Studiegids

nl en

Jeugdhulpverlening (Diagnostiek en behandeling)

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Deelgenomen hebben aan het tentamen van het vak Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk.

Beschrijving

In deze specialisatie van Diagnostiek en Behandeling gaan we in op aspecten van het werk van een orthopedagoog op het specifieke werkterrein van de jeugdhulpverlening. We bouwen in dit studieonderdeel voort op het vak Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk en – voor zover van toepassing – op het vak Klinische Vaardigheden.

Binnen dit vak staan diagnostiek en behandeling centraal. De collegereeks start met een introducerend college waarin het thema trauma centraal staat. Dit college dient als basis voor de rest van het vak. In de volgende colleges gaan we in op vier thema’s: jeugdbescherming en uithuisplaatsing, pleegzorg, anorexia en middelengebruik. Elk van deze vier thema’s behandelen we gedurende twee colleges. Het eerste college is theoretisch en wordt gestructureerd rond vakliteratuur en wetenschappelijke artikelen. Het tweede college staat in het teken van praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

Er wordt een gastcollege verzorgd door een professional uit de praktijk, waarbij interactieve casuïstiekbespreking plaats vindt. Er wordt een actieve inzet van je verwacht; voor elk eerste college dien je de literatuur kritisch te bestuderen. Indien van toepassing dien je ter voorbereiding van elk tweede college de casuïstiek door te nemen om actief te kunnen deelnemen aan het gastcollege.

Leerdoelen

Aan het einde van dit vak kun je voor alle thema’s:

  • Kritisch reflecteren op recente theorieën en wetenschappelijke inzichten en aangeven wat de implicaties hiervan zijn voor onderzoek en praktijk;

  • Een overzicht geven van het aanbod en de kwaliteit van diagnostiek en interventies/behandeling en op basis van die kennis een selectie maken om het orthopedagogisch handelen in een casus te kunnen vormgeven en onderbouwen;

  • Een advies geven over de inzet van evidence-based interventies in het werk van de orthopedagoog in de jeugdhulpverlening.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit tien hoorcolleges, casusopdrachten, het schrijven van een individueel paper en als afronding vindt een open-boek tentamen plaats over de literatuur.

Toetsvorm

Schriftelijk open-boek tentamen, casusopdrachten (V/O) en paper (V/O).

Richtlijnen over de opdracht(en), ook over eventueel gebruik van AI, zijn te vinden op Brightspace. Het paper zal worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en er is één herkansingsmogelijkheid.

NB Alle drie de onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten om het vak succesvol af te ronden. De casusopdrachten mogen niet worden meegenomen naar een volgend studiejaar. Voor deelcijfers van het tentamen of de paperopdracht geldt dat deze maximaal één studiejaar mogen worden meegenomen.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Verhulst, F.C., Verheij, F., Danckaerts, M. (Eds) (2014). Kinder- en jeugdpsychiatrie. Van Gorcum. ISBN: 9789023253556

  • Overige literatuur bestaat uit artikelen en wordt bij aanvang van het vak bekend gemaakt

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via My Studymap.

Tentamens
Studenten moeten zich uiterlijk 10 kalenderdagen voor de tentamendatum inschrijven voor het tentamen. Zonder geldige inschrijving kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

Contact

Coördinator van dit studieonderdeel is Dr. S. van der Asdonk.