Studiegids

nl en

Slaven en vrijgelatenen in de Grieks-Romeinse wereld, 500 v. Chr.-400 n. Chr.

Vak
2023-2024

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor GLTC-studenten: Overzicht Oude Geschiedenis 1 en/of 2 behaald. Studenten GLTC kunnen dit vak voor 5EC volgen.

 • Voor ONOS-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar ONOS (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Slavernij was in de pre-moderne tijd een zeer gangbare vorm van onvrije arbeid. Toch zijn er in de loop van de geschiedenis slechts vijf ‘slaven-maatschappijen’ geweest waarin slaven meer dan 20 % van de bevolking uitmaakten. Tot deze selecte groep behoren het klassieke Athene en Romeins Italië. Juist omdat de alomtegenwoordigheid van slaven in de Grieks-Romeinse wereld zo vanzelfsprekend lijkt, worden allerlei problemen gemakkelijk over het hoofd gezien. Zo kan men zich afvragen waardoor juist in Griekenland en Rome slavenmaatschappijen zijn ontstaan. En waar kwamen de Griekse en Romeinse slaven vandaan? Werden de meeste slaven bijvoorbeeld als slaaf geboren of werden de meesten juist gekocht? Waren er evenveel mannelijke als vrouwelijke slaven of zijn er aanwijzingen dat een van beide geslachten in de meerderheid was? Werden mannelijke en vrouwelijke slaven ingezet in dezelfde sectoren van het maatschappelijke en economische leven of kunnen er op dit punt verschillen worden vastgesteld? Hoe zit het met het uitzicht van slaven op vrijlating: was dit (voor sommige categorieën slaven?) een reëel perspectief of waren de kansen gering? En werden ex-slaven gemakkelijk opgenomen in de maatschappij of bleven zij een herkenbare groep van tweederangsburgers? Waar deze vragen op zich al interessant zijn, is het bedoeling de inzichten van de deelnemers (inclusief de docent) verder aan te scherpen door de vergelijking tussen Griekenland en Rome.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student heeft:

 • 8) Kennis van en inzicht in de rol van slavenarbeid in de Grieks-Romeinse maatschappij en economie en de implicaties hiervan voor ons begrip van het maatschappelijke leven in het klassieke Griekenland en Romeins Italië.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien jet niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 bibliograferen
  getoetste leerdoelen: wetenschappelijke literatuur zoeken

 • Opdracht 2: optreden als referent bij half-voltooid werkstuk
  getoetste leerdoelen: sterkte-zwakte analyse van wetenschappelijke schrijfproducten, vermogen om op basi hiervan op een constrcutieve wijze adviezen te geven

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Peter Hunt, Ancient Greek and Roman Slavery (Oxford 2018)

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent.

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen