Studiegids

nl en

Klinische vaardigheden (Diagnostiek en behandeling)

Vak
2024-2025

Voertaal in dit vak is Nederlands

Toegangseisen

Om deel te kunnen nemen aan het vak Klinische Vaardigheden, moeten studenten hebben deelgenomen aan het vak Diagnostiek en Behandeling: Theorie in Praktijk inclusief de seminarwerkgroepen.

Klinische Vaardigheden is verplicht voor studenten van de Masterspecialisatie Leerproblemen en Orthopedagogiek.

Klinische Vaardigheden is (net als een klinische praktijkstage) een vereiste om in aanmerking te komen voor de NVO-registratie Basis-Orthopedagoog.
Voor studenten van de Masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs (KLGO) is Klinische Vaardigheden optioneel bovenop hun verplichte programma. Studenten van de masterspecialisatie KLGO die tijdens de klinische praktijkstage in aanmerking willen/kunnen komen voor de NVO-registratie Basisaantekening diagnostiek, zijn verplicht om Klinische Vaardigheden te volgen.

Vakbeschrijving

Studenten in de Masterspecialisaties Orthopedagogiek en Leerproblemen (en KLGO) worden tijdens dit vak dusdanig toegerust in handelend opzicht, dat zij aan het eind van hun studie voldoende (wetenschappelijke) bagage hebben om de diagnostische cyclus en indicatiestelling adequaat te kunnen uitvoeren.

Studenten lopen door middel van real life casuïstiek het wetenschappelijke en cyclische karakter langs van het diagnostiekproces en indicatiestelling. Zij hebben, na afloop van het vak, inzicht in het (handelingsgericht) diagnostisch proces, van intake tot indicatiestelling. Reeds eerder opgedane kennis over diagnostiek en indicatiestelling worden in dit vak geïntegreerd en in de praktijk toegepast binnen een casusverslag.

Leerdoelen

  1. De student formuleert het beloop van het diagnostisch proces schriftelijk in wetenschappelijke bewoording.
  2. De student past theoretische mechanismen toe die onderliggend zijn aan psychopathologie.
  3. De student hanteert (zelf afnemen van testmateriaal uitgezonderd), afhankelijk van de casus, verschillende diagnostische instrumenten, (zoals intelligentieonderzoek, neuropsychologisch testmateriaal, sociaal emotionele vragenlijsten, projectief materiaal, klinische interviews, observaties) en evalueert kritisch het gebruik hiervan.
  4. De student past de diagnostische cyclus toe op real life casuïstiek en evalueert volgens het hypothesetoetsend model (zoals voorgeschreven door de NVO).
  5. De student reflecteert kritisch op het eigen diagnostisch handelen en stelt leerdoelen op voor het verdere werkveld.
  6. De student formuleert een overstijgend integratief beeld.
  7. De student formuleert een advies rondom indicatiestelling en onderbouwt dit met recente literatuur.
  8. De student formuleert SMART opgestelde behandeldoelen die logisch volgen op het integratieve beeld.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Het rooster van de demogroepen zal te vinden zijn op de Brightspace-pagina. De inschrijving voor de groepen verloopt eveneens via Brightspace (Qualtrics).

Onderwijsvormen

Klinische vaardigheden omvat een demo-onderzoek (werkgroepbijeenkomsten).
Schrijf je tijdig (oktober 2024) in voor de Brightspace-cursus van dit vak; daar wordt gecommuniceerd over de (deadline van) inschrijving van het demo-onderzoek, de bijeenkomsten en de voorbereiding voor elke bijeenkomst.

Demo-onderzoek
In het demo-onderzoek gaan studenten alle stappen van de diagnostische cyclus uitvoeren, inclusief de indicatiestelling en het opstellen van een theoretisch onderbouwd behandelingsplan, aan de hand van een casus. Het onderdeel bestaat uit negen dagdelen.

Alle bijeenkomsten zijn verplicht. Er mag, in overleg met de docent/coördinator, eenmalig een vervangende opdracht worden gemaakt wanneer een bijeenkomst wordt gemist. Indien je meer dan een bijeenkomst afwezig bent,kun je helaas niet verder deelnemen aan het demo-onderzoek en zul je je het volgende studiejaar opnieuw moeten inschrijven.

Inschrijving demo-onderzoek
Je kunt je inschrijven voor een demo-werkgroep via Brightspace. Een demogroep gaat door bij minimaal acht studenten. Eventueel word je herplaatst als de groep niet vol is. Er zullen verschillende groepen demo-bijeenkomsten door het collegejaar heen gegeven worden. Het rooster zal in oktober 2024 op Brightspace bekend gemaakt worden, evenals details over inschrijven.

Literatuur

Afhankelijk van de casus. Kennis van de literatuur van het Mastervak Diagnostiek en behandeling: Theorie in Praktijk en de Reader Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling is verplicht. Deze reader is vanaf oktober 2023 te bestellen via Reader online.

De boeken van De Bruyn et al. (2012) De Diagnostische cyclus, Tak et al. (2014)

Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en Lang & Van der Molen (2015). Psychologische gespreksvoering worden als bekend verondersteld. Deze boeken zijn gebruikt in de Bachelorvakken Methoden van Klinische Diagnostiek, Gesprekstechnieken 1 en Gesprekstechnieken 2.

Toetsing

Beoordelingscriteria en werkwijze worden in het draaiboek, de syllabus NVO-casuïstiek en via je demo-docent/Brightspace bekend gemaakt. Richtlijnen over de opdracht(en), ook over eventueel gebruik van AI, zijn te vinden op Brightspace.

De eindbeoordeling (voldoende/onvoldoende) voor het demo-onderzoek wordt gegeven voor het complete dossier (casusbeschrijving) dat je inlevert, waarin alle stappen van het diagnostisch proces aan de orde komen. Je krijgt schriftelijk feedback op de uitwerking van het dossier.

Contact

De coördinatoren van dit vak zijn: F.A. Halbertsma MSc en H. Peeters