Studiegids

nl en

Pedagogiek (ICLON)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen open voor studenten die de Educatieve minor of Educatieve module volgen.

Beschrijving

Gerelateerd aan recente theorie over de psychologie van de adolescentie komt het pedagogisch handelen in de klas en in de school aan de orde.

Leerdoelen

  • De student heeft inzicht in recente theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school.

  • De student is in staat inzichten uit de theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Rooster

Onderwijs verzorgt door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Paper: aan de hand van een systematische benadering analyse van een casus over de eigen pedagogische praktijk (hierbij wordt het beoordelingsmodel casus pedagogiek gebruikt).
Voor de inleverdata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.
Het eindproduct voor Pedagogiek wordt middels Turnitin gecontroleerd op plagiaat.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door de paper met een cijfer te beoordelen.

Herkansing

Het is mogelijk om de paper te herkansen door deze voor het eerstvolgende herkansingsmoment in te leveren.

Literatuurlijst

  • Slot, W., & Aken, M. van. (26e druk, 2019).* Psychologie van de adolescentie*. Baarn: Thieme Meulenhoff. ISBN 9789006105612.

  • Diverse artikelen die via Brightspace worden verspreid.

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de Educatieve minor en Educatieve module. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Het vak wordt door diverse docenten gegeven. Coördinator van het vak: S.R. Bosker MPhil, MSc.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

In dit studieonderdeel wordt een casus uit de eigen praktijk onderzocht. Met gebruikmaking van het model handelingsgericht werken worden een klas en daarbinnen een leerling beschreven vanuit verschillende ontwikkelingspsychologische perspectieven. Vervolgens worden er onderzoeksvragen geformuleerd en worden die beantwoord door de verzamelde gegevens vanuit een selectie uit de perspectieven te analyseren. Op basis van die analyse formuleert de student een handelingsadvies voor de betrokken docenten.