Studiegids

nl en

Bewustzijn

Vak
2024-2025

IBP students, see Consciousness

Toelatingseisen

Geen

Omschrijving

Bewustzijn is één van de grootste mysteries in de wetenschap en het onderwerp neemt een centrale plek in binnen de psychologie. Deze cursus maakt de student vertrouwd met de belangrijkste theorieën en het wetenschappelijk onderzoek naar bewustzijn. We behandelen vragen zoals: Wat is bewustzijn? Kan de geest los bestaan van het lichaam? Is de vrije wil een illusie? Hebben dieren of computers bewustzijn? Wat gebeurt er tijdens een bijna-dood-ervaring? Wat zijn de voor- en nadelen van meditatie? En: Kunnen psychedelica helpen bij de behandeling van depressie en verslaving? Tijdens de werkgroepbijeenkomsten worden deelonderwerpen uit de cursus behandeld en leren studenten om voor- en tegenargumenten te verzamelen voor een bepaalde stelling. Deze bijeenkomsten helpen de student bij de schrijfopdracht, die bestaat uit het schrijven en beoordelen van een wetenschappelijk verslag. De student wordt getraind in wetenschappelijk schrijven, het zoeken van wetenschappelijke literatuur, analyseren, redeneren/argumenteren, rapporteren, en evalueren, professionele feedback leveren op het werk van peers en feedback verwerken in de eigen schrijfopdracht.

Leerdoelen

**Toepassen van kennis en begrip (academische vaardigheden):

  • De student heeft kennis van de verschillende definities, theorieën en onderzoeksmethoden op het gebied van bewustzijn.

  • De student is in staat deze kennis toe te passen en te integreren bij de analyse van een probleemstelling en het geven van een argumentatie.

  • De student kan na afloop van de cursus een kritische evaluatie geven van een empirisch wetenschappelijk onderzoek over bewustzijn.

**Algemene professionele vaardigheden:

  • De student leert een wetenschappelijk verslag te schrijven en de APA-richtlijnen toe te passen.

  • De student leert peer-feedback te geven en te verwerken.

  • De student leert verbaal te communiceren en discussiëren door gebruik te maken van wetenschappelijke argumenten.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges van 2 uur
3 werkgroep sessies in het Nederlands of het Engels + 1 optionele schrijfworkshop

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen. Zie Brightspace voor meer informatie.

De werkgroepsessies vinden plaats in kleine groepen (15-20 studenten). In totaal zijn er drie bijeenkomsten en een vierde optionele schrijfworkshop. Tijdens de bijeenkomsten werken studenten aan hun schrijfopdracht en peer-feedback opdracht. De specifieke deadlines voor de schrijfopdracht, de peer-feedback en de beoordeling worden gepubliceerd op Brightspace.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten door middel van een tentamen en een paper-opdracht, waar een peer-review-opdracht deel van uitmaakt. De tentamenstof bestaat uit de inhoud van het boek (selectie van hoofdstukken) en de collegestof.

De cijfers voor het tentamen en de paper tellen mee in een verhouding van respectievelijk 60:40 voor het eindcijfer van de cursus. Het geven van peer-review is ook een verplicht onderdeel van de cursus waaraan moet worden voldaan, voordat het cijfer voor het paper kan worden toegekend.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze twee onderwerpen te kennen.

De datum, het tijdstip en de locatie van de beoordeling van het examen en de herkansing worden tijdens de cursus bekendgemaakt.

Literatuur

Harley, T. A. (2021). The Science of Consciousness: Waking, Sleeping and Dreaming. Cambridge University Press.

Contactgegevens

Dr. M. van Elk (Algemeen Coördinator en coördinator hoorcolleges / schriftelijk tentamen) en Dr. Z. Sjoerds (Coördinator werkgroepen / paperopdracht) zijn te bereiken via ConsciousnessPsy@fsw.leidenuniv.nl