Studiegids

nl en

Nederlandse taal en cultuur

De bachelor Nederlandse taal en cultuur omvat een driejarige opleiding van 180 EC. Er is aandacht voor de Moderne en Oudere Nederlandse letterkunde, de Nederlandse taalkunde, de taalbeheersing en media.

Het eerste jaar bestaat geheel uit verplichte vakken (60 EC), evenals het eerste semester van het tweede jaar (30 EC). In het vierde semester kun je al gaan voorsorteren op je specialisatie (taalkunde, moderne letterkunde, oudere letterkunde, taalbeheersing, media) met de gebonden keuzevakken (30 EC).

In het derde jaar volg je nog een aantal gebonden keuzevakken (15 EC), schrijf je je scriptie (10 EC), doe je een mondeling specialisatietentamen (5 EC) en is er ruimte voor het volgen van een minor of een vrij keuzepakket (30 ec).

Voor meer informatie over het programma kun je contact opnemen met de Studiecoördinator.

Opbouw

Tijdens je gehele bachelor Nederlandse taal en cultuur behaal je 180 EC. Dit komt neer op 60 EC per jaar, dus 30 EC per semester. Alle aangeboden vakken vallen onder een van de vijf specialisaties:

 • OL = Oudere Letterkunde

 • ML = Moderne Letterkunde

 • TK = Taalkunde

 • TB = Taalbeheersing

 • M = Media

De opbouw van het programma ziet er als volgt uit:

Verplichte deel

In de eerste drie semesters van de opleiding volg je een verplicht programma waarmee je je over de gehele breedte van de Neerlandistiek ontwikkelt.

Jaar 1 - Semester 1

Vak Spec EC
Kerncurriculum Inleiding Literatuurwetenschap M 5 EC
Hoe werkt literatuur – Analyse en Interpretatie ML 5 EC
Literatuur en Cultuur van het begin tot 1800 OL 5 EC
Taal Mentaal 1 TK 5 EC
Taal en Communicatie TB 5 EC
Geschiedenis van de Nederlandse taal TK 5 EC

Jaar 1 - Semester 2

Vak Spec EC
Taal en Media M 5 EC
Literatuur en Cultuur van 1800 tot heden ML 5 EC
Lezen en interpreteren van historische literatuur OL 5 EC
Taal Sociaal TK 5 EC
Argumenteren en Overtuigen TB 5 EC
Vaardigheden: Schrijven en Presenteren TB |5 EC

Jaar 2 - Semester 1

Vak Spec EC
Nederlandse media en maatschappij M 5 EC
Benaderingen van literatuur ML 5 EC
Onderzoek naar historische literatuur OL 5 EC
Taal Mentaal 2 TK 5 EC
Woorden als Wapens TB 5 EC
Kerncurriculum Wetenschapsfilosofie 5 EC

Keuzedeel en specialisatie Nederlandse taal en cultuur

Vanaf de tweede helft van het tweede studiejaar ben je vrijer bij het invullen van je studieprogramma. In het gebonden keuzedeel en met je bacheloreindwerkstuk en het mondeling specialisatietentamen kun je je specialiseren in de richting die jij interessant vindt. Daarnaast is er in het derde jaar een vrije keuzeruimte die je naar eigen interesse kunt invullen.

Jaar 2 - Semester 2

 • 30 EC gebonden keuzevakken

Jaar 3 - Semester 1 en 2

 • 15 EC gebonden keuzevakken

 • 5 EC mondeling specialisatietentamen (specialisatie ML, OL, TK, TB, M)

 • 10 EC bacheloreindwerkstuk (specialisatie ML, OL, TK, TB, M)

 • 30 EC vrije keuzeruimte (minor, individueel keuzepakket, stage, buitenlandverblijf)

Eisen gebonden keuzevakken

In totaal haal je in je tweede en derde studiejaar 45 EC aan gebonden keuzevakken. Aan deze keuzevakken worden de volgende eisen gesteld:

 • Kies minimaal 2 specialisatievakken uit het aanbod keuzevakken van de BA Nederlandse taal en cultuur waarmee je je specialiseert in een van de vijf afstudeerrichtingen (ML, OL, TK, TB, M).

