Studiegids

nl en

Methoden van klinische diagnostiek

Vak
2023-2024

**LET OP Studenten die op 1 september 2021 (of eerder) met de Bacheloropleiding zijn begonnen en gekozen hebben voor de specialisatie Leerproblemen volgen dit vak in plaats van het vak Onderwijskundige diagnostiek, dat is is vervallen.

LET OP: ALLE STUDENTEN DIE OP 1 SEPTEMBER 2021 (OF EERDER) AAN DE BACHELOROPLEIDING ZIJN BEGONNEN ÈN DE SPECIALISATIE ORTHOPEDAGOGIEK HEBBEN GEKOZEN, MOETEN IN BLOK 3 VAN JAAR 3 HET VAK **METHODEN VAN KLINISCHE DIAGNOSTIEK VOLGEN.

Studenten die eerder dan 1 september 2022 aan de Bacheloropleiding zijn begonnen en als specialisatie Orthopedagogiek of Leerproblemen hebben gekozen kunnen in 2023-2024 voor het laatst de vakken van deze twee specialisaties volgen. Vanaf 1 september 2024 zullen deze twee specialisaties vervangen worden door één nieuwe specialisatie: Orthopedagogiek van opvoeding en onderwijs. Voor deze nieuwe specialisatie worden nieuwe specialisatievakken aangeboden. Daarom raden we deze studenten aan hun specialisatiesvakken in 2023-2024 te behalen. Mis je in na 1 september 2024 onverhoopt nog één of meer specialisatievakken Orthopedagogiek of Leerproblemen dan zal in 2024-2025 nog een laatste keer de gelegenheid worden geboden om tentamen in deze vakken af te leggen.

Toegangseisen

De inhoud van de vakken Inleiding in de Psychologie, Psychopathologie en Orthopedagogiek : theorieën en modellen en Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening wordt als bekend verondersteld.

Van studenten wordt verwacht dat zij onderscheid kunnen maken tussen een normale en een afwijkende ontwikkeling en de beïnvloedende omgevingsfactoren opdat zij deze kennis kunnen integreren met de aangedragen kennis in dit vak.

Beschrijving

Doel van het vak is het verschaffen van kennis en inzicht in het diagnostische proces, methoden en de middelen. Kennis over de individuele diagnostiek in de klinische praktijk staat in dit vak centraal, waarin aandacht wordt besteed aan het hypothese toetsend diagnostisch model. Ook worden diverse onderzoeksinstrumenten besproken die de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals het intellectuele functioneren, de neuropsychologische vaardigheden, het sociaal en emotioneel functioneren en contextueel functioneren in kaart kunnen brengen.

De volgende onderwerpen staan centraal in dit vak:

  • De stappen van de diagnostische cyclus.

  • Methoden en middelen van diagnostisch onderzoek en de achterliggende theoretische uitgangspunten.

  • Toepassing van het hypothesetoetsend model op casuïstiek.

  • Instrumentkeuze op basis van (onderzoeks)hypothesen.

  • Domeinen van onderzoek zoals intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling, etc.

Leerdoelen

Studenten voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot diagnostiek als proces met een modelmatige aanpak, waarbij het verklaren van de problematiek en hypothesetoetsing een centrale plaats innemen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (met verplichte aanwezigheid) en een oefencasus op BrightSpace. Deze oefencasus wordt tussen de werkgroepbijeenkomsten door de studenten in duo’s gemaakt. De oefencasus is geen verplicht onderdeel maar wordt ten zeerste aanbevolen.

Toetsing

De toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen en een toetscasus.

Het schriftelijke tentamen bestaat uit gesloten vragen (multiple choice) en open vragen (essayvragen), waarin kennis wordt getoetst over diagnostiek en toepassing daarvan in praktijksituaties. Voor het schriftelijke tentamen moet ten minste een 5,5 worden behaald.

De toetscasus zal worden beoordeeld met een voldoende (V) of onvoldoende (O). Om te kunnen slagen voor het vak moet voor de toetscasus een voldoende (V) worden behaald.

Deelname aan de werkgroepen is verplicht. Voor de werkgroepbijeenkomsten van dit vak geldt een aanwezigheidsplicht. Er mag maximaal één bijeenkomst gemist worden. Afwezigheid moet vooraf per mail gemeld worden bij de werkgroepdocent en de coördinator. Alleen bij tijdige afmelding ontvangt de student ter vervanging van de gemiste bijeenkomst een vervangende opdracht. Als meer dan één bijeenkomst wordt gemist, kunnen de leerdoelen van het vak niet behaald worden. Dat betekent dat het vak in het lopende academisch jaar niet met een voldoende afgesloten kan worden. De student moet het vak in het volgende academisch jaar opnieuw volgen.

Om het vak te behalen moet u een voldoende (dus: ten minste een 5,5) voor het tentamen hebben, hebben deelgenomen aan de werkgroepbijeenkomsten én een voldoende voor de toetscasus hebben behaald. Indien in één collegejaar niet voor alle de deeltoetsen een voldoende is behaald, krijgt de student de kans om in het daaropvolgende collegejaar voor de ontbrekende deelresultaten alsnog een voldoende te behalen en daarmee een voldoende eindcijfer voor het vak. Lukt dit niet, dan vervallen de voldoende deelresultaten en moet het vak in zijn geheel opnieuw worden gevolgd.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace. Hierop worden draaiboeken voor het vak en de werkgroepen geplaatst, evenals de oefencasus en de toetscasus.

Literatuur

  • De Bruyn, E.E.J., Ruijssenaars, A.J.J.M., Pameijer, N.K. & Van Aarle, E.J.M. (2003): De diagnostische cyclus, een praktijkleer. Leuven/Den Haag: Acco. Hoofdstuk 1 t/m 9.

  • Tak. J.A., Bosch, J.D., Begeer, S., Albrecht, G. (red.) (2014). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. Utrecht: De Tijdstroom. Hoofdstuk 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

  • Artikelen in een reader (te koop via reader-online).

  • Collegestof

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

UITSLUITEND VOOR PRE-MASTER STUDENTEN
Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moeten jullie je zelf inschrijven via uSis (DUS NIET VIA MYSTUDYMAP). Je ontvangt hierover in het najaar van 2023 een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je helaas niet deelnemen.

Contact

De coördinatoren van het vak zijn Dr. R. de Jong.