Studiegids

nl en

Vakdidactiek 1 Spaans

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen open voor studenten die de Educatieve minor of Educatieve module Spaans volgen.

Beschrijving

In Vakdidactiek staat het maken van keuzes over het wat en hoe van vaklessen centraal, waarbij de student de cyclus doorloopt van ontwerpen, uitvoeren in de praktijk, evaluatie van lessen en theoretische analyse van de lessen. Voor de schoolvakken die zowel in onderbouw als bovenbouw worden gegeven staat in Vakdidactiek het geven van lessen in de onderbouw centraal. Bovendien ligt in Vakdidactiek het accent vooral op het ontwerpen en geven van eenvoudige varianten van activerende lessen aan de hand van het schoolboek. Deelname aan de landelijke LIO-dag is verplicht.

Leerdoelen

 • De student kan de inhouden, denk- en werkwijze (vakperspectieven) van het schoolvak beschrijven.

 • De student kan bestaande visies op het schoolvak herkennen en daarbij een eigen visie formuleren op het eigen schoolvak.

 • De student gebruikt een repertoire van verschillende soorten leerdoelen voor bij het ontwerp van de eigen lessen en kan deze vertalen naar activerende taken.

 • De student ontwerpt met behulp van bestaand lesmateriaal (en ICT) en vakdidactische theorie vaklessen die passend zijn bij de leerlingen (qua niveau, inhoud, betekenis) en voert deze uit.

 • De student gebruikt een repertoire van eenvoudige varianten van opbouw van activerende vaklessen.

 • De student zet verschillende middelen in om te evalueren in hoeverre doelstellingen van de vaklessen worden gerealiseerd en kan op basis hiervan zo nodig zijn handelen bijstellen.

 • De student heeft op basis van opgedane onderwijservaring en vakdidactische theorieën, een vakdidactische praktijktheorie ontwikkeld en gebruikt deze voor het verantwoorden van de vaklessen in de eigen schoolcontext.

 • De student formuleert en realiseert persoonlijke (leer-)voornemens op vakdidactisch gebied op basis van de ontwikkelde vakdidactische kennis en ervaringen.

Rooster

Onderwijs verzorgd door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges

 • Zelfstudie

 • Uitproberen van lessen in de praktijk

Toetsing en weging

Toetsing

Eindproduct Vakdidactiek 1* (inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de Syllabus Vakdidactiek 1 op BrightSpace): beknopte beschrijving van de visie op het schoolvak, de opgebouwde vakdidactische praktijktheorie en lessen, zo mogelijk in de onderbouw, van de student. De informatie over deze lessen bestaat uit:

 • lesontwerp(en) en evaluatie-instrumenten, inclusief vakdidactische verantwoording;

 • evaluatieresultaten van leerlingen;

 • video-opname van een les;

 • vakdidactische analyse van een les met onderbouwde suggesties voor verbetering van de les.

|* NB. Het eindproduct Vakdidactiek 1 kan worden ingeleverd in het dossier van het studieonderdeel Pedagogisch-Didactisch Handelen (zie syllabus Pedagogisch-Didactisch handelen).

Voor de toetsing wordt de rubric vakdidacticus gebruikt. Voor de toetsingsdata zie het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het cijfer voor 'Eindproduct Vakdidactiek' vormt het eindcijfer van het vak.

Herkansing

Het 'Eindproduct Vakdidactiek' kan worden herkanst. Zie voor de deadline het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten. Als het 'Eindproduct Vakdidactiek 1' na één herkansing nog onvoldoende is, dan moet het eindproduct volledig opnieuw worden gemaakt en op het volgende inlevermoment worden ingeleverd.

Literatuurlijst

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de Educatieve minor en Educatieve module.

Contact

Vakdidactiek wordt door diverse docenten gegeven. Coördinator van het vak: Drs. J.G.R. Wurth.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

Bij Vakdidactiek worden de verschillende fasen ontwerponderzoek voorbereid, omdat op een systematische manier lessen worden ontworpen op basis van vakdidactische inzichten, deze lessen worden uitgevoerd en ook worden gegevens verzameld over leerproces en leereffecten.