 • Kies maximaal 15 EC aan keuzevakken bij aanpalende opleidingen (BA Taalwetenschap, BA Film- en literatuurwetenschap, Faculty wide electives Digital Humanities en de vakken Retorisch vuurwerk en Gastschrijver)

 • Kies de overige vakken uit het aanbod keuzevakken van de BA Nederlandse taal en cultuur. Je mag daarbij vakken volgen van alle vijf de specialisaties.

Eisen specialisatie

Je studeert af in een van de vijf specialisaties van de BA Nederlandse taal en cultuur. Je specialiseert je door de volgende onderdelen allemaal in dezelfde specialisatie af te ronden:

 • de 2 specialisatievakken uit het aanbod keuzevakken van de BA Nederlandse taal en cultuur (jaar 2/3)

 • mondeling specialisatietentamen (jaar 3)

 • bacheloreindwerkstuk (jaar 3)

Overzicht gebonden keuzevakken per specialisatie

Dit overzicht geeft weer bij welke specialisatie de gebonden keuzevakken horen, in de afgelopen jaren en in het huidige collegejaar. Raadpleeg voor een actueel aanbod van de gebonden keuzevakken het aparte tabblad Gebonden keuzevakken.

Specialisatie Cursus
TB Strategische presentatie van argumentatie
TB Creatief schrijven
TB Het politieke debat (dit jaar niet aangeboden)
TB/Media Van sollicitatiebrief tot haattweet
TB/Media Kritisch denken, kritisch schrijven
TK Taalkunde en retorica
TK Taalkunde, Retorica en Digitale tekstanalyse
TK Zuid-Afrikaanse taalkunde (2e semester in de even kalenderjaren)
TK Nederlandse Taalkunde: taaldiagnostiek
TK/Media Sociolinguïstiek, straattaal, tussentaal, social media en meer
ML Zuid-Afrikaanse letterkunde (2e semeter in de oneven kalenderjaren)
ML Recente romans (dit jaar niet aangeboden)
ML Het literaire bedrijf (dit jaar niet aangeboden)
ML Nederlandse cultuurgeschiedenis (dit jaar niet aangeboden)
ML Hip-Hop, jeugdcultuur en identiteit (dit jaar niet aangeboden)
ML Echo, invloed of plagiaat? (dit jaar niet aangeboden)
ML Uit de (post)koloniale leestrommel
ML Romantici en Revolutionairen
ML/Media Van Boekengids tot BookTok: Theorie en praktijk van de literaire kritiek
ML Grote teksten in de lage landen: intertekstualiteit en adaptatie
ML/Media Auteur en Media (dit jaar niet aangeboden)
ML/Media Highlights of Dutch Literature and Film (dit jaar niet aangeboden)
OL Ridders op reis. De queeste in de Middelnederlandse epiek. (dit jaar niet aangeboden)
OL De studie van de Oudere Nederlandse letterkunde sedert 1800 (dit jaar niet aangeboden)
OL Lessen over liefde. De minne in de Middelnederlandse literatuur (dit jaar niet aangeboden)
OL Liefde en strijd: Middelnederlandse epiek
OL Van psalm tot popsong
OL Van spotlied tot cabaret (dit jaar niet aangeboden)
OL/Media Digitaal editeren van literaire teksten
OL/Media Literatuur in handschrift en druk in de Lage Landens

Eerste jaar

Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat uitsluitend uit onderdelen van het hoofdvak Nederlandse taal en cultuur.

De propedeuse bestaat uit vakken die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele neerlandistiek. De richtingen Letterkunde, Taalkunde, Taalbeheersing en Media komen in beide semesters aan bod in de vorm van hoor- en werkcolleges. De hoorcolleges geven de grote lijnen aan, terwijl in de werkcolleges specifieke onderwerpen aan de orde komen, die aan de hand van teksten en casussen worden uitgediept.

De propedeuse wordt afgesloten met een propedeutisch examen, waarvoor men is geslaagd als men alle onderdelen met een voldoende cijfer (6.0 of hoger) heeft afgerond.

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd voor 12 uur voor de verplichte introductiedagen, 1 uur ten behoeve van het Studieplan en 2 uur ten behoeve van mentoraat/tutoraat.

