – aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Mensenrechten en kinderrechten (week 1);

 • Preventie en signalering vanuit juridisch perspectief (week 2);

 • Vrijwillige aanpak kindermishandeling (bestuursrechtelijk; Jeugdwet, week 3)

 • Civielrechtelijke aanpak kindermishandeling (gedwongen kader) (week 4);

 • Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak kindermishandeling (week 5);

 • Gastcollege: Bijzondere vormen van kindermishandeling in de rechtspraktijk (week 6).

Leerdoelen

Aan het einde van het vak kunt u:

 • de betekenis van het internationale recht voor de nationale rechtsorde op het gebied van kindermishandeling uitleggen en kunt u deze kennis toepassen op een casus;

 • Nederlandse wet-en regelgeving op het gebied van de preventie van kindermishandeling uitleggen;

 • wet- en regelgeving en tuchtrechtspraak met betrekking tot de signalering van kindermishandeling en de implicaties voor het delen van informatie en het medisch beroepsgeheim toepassen op een casus;

 • de vrijwillige hulpverleningsaanpak van de gedwongen aanpak van kindermishandeling onderscheiden en de bijbehorende juridische kaders toepassen op een een casus;

 • wet- en regelgeving en jurisprudentie met betrekking tot de strafrechtelijke aanpak van kindermishandeling kunnen interpreteren en toepassen op een casus;

 • Wet tijdelijk huisverbod (bestuurlijke aanpak) kunnen toepassen op een casus;

 • juridische knelpunten en dilemma’s benoemen bij de juridische aanpak van kindermishandeling;

 • de aangeboden juridische literatuur en de daarin beschreven implicaties voor de juridische aanpak van kindermishandeling samenvatten en beoordelen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. drs. M.R. Bruning

Hoorcollege Inleiding recht (voor niet-juristen)

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Naam docent: : n.n.b.

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docenten: n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht en wordt actieve deelname verwacht. Bij vooraf bij de docent aangemelde en onvermijdelijke afwezigheid zal een vervangende opdracht moeten worden gemaakt. Van u wordt actieve participatie verwacht. Dit houdt in dat de daarvoor opgegeven literatuur vooraf grondig wordt bestudeerd.

 • NB: dit vak bevat een praktische oefening.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: gastcollege

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: bekendmaking via Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: n.n.b.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Afsluitend schriftelijk tentamen (100%). Het tentamen kan alleen worden afgelegd wanneer voldaan is aan de aanwezigheidsplicht die geldt voor de werkcolleges. De regels omtrent de aanwezigheidsplicht zijn te vinden op Brightspace en worden bij de eerste werkgroepbijeenkomst verder toegelicht. (Eventueel zal het hertentamen in de mondelinge vorm worden afgenomen in geval van een klein aantal herkansers).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek wet- en regelgeving en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en gastcolleges.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

 • Reader Wet- en regelgeving & Jurisprudentiereader (via readeronline)

 • Literatuur te raadplegen via Brightspace

 • De wetgevingsbundel Jeugdrecht: J. uit Beijerse & C.J. Forder, Wetgeving Jeugdrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (laatste versie).

Inschrijven

Minorstudenten:
Let op: u dient zich apart in te schrijven voor de minor in zijn geheel én voor de afzonderlijke vakken. Voor dit vak geldt dat u zich alleen voor de werkgroepen hoeft in te schrijven, dat loopt via Brightspace

Alle minorstudenten zullen automatisch worden ingeschreven voor het hoorcollege. Daarmee verkrijg je toegang tot de Brightspace-omgeving. Houd de mededelingen op de omgeving in de gaten. Hierop wordt vermeld wanneer inschrijving voor de werkgroepen via de Brightspace-omgeving mogelijk is.

Keuzevakstudenten:
Studenten die dit vak afzonderlijk als keuzevak willen volgen en dus geen minorstudent zijn, dienen zich via de gebruikelijke manier in te schrijven. U dient zich in MyStudymap aan te melden voor het hoorcollege. Inschrijving voor de werkgroepen wordt pas later via de Brightspace-omgeving mogelijk gemaakt. Houdt daarvoor de mededelingen op Brightspace in de gaten.

Het maximaal aantal beschikbare plaatsen voor keuzevakstudenten is 100. Hierbij geldt dat vol=vol. Er wordt GEEN wachtlijst aangehouden. Besluit je het vak toch niet te volgen, schrijf je dan zo snel mogelijk uit. Je maakt dan ruimte voor een medestudent die het vak heel graag wil volgen.

Studenten die zich alleen via het tentamen inschrijven en hopen daarmee zich te kunnen inschrijven voor de werkgroepen, moeten wij teleurstellen. ALLEEN studenten die staan ingeschreven voor het hoorcollege, kunnen zich inschrijven voor de werkgroepen.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Jeugdrecht

 • Werkadres: Kamerlings Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: Balie van maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen