Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden: Project Microbiologie

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De projectweek heeft als thema ‘Microben om ons heen’. Hierbij gebruik je kennis en vaardigheden opgedaan tijdens colleges en practica van het vak Microbiologie. Je gaat in teamverband onderzoeksvragen formuleren, microbiologische experimenten opzetten, uitvoeren en uitwerken. De resultaten worden gepresenteerd in verschillende werkvormen (verslag, presentatie en clip).

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan de student:

  • een klein microbiologisch experiment opzetten waarbij de kennis en vaardigheden uit blok 1 en 2 worden toegepast.

  • een vraagstelling passend bij een microbiologisch experiment opstellen.

  • eerdere opgedane kennis van microbiële basistechnieken toepassen in een eigen onderzoek.

  • resultaten van een microbieel experiment (zoals type kolonies en aantal kolonies op een voedingsbodem) omzetten naar een overzichtelijke dataset.

  • een kleine dataset interpreteren onder andere met behulp van statistiek (zoals chi-kwadraattoets of t-test)

  • een microbiologisch experiment verwerken in een coherent wetenschappelijk verslag, een korte videoclip of een dia presentatie.

  • in een groep samenwerken door middel van taakverdeling en open communicatie.

Rooster

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudyMap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond.

Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Practicum, zelfwerkzaamheid in groepsverband, presenteren (mondeling en schriftelijk).

Toetsing en weging

Beoordeeld worden een verslag (50% van het eindcijfer), presentatie (20%) en clip (30%).

Om het project succesvol af te ronden is voldoende aanwezigheid en inzet noodzakelijk.

Bodemcijfer:
Voor vakken uit jaar 1 van de bachelor geldt een bodemcijfer van een onafgeronde 5,0 voor deelcijfers, en een onafgeronde 5,5 voor eindcijfers.

Als een vak 2 of meer schriftelijke deeltentamens heeft, geldt het bodemcijfer alleen voor het gewogen gemiddelde van de tentamens.

Bij deelcijfers uit andere onderdelen dan tentamens (bijv. practica, werkcolleges, schrijfopdrachten) geldt wel voor de losse onderdelen het bodemcijfer.

Raadpleeg het Studentenstatuut voor een overzicht van alle richtlijnen (zie daarin Regels en Richtlijnen Examencommissie voor geldigheid van deelcijfers).

Literatuurlijst

Instructies Microbiologie via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net), informatie op Brightspace en theorie van Microbiologie.

Inschrijven

Als student ben je verantwoordelijk voor het tijdig inschrijven via MyStudyMap.

In deze korte video zie je stap voor stap hoe je je kunt inschrijven voor cursussen in MyStudyMap. Let op dat je inschrijving pas is voltooid wanneer je je cursusplanning indient in het tabblad 'Klaar voor inschrijving' door op 'indienen' te klikken.

Er zijn twee inschrijfperiodes per jaar: de inschrijving voor het najaar opent in juli en de inschrijving voor het voorjaars opent in december. Zie deze pagina voor meer informatie.

Let op dat het verplicht is om je in te schrijven voor elk tentamen en herkansing. Niet ingeschreven zijn voor een vak betekent dat je niet mag deelnemen aan het tentamen. Houd er rekening mee dat er inschrijfdeadlines zijn, zie deze pagina voor meer informatie.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. Ir. J. van den Brink
Email: j.van.den.brink@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Cursusmateriaal staat op Brightspace, communicatie en wijzigingen gaan ook via Brightspace.