Studiegids

nl en

Vaardigheden: schrijven en presenteren

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

“Gevraagd: uitstekende mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden.” Voor de beroepen waarin neerlandici gewoonlijk terechtkomen is het van het grootste belang dat je je zowel verbaal als in een geschreven tekst op een duidelijke en overtuigende manier weet uit te drukken. In deze cursus start de leerlijn waarin deze vaardigheden worden geoefend. De kennis en vaardigheden die je hier opdoet kun je in de rest van je studie in de praktijk brengen en zijn ook van groot belang in het beroepenveld dat aansluit op de studie.

In deze collegereeks leer je hoe je het schrijfproces zo efficiënt mogelijk kunt laten verlopen en aan welke eisen een wetenschappelijke tekst moet voldoen. Je schrijft voor dit vak een klein paper van ongeveer 2000 woorden over een literatuuronderzoek dat je zelf hebt uitgevoerd. Tijdens de werkcolleges worden instructies voor het schrijven van een paper gegeven en bespreek je met je docent en medestudenten je opzet en je vorderingen.

Verder zul je in dit college gaan oefenen met het houden van een wetenschappelijke presentatie. Hoe verleid je een publiek om aandachtig naar je te luisteren en hoe kun je die aandacht vasthouden? Hoe breng je je ideeën en conclusies zo overtuigend mogelijk voor het voetlicht? Je bestudeert advies- en onderzoeksliteratuur over presenteren en houdt zelf twee presentaties.

De eerste versie van het paper als de presentaties worden én door medestudenten én de docent beoordeeld. Je oefent daarbij het geven van feedback en reflecteert op je eigen kunnen.

Formuleren en herschrijven zijn belangrijke onderdelen van het schrijfproces. In de werkcolleges besteden we om die reden veel aandacht voor het herkennen, benoemen en corrigeren van problemen en fouten in spelling, grammatica, interpunctie en stijl. Het is zaak dat je taalgebruik op een niveau komt dat van een academicus verwacht mag worden. Ook leg je zo de basis voor een eventuele baan als docent, redacteur, taaladviseur, etc.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:

 1. advies geven over correct, begrijpelijk en aantrekkelijk schrijven;
 2. een kleine paper van 2000 woorden schrijven over een literatuuronderzoek, waarin je:
  a. een afgebakende onderzoeksvraag hebt opgesteld;
  b. zelfstandig bronnen hebt geselecteerd en beoordeeld;
  c. de APA-richtlijnen hebt toegepast;
  d. volgens een systematische aanpak en logische ordening tot een antwoord op je onderzoeksvraag komt;
  e. adviezen voor correct, begrijpelijk en aantrekkelijk schrijven zelf hebt toegepast;
 3. een begrijpelijke en aantrekkelijke presentatie geven op basis van de theorie over presenteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcolleges van 2 uur.

Toetsing en weging

Toetsing en weging

a) Paper (2000 woorden; 70% van het cijfer)
b) Eindpresentatie en reflectie (30%).

Je bent geslaagd als:

 • je eindcijfer (op basis van de weging van de onderdelen a en b) een 5,5 of hoger is

 • en je cijfer voor onderdeel a) minimaal een 5,5 is

 • en je voor b) minimaal een 4 hebt gehaald

 • je voor de oefenpresentatie inclusief reflectie en peerreviews een voldoende hebt gehaald.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Onderdeel a) en b) kunnen worden herkanst. Als je eindcijfer na de herkansing(en) nog onvoldoende is, moet je het vak volgend jaar in zijn geheel opnieuw volgen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van een toets wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Jungslager F. & Maljaars. W. (2016). Kritisch denken & schrijven: Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst. Bussum: Coutinho.

 • Van der Meulen, M. & Strous, J. (2023). Basisboek presenteren: zelfverzekerd en overtuigend spreken. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

 • Renkema, J. (2020). Schrijfwijzer (zesde editie). Den Haag: Boom.

Aanvullende artikelen worden op Brightspace bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.