Studiegids

nl en

Oud Schrift (semester I)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

 • Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis.

 • Minor studenten (semester II) moeten Nederlands kunnen lezen.

Beschrijving

In deze cursus leer je Nederlandse handschriften uit de periode 1550-1800 lezen. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan praktische kennis op het gebied van o.a. het begrijpen van vroegmoderne teksten, het plaatsen van deze teksten in hun context, het maken van transcripties, tijdrekening, eenheden voor geld, maten en gewichten en veel voorkomende afkortingen en Latijnse begrippen. We gaan in op het verschijnsel teksteditie, en op nieuwe ontwikkelingen in de Handwriting Recognition Technology waardoor oud schrift via machine learning versneld kan worden getranscribeerd. We besteden verder aandacht aan de materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal. Voor een nadere kennismaking met de collegestof zal een excursie worden gemaakt naar een relevant archief of een onderzoeksinstelling. Voor diegenen die zich willen richten op (afstudeer)onderzoek in de geschiedenis van de Nederlanden in de vroegmoderne tijd is deze cursus sterk aan te raden.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting:
  -bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen;
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen;
  -bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal van de vroegmoderne tijd;

 • 3) kan teksten in hun historische en functionele context plaatsen en als zodanig begrijpen;

 • 4) onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal;

 • 5) verwerft kennis van bronnentypes, tijdrekening, maten en gewichten uit de periode 1550-1800;

 • 6) kan vroegmoderne handgeschreven Nederlandse teksten lezen;

 • 7) heeft basiskennis over het maken van een teksteditie.

 • 8) De student heeft kennis van de mogelijkheden en het gebruik van digitale onderzoeksmethoden. De student gebruikt meer geavanceerde databases.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

De cursus wordt getoetst door middel van:

 • Schriftelijk tentamen
  getoetste leerdoelen: 1-7

 • Tussentijdse opdrachten, die worden ingeleverd bij de docent en die in het college worden besproken
  getoetste leerdoelen: 6-7

 • Participatie tijdens het bespreken van primaire bronnen gedurende de colleges
  getoetste leerdoelen: 2-5, 6,8

Weging

 • Schriftelijk tentamen: 80%

 • Participatie en wekelijkse opdrachten: 20%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen het tentamen kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Reader Oud Schrift, 1550-1800.

Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite Universiteit Leiden. Zie readeronline verdere uitleg.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.