Studiegids

nl en

Geschiedenis

Programma

De opleiding in de propedeuse bestaat uit onderdelen die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele geschiedenis. Zo worden achtereenvolgens de Oude Geschiedenis, de Middeleeuwse Geschiedenis, de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, de Economische en Sociale Geschiedenis, de Nederlandse Geschiedenis en de Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd aan de orde gesteld. Er wordt gedoceerd in een combinatie van hoor- en werkcolleges.

Na de propedeuse (het eerste jaar) stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakkenpakket samen. Door bepaalde accenten te kiezen kun je binnen de opleiding Geschiedenis afstuderen in één van de specialisaties. Deze bestaan uit zes afstudeerrichtingen (Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Nederlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis) en vier tracks binnen de hoofdrichtingen: Amerikaanse Geschiedenis, Geschiedenis van de Europese Expansie en de Globalisering, Minderheden en- Migratiegeschiedenis en Maritieme Geschiedenis die een onderdeel zijn van respectievelijk Algemene Geschiedenis, Sociale Geschiedenis en Nederlandse Geschiedenis.

Om in één van deze afstudeerrichtingen af te studeren moet de student minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakgebied:

 • één tweedejaars werkcollege van 10 EC;

 • één sectiespecifiek hoorcollege van 5 EC;

 • één door de betreffende afstudeerrichting erkend hulpvak van 5 EC (dit geldt alleen voor studenten die in september 2013 of later met hun propedeuse zijn begonnen);

 • één derdejaars seminar van 10 EC;

 • één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 EC. Het BA-eindwerkstuk wordt in het kader van een scriptieseminar geschreven onder begeleiding van een docent. Eventueel kan dit ook gebeuren in het kader van een tweede derdejaars seminar.

Naast bovengenoemde voorwaarden kunnen er per afstudeerrichting (en track) nog specifieke eisen of aanbevelingen gelden. Zie verder: Afstudeerrichtingen en tracks.

Eerste Jaar

Nieuwe eerstejaarsstudenten worden door de studiecoördinator en de onderwijsadministratie voorafgaand aan de Eerstejaarsdagen ingedeeld in werkgroepen. De onderwijsadministratie schrijft hen in voor alle werkcolleges, themacolleges, hoorcolleges en bijbehorende afsluitende activiteiten.

Vanaf het tweede semester dienen studenten zichzelf geheel zelfstandig in te schrijven voor hoorcolleges. Bij problemen kunnen zij in eerste instantie hulp vragen van hun studentmentoren.

Tweedejaars studenten die een eerstejaars werkcollege of themacollege moeten herkansen dienen zich te melden bij onderwijscoördinator dhr. Matthijs Olieman en worden in overleg ingedeeld in één van de eerstejaarsgroepen.

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd voor 4 uur voor de eerstejaarsdag, en in het tweede semester 1 uur voorlichting over studieplan en onderwijsprogramma van het tweede jaar.

Compensatieregeling

Bij het afronden van de propedeuse kan compensatie van onvoldoendes plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:

 • Hoorcollege Oude Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Nederlandse Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Economische en Sociale Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (5 EC);
 • Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (5 EC).

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:

 • a) 55 EC aan propedeusevakken zijn behaald;
 • b) het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt;
 • c) indien het cijfer voor het te compenseren hoorcollege niet lager is dan een 4.0.

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht voldaan te hebben aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden en kan een verzoek tot compensatie indienen bij de examencommissie via Verzoek tot toepassing van de compensatieregeling

In de postpropedeuse is compensatie niet mogelijk.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: inleiding historische wetenschap 5
Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd 5
Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG) 5
Hoorcollege Nederlandse Geschiedenis (NG) 5
Themacollege I 5

Vaardighedenwerkcollege I (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 EC op)

Vaardighedenwerkcollege Oude Geschiedenis (OG) 0
Vaardighedenwerkcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN) 0
Vaardighedenwerkcollege Nederlandse Geschiedenis (NG) 0

Tweede semester

Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd 5
Hoorcollege Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) 5
Middeleeuwse Geschiedenis 5
Themacollege II 10

Vaardighedenwerkcollege II (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 EC op)

Vaardighedenwerkcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC) 0
Vaardighedenwerkcollege Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) 0
Vaardighedenwerkcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 0

Tweede Jaar

Tweede studiejaar

In het tweede studiejaar volgt de student één kerncollege, één werkcollege, één sectiespecifiek hoorcollege en één hulpvak per semester. De student kiest een werkcollege en een sectiespecifiek hoorcollege binnen de eigen afstudeerrichting, terwijl het andere werkcollege en sectiespecifiek hoorcollege niet uit dezelfde afstudeerrichting mogen komen om zo een brede kennis van de geschiedenis te garanderen. Van de twee hulpvakken moet er minimaal één erkend zijn door de afstudeerrichting.

Eerste semester (totale studielast 30 EC)

 • Kerncollege 1 (Burgers en onderdanen)

 • Werkcollege 1

 • Sectiespecifiek Hoorcollege 1

 • Hulpvak 1

 • Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie

Tweede semester (totale studielast 30 EC)

 • Kerncollege 2 (Global Connections)

 • Werkcollege 2

 • Sectiespecifiek Hoorcollege 2

 • Hulpvak 2

 • Historiografie en geschiedfilosofie

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Burgers en onderdanen 5
Kerncurriculum: wetenschapsfilosofie 5
Global Connections 5
Historiografie en Geschiedfilosofie 5

Hoorcolleges, werkcolleges en hulpvakken

Kies voor elk semester één vak uit de lijst ‘hoorcolleges, één uit de lijst ‘BA2 werkcolleges’ en één uit de lijst ‘hulpvakken’. NB Het studieaanbod wijzigt ieder studiejaar.

Hoorcolleges Oude Geschiedenis

Rome en Eurazië: het Romeinse Keizerrijk in context 5
Romeins nepnieuws? Propaganda, manipulatie en vervalsingen in de Romeinse keizertijd 5

Hoorcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

Cultuur van rekenschap 5
Holy Wars in Western and Central Europe during the Middle Ages 5

Hoorcolleges Sociale Geschiedenis

De Geschiedenis van Marokko 5
The History of European Integration 5
Markt en macht. De wereldeconomie van handelskapitalisme naar globalisering, 1500-heden 5
Voorbij de dreiging 5

Hoorcolleges Economische Geschiedenis

De Geschiedenis van Marokko 5
The History of European Integration 5
Markt en macht. De wereldeconomie van handelskapitalisme naar globalisering, 1500-heden 5
Voorbij de dreiging 5

Hoorcolleges Nederlandse Geschiedenis

De koloniën in Nederland en Nederland in de koloniën 5
Nederlanders op de wereldzeeën, 1600 tot heden 5
Tachtig jaar oorlog. Nieuwe perspectieven op de Nederlandse Opstand 5

Hoorcolleges Algemene Geschiedenis

Geschiedenis van Rusland 5
Introduction to African History 5
De koloniën in Nederland en Nederland in de koloniën 5
Premodern History of South and Southeast Asia 5
The United States and the World: An Introduction to American Studies 5
From Empires to Nation States: Ethnic Minorities in Modern Europe 5
Staat en natie vanaf ca. 1500 tot heden vanuit vergelijkend wereldhistorisch perspectief 5
Van Columbus tot Castro. Geschiedenis van het Caraïbisch Gebied 5

Werkcolleges Oude Geschiedenis (semester I)

De Romeinen in Griekenland (197 v. Chr.-235 n. Chr.) 10
Van baby tot student: jeugd in de Oudheid 10

Werkcolleges Oude Geschiedenis (semester II)

Antiek oriëntalisme? Het Nabije Oosten door Griekse en Romeinse ogen 10
The “Other” in Classical Greece and the Hellenistic World: Women, Foreigners and Slaves 10

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis (semester I)

Religie en Oorlog: twee aspecten van middeleeuws Japan en middeleeuws Europa 10

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis (semester II)

Tussen de lakens. Seksualiteit in de middeleeuwen 10

Werkcolleges Sociale Geschiedenis (semester I)

Queer History Since 1700 10
Tussen conflict en consensus: de ontwikkeling van het Nederlandse poldermodel vanaf eind 19e eeuw 10
De zieke stad. Epidemieën, infectieziekten, sterfte en (volks)gezondheid, 1500-heden 10

Werkcolleges Sociale Geschiedenis (semester II)

De grote kloof. Geschiedenis van de ongelijkheid 1750-1900 10
Marokkanen in Nederland: van gastarbeider tot transnationale burger 10
Mensenrechten en sociale (on)gelijkheid sinds de Tweede Wereldoorlog 10
Refuge. Fleeing From, To and Within Europe, 1800-Now 10

Werkcolleges Economische Geschiedenis (semester I)

Tussen conflict en consensus: de ontwikkeling van het Nederlandse poldermodel vanaf eind 19e eeuw 10
Queer History Since 1700 10
De zieke stad. Epidemieën, infectieziekten, sterfte en (volks)gezondheid, 1500-heden 10

Werkcolleges Economische Geschiedenis (semester II)

De grote kloof. Geschiedenis van de ongelijkheid 1750-1900 10
Marokkanen in Nederland: van gastarbeider tot transnationale burger 10
Mensenrechten en sociale (on)gelijkheid sinds de Tweede Wereldoorlog 10
Refuge. Fleeing From, To and Within Europe, 1800-Now 10

Werkcolleges Nederlandse Geschiedenis (semester I)

Alles is nieuw! Innoveren in de Nederlandse Republiek, 1580-1750 10
Mens en Natuur in Nederland (1850-nu) 10
Wapenbroeders. Amerikanen en Nederlanders in het trans-Atlantische revolutietijdvak c. 1760-1815 10

Werkcolleges Nederlandse Geschiedenis (semester II)

Parlementaire pracht & praal: ritueel, ceremonieel en symboliek in de Tweede Kamer 10
Rituelen, spektakels en tradities in de maritieme wereld 1600-2000 10
Vergelijking als maatstaf, of hoe uitzonderlijk was de Republiek? 10

Werkcolleges Algemene Geschiedenis (semester I)

Climate, Health and Medical Encounters 10
Democratische partijen? De geschiedenis van politieke partijen in Europa, 1848-nu 10
The Holocaust: History, Memory, & Controversies 10
Kerk, zending en kolonialisme in Nederlands-Indië 1600-1900: syncretisme en koloniale ideologie 10
Messiaans koningschap in de grote Islamitische rijken 10
Opkomst tweede Duitse Keizerrijk tot ondergang Weimarrepubliek: Duitse politieke cultuur 1871 en 1933 10
Postwar: Life after Conflict 10
The United States and the Global Environment 10

Werkcolleges Algemene Geschiedenis (semester II)

Afrikanen in Amerika: Slavernij en emancipatie in de Verenigde Staten 10
Het Caraibisch gebied: op het kruispunt van vier werelddelen 10
Cultuur versus beschaving in de lange negentiende eeuw 10
Filips II, koning van Spanje 10
Human Rights in Global Perspective 10
Kennis in context: kennisgeschiedenis van Europa (1600-1800) 10
Napoleon en Europa (1799-1815) 10

Hulpvakken Oude Geschiedenis

Oude historici voor oud-historici (en anderen): antieke geschiedschrijving als historische bron 5
Papyrological Sources 5
Antieke munten als bron voor de Oudheid 5
De literatuur van het Vroege Christendom in context 5

Hulpvakken Middeleeuwse Geschiedenis

Middeleeuwse paleografie 5
Digitale Cartografie voor Historici 5
Werkplaats voor de mediëvist 5

Hulpvakken Sociale Geschiedenis

Statistiek voor Historici 5
Digital History (semester I) 5
Oral History (semester I) 5
Oud Schrift (semester I) 5
Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis (semester I) 5
Digitale Cartografie voor Historici 5
Digital History (semester II) 5
Oral History (semester II) 5
Oud Schrift (semester II) 5
Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis (semester II) 5

Hulpvakken Economische Geschiedenis

Digital History (semester I) 5
Oud Schrift (semester I) 5
Statistiek voor Historici 5
Digitale Cartografie voor Historici 5
Digital History (semester II) 5
Oud Schrift (semester II) 5

Hulpvakken Nederlandse Geschiedenis

Archieven: bewaren, kennis en macht (semester I) 5
Ad fontes. Bronnen voor de vroegmoderne geschiedenis 5
Digital History (semester I) 5
Oral History (semester I) 5
Oud Schrift (semester I) 5
Publieksgeschiedenis 5
Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis (semester I) 5
Archieven: bewaren, kennis en macht (semester II) 5
Digitale Cartografie voor Historici 5
Digital History (semester II) 5
Koloniale en wereldgeschiedenis: Nederlandse bronnen als venster op de wereld 5
Oral History (semester II) 5
Oud Schrift (semester II) 5
Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis (semester II) 5

Hulpvakken Algemene Geschiedenis

Ad fontes. Bronnen voor de vroegmoderne geschiedenis 5
Digital History (semester I) 5
Oral History (semester I) 5
Statistiek voor Historici 5
Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis (semester I) 5
Digitale Cartografie voor Historici 5
Digital History (semester II) 5
Koloniale en wereldgeschiedenis: Nederlandse bronnen als venster op de wereld 5
Oral History (semester II) 5
Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis (semester II) 5

Derde Jaar

Derde studiejaar

In het derde jaar volgt de student een BA-seminar uit het aanbod van de afstudeerrichting, terwijl in het tweede semester binnen dezelfde richting het BA-eindwerkstuk wordt geschreven. Verder volgt de student in het eerste semester nog een sectiespecifiek hoorcollege naar keuze en is er nog 30 EC keuzeruimte die opgevuld kan worden met een minor, stage of buitenlandverblijf.

Eerste semester (totale studielast 30 EC)

 • Seminar: 10 EC

 • Sectiespecifiek Hoorcollege: 5 EC

 • Keuzeruimte: 15 EC

Tweede semester (totale studielast 30 EC)

 • BA-Eindwerkstuk: 15 EC

 • Scriptieseminar (verplicht)

 • Keuzeruimte: 15 EC

Vak EC Semester 1 Semester 2

Hoorcollege

Kies één hoorcollege (5 EC). Zie hiervoor het overzicht van Hoorcolleges

Seminars

Kies één van onderstaande vakken: NB Het studieaanbod wijzigt ieder studiejaar.

Seminar Oude Geschiedenis

Thuis is waar de Lares zijn: De Romeinse familia en haar leden 10
In de mistige moerassen: leven en religie aan de noordgrens van het Romeinse Rijk 10

Seminar Middeleeuwse Geschiedenis

Verzegelde berichten. Briefcultuur in de Italiaanse Renaissance 10
Mensen, dieren, seizoenen en klimaat in de Middeleeuwen 10

Seminar Sociale Geschiedenis

Imperialisme en de Europese stad: tussen verbinding en uitsluiting, 1800-2000 10
Je bent wat je eet (1800-nu) 10
De kracht van het gezin. Huishoudens, agency en sociale en economische ontwikkeling 10
De tolerante Republiek? Migranten voor de rechtbank, 1600-1900 10

Seminar Economische Geschiedenis

Imperialisme en de Europese stad: tussen verbinding en uitsluiting, 1800-2000 10
Je bent wat je eet (1800-nu) 10
De kracht van het gezin. Huishoudens, agency en sociale en economische ontwikkeling 10
De tolerante Republiek? Migranten voor de rechtbank, 1600-1900 10

Seminar Nederlandse Geschiedenis

Imperialisme en de Europese stad: tussen verbinding en uitsluiting, 1800-2000 10
Je bent wat je eet (1800-nu) 10
Paniek in de Republiek? Denken over verval en vernieuwing in de achttiende eeuw. 10
VOC-ambassades naar Aziatische hoven, 1600-1800 10
Boze burgers in Nederland 10
De maritieme Gouden Eeuw 10

Seminar Algemene Geschiedenis

Populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie in de 20e-eeuwse Caraïbische politiek 10
Sovjetgeschiedenis en herinnering 10
VOC-ambassades naar Aziatische hoven, 1600-1800 10
Enlightenment & Revolution: Europe & Political Thought, 1648-1848 10
Rethinking Europeanness: Identity, Race, and Culture in the Imperial World 10
Geschiedenis van Amerikaanse revoluties 10
Democracy in Action: Radical Cultures and Protest Movements in Modern America 10
Fake News en samenzweringen in achttiende-eeuws Europa 10
African Religions and Philosophies: Understanding Diversity and World Connections 10
Spanje is anders. Reisverhalen over Spanje vanaf de Middeleeuwen tot nu 10
Sources in Cultural History: Comedy in Europe's Tragic Twentieth Century 10
Een succesvolle democratie? De geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland 10

Keuzeruimte

Keuzeruimte Geschiedenis 30

BA Scriptieseminar

BA Scriptieseminar Geschiedenis (semester I) 0
BA Scriptieseminar Geschiedenis (semester II)

BA Eindwerkstuk

BA Eindwerkstuk Geschiedenis 15

Meer info

Eindtermen van de opleiding

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt, gerangschikt volgens de Dublin-descriptoren:

I. Kennis

Basiskennis en -inzicht:

 1. Kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop in grote lijnen met een concentratie op Europa en zijn interdependentie met de rest van de wereld, gedifferentieerd naar tijdvak, van de oudheid tot het heden, en naar aspect, met name Nederlandse en sociaaleconomische geschiedenis, waarbij – voor zover dit vakgebied tevens in het voortgezet onderwijs aan de orde is geweest – is voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit is overtroffen;
 2. Kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;
 3. Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de geschiedschrijving en de wetenschap der geschiedenis;
 4. Kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap;
 5. Enige kennis van en inzicht in de theoretische grondslagen, c.q. de wijsbegeerte van de (geschied)wetenschap;
 6. Enige kennis van en inzicht in begrippen en methoden van (hulp)wetenschappen relevant voor de geschiedwetenschap en in een interdisciplinaire werkwijze.

Gespecialiseerde kennis van en inzicht in één of enkele van de afstudeerrichtingen:

 1. Brede kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de afstudeerrichtingen;

Met speciale aandacht:
-bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C.-400 n.C; sociaaleconomische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact;

-bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor de Middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder voor etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart en contacten met de buiten-Europese wereld;

-bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

-bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd, de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief, en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw;

-bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend perspectief (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu;

-bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren;

 1. Brede kennis van en inzicht in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken van de gekozen afstudeerrichting;

Met speciale aandacht:
-bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie;
-bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie; bronnenkunde;
-bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling;
-bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen;
-bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de toepassing van sociaalwetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in zowel kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen;
-bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis; en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis het gebruik van museale objecten voor historisch onderzoek.

 1. Kennis van en inzicht in een van de andere afstudeerrichtingen van de opleiding en onderdelen van andere vakgebieden;

II. Vaardigheden
Afgestudeerden van de opleiding bezitten de volgende vaardigheden:

 1. Het vermogen historische bronnen te selecteren en te verzamelen met behulp van traditionele en moderne technieken, deze te analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid en deze te gebruiken bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek;
 2. Het vermogen om relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken;
 3. Het vermogen onderzoeksvaardigheden snel en efficiënt te extrapoleren naar en toe te passen in een ander kennisdomein dan wel ander vakgebied om een helder en goed opgebouwd antwoord te kunnen formuleren in woord en geschrift in correct Nederlands op vragen van derden die (een onderwerp) in dat kennisdomein dan wel vakgebied betreffen voor specialisten en niet-specialisten.

III. Academische attitude
Afgestudeerden van de opleiding bezitten de volgende vermogens:

 1. Kritisch te reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;
 2. Zich een oordeel te vormen op het vakgebied waarin alle relevante (maatschappelijke, wetenschappelijke en/of ethische) aspecten zijn meegewogen;
 3. Inzicht tentoonspreiden in de maatschappelijke relevantie van het vak geschiedenis in het algemeen en van de gekozen afstudeerrichting in het bijzonder.

Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene academische vaardigheden. Deze hebben betrekking op de Dublin descriptoren Oordeelsvorming, Communicatie en Leervaardigheden en zijn opgenomen in bijlage A bij het facultaire deel.

Aanvullende eisen BSA

Informatie over het bindend studieadvies (BSA) is te vinden op de website.

De opleiding hanteert een aanvullende eis ten aanzien van te behalen onderdelen voor het tweede studieadvies, genoemd in artikel 6.3.1, namelijk dat ten minste Themacollege II behaald is.

Het Programma

Opbouw van het propedeuseprogramma
De opleiding in de propedeuse bestaat uit onderdelen die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele geschiedenis. Zo worden achtereenvolgens de Oude Geschiedenis, de Middeleeuwse Geschiedenis, de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, de Economische en Sociale Geschiedenis, de Nederlandse Geschiedenis en de Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd aan de orde gesteld. Er wordt gedoceerd in een combinatie van hoor- en werkcolleges.

De hoorcolleges geven de grote lijnen aan, terwijl in de werkcolleges specifieke onderwerpen aan de orde komen, die aan de hand van teksten worden uitgediept. De keuze van de onderwerpen is zodanig dat de student inzicht krijgt in de grote lijnen van het geschiedverloop. Naast de genoemde vakken staat het vak Inleiding Historische Wetenschap, een eerste kennismaking met de geschiedtheorie. Tot slot schrijven propedeusestudenten in het kader van het Themacollege I een werkstuk van ca. acht pagina’s (ca. 3200 woorden) en in het kader van het Themacollege II een werkstuk van ca. twaalf pagina’s (ca. 5000 woorden) over een historisch thema.

De hoorcolleges worden afgesloten met een deeltoets en een afsluitend schriftelijk tentamen. Het gewogen gemiddelde van elk tentamen moet voldoende zijn. Er is echter de mogelijkheid om één onvoldoende te compenseren met een ruime voldoende voor een ander hoorcollege, al kan dit alleen als het gewogen gemiddelde van alle hoorcolleges hoger is dan een 6.0. Zie voor details de compensatieregeling.

Het cijfer voor het werkcollege wordt bepaald op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van schriftelijke en mondelinge bijdragen. De drie werkcolleges die gegeven worden in één semester vormen samen een vaardighedencollege. Voor alle drie werkcolleges moet een voldoende worden gehaald om het gehele college met een voldoende af te ronden. Voor de beide themacolleges tellen het werkstuk, de participatie en het referaat mee bij de beoordeling.

Eerste jaar

Eerste semester (totale studielast 30 EC)

 • Oude Geschiedenis (OG): 5 EC

 • Algemene Geschiedenis Nieuwe Tijd (AGN): 5 EC

 • Nederlandse Geschiedenis (NG): 5 EC

 • Vaardighedenwerkcollege (VW: OG, AGN en NG): 5 EC

 • Themacollege 1 (TC1): 5 EC

 • Inleiding Historische Wetenschap: 5 EC

Tweede semester (totale studielast 30 EC)

 • Middeleeuwse Geschiedenis (MG): 5 EC

 • Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC): 5 EC

 • Economische en Sociale Geschiedenis (ESG): 5 EC

 • Vaardighedenwerkcollege (VW: MG, AGC en ESG): 5 EC

 • Themacollege 2 (TC2): 10 EC

Extra uren:

 • Introductiedag in september: 4 uur

 • Voorlichting over tweede jaar en studieplan in april: 1 uur

Tweede en derde jaar
Na de propedeuse (het eerste jaar) stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakkenpakket samen. Door bepaalde accenten te kiezen kun je binnen de opleiding Geschiedenis afstuderen in één van de zes specialisaties: Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Nederlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis

Om in één van deze afstudeerrichtingen af te studeren moet de student minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakgebied:

 • één tweedejaars werkcollege van 10 EC;

 • één sectiespecifiek hoorcollege van 5 EC;

 • één door de betreffende afstudeerrichting erkend hulpvak van 5 EC;

 • één derdejaars seminar van 10 EC;

 • één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 EC. Het BA-eindwerkstuk wordt in het kader van een scriptieseminar geschreven onder begeleiding van een docent of in het kader van een tweede, extra derdejaars seminar.

Tweede studiejaar
In het tweede studiejaar volgt de student één kerncollege, één werkcollege, één sectiespecifiek hoorcollege en één hulpvak per semester. De student kiest een werkcollege en een sectiespecifiek hoorcollege binnen de eigen afstudeerrichting, terwijl het andere werkcollege en sectiespecifiek hoorcollege niet uit dezelfde afstudeerrichting mogen komen om zo een brede kennis van de geschiedenis te garanderen.

Eerste semester (totale studielast 30 EC)

 • Kerncollege 1: 5 EC

 • Werkcollege 1: 10 EC

 • Sectiespecifiek hoorcollege 1: 5 EC

 • Hulpvak 1: 5 EC

 • Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie: 5 EC

Tweede semester (totale studielast 30 EC)

 • Kerncollege 2: 5 EC

 • Werkcollege 2: 5 EC

 • Sectiespecifiek Hoorcollege 2: 5 EC

 • Hulpvak 2: 5 EC

 • Historiografie en geschiedfilosofie: 5 EC

Derde studiejaar

In het derde jaar volgt de student een BA-seminar uit het aanbod van de afstudeerrichting, terwijl in het tweede semester binnen dezelfde richting het BA-eindwerkstuk wordt geschreven. Verder volgt de student in het eerste semester nog een sectiespecifiek hoorcollege naar keuze en heeft de student nog 30 EC keuzeruimte die de student kan invullen met een minor, stage of buitenlandverblijf.

Eerste semester (totale studielast 30 EC)

 • Seminar: 10 EC

 • Sectiespecifiek Hoorcollege: 5 EC

 • Keuzeruimte: 15 EC

Tweede semester (totale studielast 30 EC)

 • BA-eindwerkstuk: 15 EC

 • Scriptieseminar

 • Keuzeruimte: 15 EC

Keuzeruimte (BA 3)
De keuzeruimte in het derde studie jaar (30 EC) kan opgevuld worden met:

 • een minor (een samenhangend pakket van vakken);

 • keuzevakken (in Leiden, Nederland of buitenland: mag een student zelf samenstellen en vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie);

 • een stage (in binnen- of buitenland) voor de procedure zie Vinden en regelen.

Met bovenstaande opties kun je een eigen accent geven aan je opleiding of je opleiding verbreden.

Meer informatie:

Zie ook informatie over de keuzeruimte.

BA- eindwerkstuk en afstudeereisen
Zie de aparte cursusbeschrijving.

Afstudeerrichtingen

De opleiding Geschiedenis kent de volgende afstudeerrichtingen.
Er zijn zes afstudeerrichtingen:

 • Oude Geschiedenis;

 • Middeleeuwse Geschiedenis;

 • Economische Geschiedenis;

 • Sociale Geschiedenis;

 • Nederlandse Geschiedenis;

 • Algemene Geschiedenis

Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

 • de masteropleiding History aan de Universiteit Leiden.

Compensatieregeling

Bij het afronden van de propedeuse kan compensatie van onvoldoendes plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:

 • Hoorcollege Oude Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Nederlandse Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Economische en Sociale Geschiedenis (5 EC);
 • Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (5 EC);
 • Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (5 EC).

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:

 • a) 55 EC aan propedeusevakken zijn behaald;
 • b) het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt;
 • c) indien het cijfer voor het te compenseren hoorcollege niet lager is dan een 4.0;

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt de student geacht voldaan te hebben aan de eisen voor het examen waarop de student zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden en kan een verzoek tot compensatie indienen bij de examencommissie via Verzoek tot toepassing van de compensatieregeling.

In de postpropedeuse is compensatie niet mogelijk.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij BA Geschiedenis

Het programma

De BA Geschiedenis in Leiden is een van de grootste en meest veelzijdige geschiedenisopleidingen van Nederland. In het eerste jaar van de opleiding wordt aan de hand van hoor- en werkcolleges een brede basis gelegd van waaruit de student zich in de twee daaropvolgende jaren geleidelijk specialiseert in één van de zes afstudeerrichtingen. Tegelijkertijd leren alle studenten stapsgewijs de verschillende vaardigheden die nodig zijn om op academisch niveau historisch onderzoek te verrichten: in de propedeuse leren studenten de basisvaardigheden van het historisch onderzoek, in het tweede jaar staan literatuurstudie, historiografie en hulpwetenschappen centraal, terwijl studenten in het derde jaar geacht worden zelfstandig onderzoek te doen op basis van primair bronnenmateriaal. Deze opbouw garandeert dat studenten aan het einde van hun opleiding in staat zijn een BA-Eindwerkstuk te schrijven.

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken op de arbeidsmarkt? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding.
Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids van de BA Geschiedenis vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn onder meer:

 • Schrijfvaardigheid;

 • Mondeling presenteren;

 • Discussiëren en samenwerken;

 • Analyseren;

 • Kritisch lezen.

Leerlijnen en vaardigheden BA Geschiedenis

Hoe de verschillende vaardigheden terugkomen in het programma van de opleiding valt af te lezen aan de leerlijnen.

Binnen de BA Geschiedenis zijn de volgende zeven leerlijnen te onderscheiden:

 • Leerlijn A (Schrijfvaardigheid) loopt via Themacollege 1 en Themacollege 2 in de propedeuse naar de twee BA2 werkcolleges. In het BA3 Seminar en bij het schrijven van het BA Eindwerkstuk laten de studenten zien dat zij het in de eindkwalificaties op dit terrein vastgelegde eindniveau hebben bereikt;

 • Leerlijn B (Mondelinge presentatie) loopt via Themacollege 1 naar Themacollege 2. In het Vaardigheden werkcollege (BA1) en in de BA werkcolleges bouwen de studenten hun mondelinge vaardigheden verder uit. Het BA seminar toetst of zij het eindniveau hebben bereikt;

 • Leerlijn C (Discussievaardigheden en samenwerking) loopt via de twee Themacolleges en het Vaardigheden werkcollege in het eerste jaar naar de BA2 werkcolleges. Het BA3 seminar toetst of studenten het eindniveau van deze leerlijn hebben bereikt;

 • Leerlijn D (Werken met bronnen) loopt in opklimmende moeilijkheidsgraad via het Vaardigheden werkcollege in het eerste jaar, via de hulpvakken (BA2) naar de BA seminars en het eindwerkstuk in het derde jaar;

 • Leerlijn E (Methodologie en onderzoek) loopt in opklimmende moeilijkheidsgraad via de Themacolleges in het eerste jaar naar de BA werkcolleges in het tweede jaar en vervolgens naar de BA3 seminars en het eindwerkstuk. Dit wordt vanuit theoretische hoek ondersteund door het hoorcollege Inleiding Historische Wetenschap;

 • Leerlijn F (Analytische vaardigheden) loopt via de propedeutische hoorcolleges, het hoorcollege Inleiding Historische Wetenschap en de twee Themacolleges in het eerste jaar naar de hoor- en werkcolleges en het college Historiografie en Geschiedfilosofie in het tweede jaar en vervolgens naar het BA3 seminar, het eindwerkstuk en de minor;

 • Leerlijn G (Kennisverwerving) loopt via de propedeutische hoorcolleges (inclusief Inleiding historische wetenschap) en de Vaardighedenwerkcolleges (BA1) naar de hoor- en werkcolleges in het tweede jaar (inclusief Historiografie en Geschiedfilosofie en Wetenschapsfilosofie) en vervolgens naar het BA3 seminar en het BA eindwerkstuk.

Deze leerlijnen worden, deels met een oplopende moeilijkheidsgraad, onderwezen.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator Jaap de Witte.