Let op m.b.t. vakinschrijving semester 1:
Je kunt je niet zelf inschrijven voor de vakken in semester 1. MyStudymap geeft 'vol' aan. Eerstejaarsstudenten worden door de opleiding ingeschreven. Ben je hogerejaars-, keuzevak- of minorstudent, neem dan contact op met de onderwijscoördinator via stuconederlands@hum.leidenuniv.nl.

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Kerncurriculum: inleiding literatuurwetenschap 5
Geschiedenis van de Nederlandse taal 5
Hoe werkt literatuur? Analyse en interpretatie 5
Literatuur en cultuur van het begin tot 1800 5
Taal en Communicatie 5
Taal mentaal 1 5

TWEEDE SEMESTER

Argumenteren en overtuigen 5
Literatuur en cultuur van 1800 tot heden 5
Lezen en interpreteren van historische literatuur 5
Vaardigheden: schrijven en presenteren 5
Taal en media 5
Taal sociaal 5

Tweede jaar

Het derde semester (jaar 2) bevat nog 6 verplichte cursussen. In het vierde semester (jaar 2) kies je 30 ec aan keuzevakken. Houd daarbij rekening met de eisen die worden gesteld aan dit gebonden keuzepakket.

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Kerncurriculum: wetenschapsfilosofie 5
Benaderingen van literatuur 5
Onderzoek naar historische literatuur in de praktijk 5
Nederlandse Media en Maatschappij 5
Taal Mentaal 2 5
Woorden als Wapens: Effecten van formuleringskeuzes 5

TWEEDE SEMESTER
Gebonden keuzeruimte
Kies voor 30 EC aan vakken. Dit mogen ook vakken zijn van aanpalende opleidingen (maximaal 15 EC van de 45 EC aan gebonden keuzevakken die je in jaar 2 en 3 moet halen). In de gebonden keuzeruimte (jaar 2 en 3) moet je minimaal 2 vakken van je specialisatie gevolgd hebben; zie voor een overzicht ook het tabblad Gebonden keuzevakken.

Gebonden keuzevakken Nederlandse taal en cultuur

Digitaal editeren van literaire teksten 5
Grote teksten in de lage landen: intertekstualiteit en adaptatie 5
Kritisch denken, kritisch schrijven (S2) 5
Liefde en strijd: Middelnederlandse epiek 5
Nederlandse Taalkunde: Taaldiagnostiek 5
Van Boekengids tot BookTok: Theorie en praktijk van de literaire kritiek 5
Van psalm tot popsong: maatschappelijke normen en identiteiten 5
Van sollicitatiebrief tot haattweet: (on)beleefdheid en media (S2) 5
Strategische presentatie van argumentatie 5
Taalkunde en Retorica 5
Zuid-Afrikaanse Taalkunde 5

Gebonden keuzevakken aanpalende opleidingen

Keuzevakken BA Taalwetenschap/Linguistics, BA Film- en literatuurwetenschap en Minor Digital Humanities

Derde jaar

In het derde jaar mag je 30 EC vrij invullen in de vorm van een minor, stage of individueel keuzepakket. Het is ook mogeljk om naar het buitenland te gaan. Daarnaast volg je nog 30 EC binnen de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Je kiest definitief je specialisatie. In het kader van je specialisatie moet je:
1. het specialisatietentamen van de gekozen specialisatie hebben gedaan;
2. twee gebonden keuzevakken op het gebied van je specialisatie hebben gedaan - gebonden keuzevakken uit het tweede jaar mag je hiervoor ook meetellen;
3. je BA-eindwerkstuk schrijven op het gebied van je specialisatie en het seminar BA-eindwerkstuk van je specialisatie volgen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Vrije keuzeruimte (minor, individueel keuzepakket, stage, buitenlandverblijf) 15

Gebonden keuzeruimte (Kies 10 EC aan keuzevakken én een specialisatietentamen van 5 EC OF kies 15 EC en doe het specialisatietentamen in semester 2)

Gebonden keuzevakken Nederlandse taal en cultuur; zie voor een overzicht ook het tabblad Gebonden keuzevakken

Sociolinguïstiek, straattaal, tussentaal, social media en meer 5
Kritisch denken, kritisch schrijven 5
Literatuur in handschrift en druk in de Lage Landen 5
Van sollicitatiebrief tot haattweet: (on)beleefdheid en media 5
Uit de (post)koloniale leestrommel 5
Romantici en Revolutionairen 5

