Studiegids

nl en

Praktijk 2

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding of tweejarige Educatieve master. Met Praktijk 2 kan alleen worden begonnen als Praktijk 1 is behaald.

Beschrijving

Praktijk 2 beslaat de tweede helft van de opleiding. Praktijk 2 omvat een praktijkdeel op school bestaande uit minimaal 130 klascontacturen, waarvan de student ten minste 65 uren zélf (deel)lessen geeft.

Voor het praktijkdeel (minimaal 130 klascontacturen) geldt dat de student ten minste 65 uren zélf (deel)lessen geeft, waarvan 45 in de bovenbouw van havo en vwo*.

Een aanstelling op een school voor Voortgezet Onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan:

 • een omvang heeft van minimaal 6 lesuren;

 • bovenbouw uren bevat (zie hierboven);

 • een minimale duur heeft van drie maanden.

Studenten die werkzaam zijn in het mbo of hbo kunnen bij uitzondering een aantal uren van hun baan laten meetellen voor de invulling van het praktijkdeel (doorgaans alleen Praktijk 2), indien zij beschikken over voldoende onderwijscompetenties met betrekking tot de reguliere doelgroep, de werkcontext (mbo/hbo) voldoet aan de randvoorwaarden van het praktijkdeel en uitvoering van de opdrachten voor de lerarenopleiding mogelijk maakt. Zij moeten hiervoor eerst contact opnemen met de supervisor en de coördinator beroepspraktijk.

In alle gevallen geldt dat er op school een adequate opleidingsstructuur moet zijn (d.i. begeleiding en beoordeling door ervaren en/of getrainde begeleiders op school) en dat de school lesbezoek door de supervisor (ICLON) toestaat.

Voor nadere informatie zie Brightspace en www.iclon.nl/praktijk.

|* Na afronding van de Educatieve Master (Praktijk 1+ Praktijk 2) dient de student in totaal minimaal 40 uur te hebben lesgegeven in de onderbouw van havo/vwo en/of onderbouw en bovenbouw vmbo. Indien de student tijdens Praktijk 1 minder dan 40 uur les heeft gegeven in de onderbouw, dienen de lesuren in de onderbouw tijdens Praktijk 2 aangevuld te worden tot totaal minimaal 40 uur.

Leerdoelen

 • De student is in staat om met name voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo activerend vakonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, leerlingen te begeleiden, leerstof te ontwikkelen en in de schoolorganisatie te participeren.

 • De student is in staat een veilige leeromgeving voor deze leerlingen tot stand te brengen.

 • De student is in staat deze leerlingen te helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken.

 • De student is in staat eigen opvattingen over het leraarschap en bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren, en te ontwikkelen:
  o De student kan theorie en praktijkkennis gebruiken om eigen praktijkervaringen vanuit verschillende perspectieven te begrijpen en te analyseren en om het eigen handelen te sturen.
  o De student kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van de school. De student kan hier ook het meso- en macroniveau bij betrekken.

Rooster

Het praktijkgedeelte kan op alle dagen van de week, behalve op de maandag, gepland worden. Op maandagen vindt het onderwijs plaats dat verzorgd wordt door het ICLON. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster. Rooster van het praktijkgedeelte stemt de student af met de school.

Onderwijsvorm

 • Studiebegeleiding

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Stage

Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs, observeren van lessen van collega’s, voeren van gesprekken met leerlingen (en ouders), bijwonen van vergaderingen, deelnemen aan schoolactiviteiten en ontwerpen van lesmateriaal. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (SO/WPB) en met de supervisor (ICLON).

Toetsing en weging

Toetsing

Toetsing en beoordeling van Praktijk 2 gebeurt op basis van 360° feedback (inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de Syllabus, onderdeel Praktijk 2) en een beoordelingsgesprek. Op basis van informatie over het functioneren van de student in de praktijk (van leerlingen, begeleiders op school (SO/WPB), schoolleiding) formuleert de supervisor een eindoordeel dat in het beoordelingsgesprek van Praktijk 2 met de begeleider op school (SO/WPB) en de student wordt besproken. De beoordeling vindt plaats aan de hand van alle rubrics, behalve die van vakdidactisch onderzoeker. Materialen en instructie voor beoordeling zijn te vinden op Brightspace (Praktijk course) of via de volgende link: https://www.universiteitleiden.nl/iclon/lo/informatie-voor-scholen/begeleiding-en-beoordeling-praktijk.

Steekproefsgewijs kan aan de student gevraagd worden om een mondelinge toelichting te geven nadat het eindwerk is ingeleverd. Deze nadere toelichting kan bijvoorbeeld de bronvermeldingen, voetnoten of citaten betreffen.

Voor de tentamendata zie de Syllabus Praktijk en Supervisie en het deadline overzicht.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door een beoordeling van het praktijkdeel aan de hand van rubrics behorend bij vijf beroepsrollen (Professional, Regisseur, Vakdidacticus, Pedagoog en Lid Schoolorganisatie,) waarbij de rubrics op minimaal niveau 2 beoordeeld moeten zijn. Om het vak te kunnen afronden moeten de (deel)producten van Pedagogisch-didactisch handelen beoordeeld zijn met ‘voldaan’.

Herkansing

In overleg met de supervisor wordt een leerovereenkomst met concrete doelen en procesafspraken (inclusief tijdpad en beoordelingsmoment van de herkansing) vastgesteld.

Literatuurlijst

Niet van toepassing

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de Lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Coördinator Beroepspraktijk: Emiel van der Hart

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

Bij het onderdeel Pedagogisch-didactisch handelen leren studenten op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.
In de praktijk worden bovendien in het algemeen de data verzameld voor de onderzoekjes die binnen de overige curriculumonderdelen plaatsvinden.