Studiegids

nl en

Hoorcollege Nederlandse Geschiedenis (NG)

Vak
2024-2025

N.B. Cursusbeschrijving kan nog worden gewijzigd

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In het hoorcollege Nederlandse Geschiedenis worden de hoofdlijnen en grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis vanaf circa 1500 behandeld en toegelicht. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. In deze hoorcolleges wordt de stof van het handboek aangevuld, nader belicht en vanuit andere visies benaderd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de maritieme en overzeese geschiedenis van Nederland.

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in het geschiedverloop vanaf 1500 op het gebied van de Nederlandse en overzeese geschiedenis;

 • 2) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 3) De student kan gegevens uit de vakliteratuur selecteren en ordenen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: schriftelijk tentamen met 20 multiple choice-vragen en 3 essayvragen

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen met 20 multiple choice-vragen en 3 essayvragen

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Handboek: F. Wielenga, Geschiedenis van Nederland. Van de Opstand tot heden (Amsterdam 2022).

Inschrijven

Eerstejaars studenten Geschiedenis worden voor de colleges en tentamens in het eerste semester ingeschreven door hun opleiding. Eerstejaars studenten moeten in het eerste semester wel al hun tentamendeelname bevestigen.

Voor keuzevakstudenten en ouderejaars Geschiedenis die een propedeuse hoorcollege herkansen is inschrijven via MyStudyMap verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Deze twaalf hoorcolleges Nederlandse Geschiedenis moeten worden voorbereid door het bestuderen van delen uit het handboek. De te bestuderen boekdelen worden bij de aanvang van de collegereeks bekend gemaakt.