Gebonden keuzevakken aanpalende opleidingen (maximaal 15 van de 45 EC gebonden keuzevakken in jaar 2 en 3)

Retorisch vuurwerk: een canon van Nederlandse politieke toespraken 10
Gastschrijver: Echt gebeurd is een begin 5
Keuzevakken BA Taalwetenschap/Linguistics, BA Film- en literatuurwetenschap en Minor Digital Humanities

Specialisatietentamen

Specialisatietentamen Media 5
Specialisatietentamen Moderne Letterkunde 5
Specialisatietentamen Nederlandse Taalkunde 5
Specialisatietentamen Oudere Letterkunde 5
Specialisatietentamen Taalbeheersing 5

TWEEDE SEMESTER

Vrije keuzeruimte (minor, individueel keuzepakket, stage, buitenlandverblijf) 15

Gebonden keuzeruimte (Kies een vak van 5 EC als je het specialisatietentamen in S1 hebt gedaan OF doe alleen het specialisatietentamen als je 15 EC aan gebonden keuzevakken in semester 1 hebt behaald)

Gebonden keuzevakken Nederlandse taal en cultuur; zie voor een overzicht ook het tabblad Gebonden keuzevakken

Digitaal editeren van literaire teksten 5
Grote teksten in de lage landen: intertekstualiteit en adaptatie 5
Kritisch denken, kritisch schrijven (S2) 5
Liefde en strijd: Middelnederlandse epiek 5
Nederlandse Taalkunde: Taaldiagnostiek 5
Van Boekengids tot BookTok: Theorie en praktijk van de literaire kritiek 5
Van psalm tot popsong: maatschappelijke normen en identiteiten 5
Van sollicitatiebrief tot haattweet: (on)beleefdheid en media (S2) 5
Strategische presentatie van argumentatie 5
Taalkunde en Retorica 5

Gebonden keuzevakken aanpalende opleidingen (maximaal 15 van de 45 EC gebonden keuzevakken in jaar 2 en 3)

Keuzevakken BA Taalwetenschap/Linguistics, BA Film- en literatuurwetenschap en Minor Digital Humanities

Specialisatietentamen

Specialisatietentamen Media 5
Specialisatietentamen Moderne Letterkunde 5
Specialisatietentamen Nederlandse Taalkunde 5
Specialisatietentamen Oudere Letterkunde 5
Specialisatietentamen Taalbeheersing 5

BA-eindwerkstuk (georganiseerd per specialisatie)

BA-eindwerkstuk 10
Seminar BA-eindwerkstuk Media 0
Seminar BA-eindwerkstuk Moderne Nederlandse Letterkunde 0
Seminar BA-eindwerkstuk Nederlandse Taalkunde 0
Seminar BA-eindwerkstuk Oudere Nederlandse Letterkunde 0
Seminar BA-eindwerkstuk Taalbeheersing / Taal en communicatie 0

Gebonden keuzevakken

Deze pagina geeft een overzicht van alle keuzevakken die in dit jaar door de opleiding worden aangeboden.

In totaal haal je in je tweede en derde studiejaar 45 EC aan gebonden keuzevakken (30 EC in jaar 2 en 15 EC in jaar 3). Aan deze keuzevakken worden de volgende eisen gesteld:

 • Kies minimaal 2 specialisatievakken uit het aanbod keuzevakken van de BA Nederlandse taal en cultuur waarmee je je specialiseert in een van de vijf afstudeerrichtingen (ML, OL, TK, TB, M).

 • Kies maximaal 15 EC aan keuzevakken bij aanpalende opleidingen (BA Taalwetenschap/Linguistics, BA Film- en literatuurwetenschap, Faculty wide electives Digital Humanities en de vakken Retorisch vuurwerk en Gastschrijver). Informeer eventueel bij de studieadviseur/-coördinator van de betreffende opleiding om te informeren of je het gewenste vak kunt volgen.

