Studiegids

nl en

Educatieve minor

Aanmelding en inschrijving

Let op: de aanmeldprocedure verloopt niet via eduXchange.

De aanmelddeadlines (1 mei 2023 / 1 november 2023) en aanmeldprocedure wijken af van de reguliere inschrijvingsprocedure voor minoren van de Universiteit Leiden. Lees de informatie op de ICLON-website over de startmomenten, aanmelddeadlines en aanmeldingsprocedure goed door. We kunnen bij aanmelding na de aanmelddeadlines niet garanderen dat je geplaatst kunt worden en kunt starten met de Educatieve minor. Voor sommige vakken is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Omschrijving

Zit je in het derde jaar van je bacheloropleiding en overweeg je om leraar in het voortgezet onderwijs te worden? Dan is de Educatieve minor wellicht wat voor jou! Na het succesvol afronden van de Educatieve minor én je vakbachelor haal je een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Hiermee ben je gekwalificeerd om les te geven in jouw vakgebied in de onderbouw van havo/vwo en het vmbo-t.

De Educatieve minor is een traject van 30 EC, een halfjaar studie in voltijd (start tweemaal per jaar) of een jaar studie in deeltijd (start alleen in augustus/september).

Na afronding van de Educatieve minor kom je in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding (let op: je moet wel aan de toelatingseisen voldoen).

De Educatieve minor is gekoppeld aan de (wettelijke) startbekwaamheidseisen die gelden voor deze beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Het programma is inhoudelijk dan ook afgeleid van deze bekwaamheidseisen en is verbredend en interdisciplinair: vakinhoudelijke kennis wordt gekoppeld aan vakdidactische kennis en aan toepassing daarvan in de schoolpraktijk. Ook pedagogische en groepsdynamische kennis zoals die worden toegepast in de schoolpraktijk komen aan bod. Een stage op een school voor voortgezet onderwijs maakt vanzelfsprekend deel uit van het traject.

De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden.

Beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdbevoegdheid: verruimd én met terugwerkende kracht

Als gevolg van een wetswijziging per 1 augustus 2023 is de beperkte 2e graads bevoegdheid verruimd. Vanaf die datum mogen docenten met een beperkte 2e graads bevoegdheid lesgeven aan het gehele vmbo en de onderbouw havo/vwo. Deze verruiming heeft terugwerkende kracht voor alle docenten met een beperkte 2e graads bevoegdheid.

Contact

Voor vragen over studentenzaken zoals het rooster, cijferregistratie in uSis, enrollment in Brightspace, (her)in- en uitschrijven bij de universiteit, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071-527 40 15.

Studieadviseur: Toke Egberts

E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Voor uitgebreide en actuele contactgegevens zie de ICLON-website.

Examencommissie

De Educatieve minor behoort tot de verantwoordelijkheid van de Examencommissie van het ICLON.

Schoolvakken

Schoolvakken

De Educatieve minor bereidt voor op het lesgeven in een van de volgende schoolvakken:

 • Biologie

 • Chinese taal en cultuur

 • Duits

 • Economie (uitsluitend voor studenten van de Erasmus universiteit, aanmelding verloopt via de Erasmus Universiteit)

 • Engels

 • Filosofie

 • Frans

 • Geschiedenis en Staatsinrichting

 • Godsdienst en Levensbeschouwing

 • Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming

 • Natuurkunde

 • Nederlands

 • Scheikunde

 • Spaans

 • Wiskunde

Studieonderdelen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Studieonderdelen naast vakdidactiek

Praktijk 1 15
Pedagogiek (ICLON) 4
Pedagogisch-didactisch handelen 1 7

Vakdidactiek Bètawetenschappen

Vakdidactiek 1 Biologie 4
Vakdidactiek 1 Natuurkunde 4
Vakdidactiek 1 Scheikunde 4
Vakdidactiek 1 Wiskunde 4

Vakdidactiek Mens- en Maatschappijwetenschappen

Vakdidactiek 1 Economie 4
Vakdidactiek 1 Filosofie 4
Vakdidactiek 1 Geschiedenis en Staatsinrichting 4
Vakdidactiek 1 Godsdienst en Levensbeschouwing 4

Vakdidactiek Taal en Cultuurwetenschappen

Vakdidactiek 1 Chinees 4
Vakdidactiek 1 Duits 4
Vakdidactiek 1 Engels 4
Vakdidactiek 1 Frans 4
Vakdidactiek 1 Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 4
Vakdidactiek 1 Nederlands 4
Vakdidactiek 1 Spaans 4

Meer informatie

Op dit tabblad vind je informatie over:

 • Meer informatie: Brightspace en ICLON Reglementen

 • Aanwezigheid bij colleges

 • Onderwijsbevoegdheid

 • Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Meer informatie

Lees hieronder waar je welke informatie kunt vinden.

Brightspace

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Ieder curriculumonderdeel heeft een eigen ‘course’ in Brightspace. In de course ICLON lerarenopleiding kun je naast de start modules ook algemene informatie vinden over onder anderee:

 • Begeleiding en advies

 • Bij wie je terecht kunt met vragen

 • Berichtgeving vanuit de opleiding

 • Examencommissie ICLON

 • Opleidingscommissie ICLON

ICLON Reglementen
In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Educatieve minor, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  o Vrijstellingen aanvragen
  o Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.)
  o Gedragscodes
  o Eindtermen van de opleiding (artikel 2.3)

 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren

Aanwezigheid bij colleges

Je aanwezigheid bij alle colleges wordt verwacht; hierin worden theorie en praktijkervaringen met elkaar verbonden en deelname is dus belangrijk om de opleiding met succes te doorlopen. Mocht je door ziekte of andere overmacht toch een keer een college missen, meld je dan voorafgaand aan het betreffende college af bij de docent. Er wordt dan besproken of en hoe je het onderwijs kunt inhalen.

Onderwijsbevoegdheid

Je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid staat aangetekend op het diploma-supplement dat bij je bachelor-diploma hoort. Controleer of dit werkelijk het geval is. Zo niet, neem dan contact op met het onderwijssecretariaat van je bacheloropleiding. De wettelijke verankering van deze onderwijsbevoegdheid is per 1 augustus 2010 gerealiseerd.

Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Als je de Educatieve minor met succes hebt afgerond, én je hebt je vakmaster van 60 of 120 EC behaald, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Dit traject omvat 30 in plaats van 60 EC. De nominale duur is één semester, een half jaar studie in voltijd (of één jaar studie in deeltijd).

Education specialisation voor de bètavakken
Bij masteropleidingen van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. In deze specialisatie besteden studenten die de Educatieve minor met succes hebt afgerond 60 EC aan vakstudie en 30 EC aan de lerarenopleiding (het educatie-deel van de masterspecialisatie). De overige 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur in.

Tweejarige Educatieve master
Voor de schoolvakken Nederlands, Duits, Engels, Frans en Godsdienst/Levensbeschouwing kun je de eerstegraads onderwijsbevoegdheid ook behalen via de tweejarige Educatieve master. Als je de Educatieve minor hebt afgerond, dan kun je 30 EC aan vrijstellingen krijgen voor het educatieve deel van deze master.