 • Kies de overige vakken uit het aanbod keuzevakken van de BA Nederlandse taal en cultuur. Je mag daarbij vakken volgen van alle vijf de specialisaties.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Oudere Letterkunde (OL)

Literatuur in handschrift en druk in de Lage Landen 5
Digitaal editeren van literaire teksten 5
Liefde en strijd: Middelnederlandse epiek 5
Van psalm tot popsong: maatschappelijke normen en identiteiten 5

Moderne Letterkunde (ML)

Uit de (post)koloniale leestrommel 5
Romantici en Revolutionairen 5
Van Boekengids tot BookTok: Theorie en praktijk van de literaire kritiek 5
Grote teksten in de lage landen: intertekstualiteit en adaptatie 5

Taalkunde (TK)

Sociolinguïstiek, straattaal, tussentaal, social media en meer 5
Taalkunde en Retorica 5
Nederlandse Taalkunde: Taaldiagnostiek 5
Zuid-Afrikaanse Taalkunde 5

Taalbeheersing (TB)

Kritisch denken, kritisch schrijven 5
Van sollicitatiebrief tot haattweet: (on)beleefdheid en media 5
Kritisch denken, kritisch schrijven (S2) 5
Van sollicitatiebrief tot haattweet: (on)beleefdheid en media (S2) 5
Strategische presentatie van argumentatie 5

Media (M)

Kritisch denken, kritisch schrijven 5
Literatuur in handschrift en druk in de Lage Landen 5
Sociolinguïstiek, straattaal, tussentaal, social media en meer 5
Van sollicitatiebrief tot haattweet: (on)beleefdheid en media 5
Digitaal editeren van literaire teksten 5
Kritisch denken, kritisch schrijven (S2) 5
Van sollicitatiebrief tot haattweet: (on)beleefdheid en media (S2) 5
Van Boekengids tot BookTok: Theorie en praktijk van de literaire kritiek 5

Gastschrijver

Het gastschrijverschap brengt studenten en docenten in contact met schrijvers van naam en hun vaak eigenzinnige kijk op de wereld. Samen bespreken ze wat het moderne schrijverschap betekent in de praktijk, onderzoeken ze het hoe en waarom van verbeeldingskracht en creativiteit en verkennen ze de ambachtelijke kant van het schrijfproces. Dit jaar is Nicolien Mizee gastschrijver aan de Universiteit Leiden. De colleges zijn toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Gastschrijver: Echt gebeurd is een begin 5

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Nederlandse Taal en Cultuur

Het programma

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen? Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar en derde jaar

 • Workshops Career Service Geesteswetenschappen. Denk aan workshops: Hoe vind je een baan, Inzicht in je vaardigheden, Werken als consultant.

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Humanities Career Event in het voorjaar

 • Leiden University Career Week in het najaar en het voorjaar

 • Activiteiten studievereniging NNP

 • Leiden University Career Zone

 • Arbeidsmarktmiddag Nederlandse taal en cultuur

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, interpersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de Studiegids van Nederlandse Taal en Cultuur vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Samenwerken

 • Overtuigen

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

Vakken Nederlandse taal en cultuur

Uiteraard bieden vakken van het onderwijsprogramma je voorbereiding op de arbeidsmarkt. We streven er als opleiding naar om in elk semester het onderwerp op heel directe of minder directe manier aan bod te laten komen. Binnen Nederlandse Taal en Cultuur gebeurt dit bij alle vakken.

Voornamelijk in het tweede en derde jaar ben je actief bezig met het trainen van algemene academische vaardigheden die onmisbaar zijn voor je loopbaan. Je leert niet alleen om onderzoek te doen (alleen of in een groepje) en daar mondeling en schriftelijk verslag van te doen, je leert ook om problemen te definiëren en daar door onderzoek een oplossing voor te vinden. Manieren waarop voorbereiding op de arbeidsmarkt aan bod kan komen in de opleiding, zijn de volgende:

Eerste jaar

 • Taal Sociaal: samenwerken aan groepsopdracht (zelfstandig bedenken en uitvoeren van een klein onderzoek).

 • Taal en media: het vak richt zich op taalgebruik in verschillende media en in de journalistiek, waardoor studenten worden voorbereid op werk in de media- en journalistieksector.

Tweede jaar

 • Digitaal editeren: excursie naar het Meertens Instituut (Amsterdam), alwaar de studenten kennismaken met één van de KNAW-instituten.

Derde jaar

 • Taaldiagnostiek: toepassing van taalkundige kennis in de forensische en juridische praktijk en in de gezondheidszorg.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator.

Meer info

Onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding Bindend studieadvies (BSA) BA-eindwerkstuk en afstudeereisen Aansluitende programma’s

Onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding

Voor eindtermen, regelingen en procedures van de opleiding kan de Onderwijs- en examenregeling (OER) worden geraadpleegd. Facultaire OER Opleidingsspecifiek deel

Bindend studieadvies (BSA)

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan, zie de BSA regeling online. Om een positief advies te krijgen, moet een student minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma (jaar 1) behalen.

Aanwezigheidsplicht

Tijdens werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten mogen per college maximaal twee van de dertien bijeenkomsten missen (met een geldige reden, te melden aan de docent voorafgaand aan het te verzuimen college). Studenten die meer dan twee keer afwezig zijn geweest dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Als er naar diens oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden, kan van de regel om maximaal twee bijeenkomsten te mogen missen worden afgeweken. De studieadviseur neemt zijn/haar besluit in overleg met de docent(en) en maakt de uitkomst kenbaar aan de student en de betrokken docent(en).

Herkansingen tentamens

Bij elk vak staat de wijze van toetsing beschreven alsmede de wijze waarop er herkanst kan worden. Onvoldoendes (d.w.z. lager dan een 5,5) van schriftelijke (deel)tentamens moeten altijd herkanst worden.
Een vak dat niet voldoende is afgerond moet volledig opnieuw worden gevolgd. Studenten worden niet vrijgesteld van aanwezigheidsplicht of deeltoetsen.

Voldoendes mogen in principe niet herkanst worden, met de volgende nadere bepaling: een student mag tijdens zijn hele bachelorperiode bij schriftelijke (deel)tentamens één keer een voldoende herkansen. Herkansing van een voldoende voor een werkstuk, scriptie, presentatie en/of stage is niet toegestaan. De herkansing van het desbetreffende vak / de desbetreffende voldoende moet plaatsvinden in hetzelfde studiejaar waarin de te herkansen voldoende is behaald. De herkansing van een voldoende moet tijdig worden aangevraagd bij de examencommissie.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ec hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond.

Het BA-eindwerkstuk is een werkstuk van 10 ec dat in veel gevallen wordt geschreven in samenhang met een derdejaarswerkcollege. De opleiding hanteert richtlijnen voor het bacheloreindwerkstuk. Hierin staan alle stappen van het begeleidingstraject beschreven en het dient als basis voor de te maken afspraken tussen de beoogde scriptiebegeleider en de student. Tevens wordt er per sectie een (verplicht) BA-scriptieseminar aangeboden.

Men is gerechtigd het bachelordiploma in ontvangst te nemen als alle onderdelen van het studieprogramma met een voldoende zijn afgesloten en de scriptie als voldoende is beoordeeld. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op de website.

Specialisaties

Studenten specialiseren zich in hun derde jaar in een van de vijf specialisaties die de opleiding kent: Taalbeheersing, Oudere Letterkunde, Moderne Letterkunde, Taalkunde of Media. De specialisatie bestaat uit het volgen van ten minste twee accentwerkgroepen, het afleggen van het accenttentamen en het schrijven van het BA-eindwerkstuk binnen de gekozen specialisatie.

Aansluitende Masterprogramma’s

Het bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Neerlandistiek en tot de track Literature and Society. Europe and Beyond van de master Literary Studies. Studenten kunnen afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding, bijvoorbeeld de research master Arts, Literature and Media of Linguistics. Wie een research master wil gaan doen, dient via het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden (uSis) een toelatingsverzoek te doen.

Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Neerlandistiek kunnen studenten die tevens een bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur bezitten en die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de lerarenopleiding bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid in het schoolvak Nederlands verwerven. Als studenten in de keuzeruimte de educatieve minor (30 ec) hebben afgerond en vervolgens het masterdiploma neerlandistiek hebben behaald, kunnen ze met een verkort traject de lerarenopleiding volgen (30 ec in plaats van 60 ec). Je kunt de eerstegraads bevoegdheid ook behalen bij het ICLON door direct na de bacheloropleiding de tweejarige educatieve master te volgen. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie www.mastersinleiden.nl.