Studiegids

nl en

Pedagogisch-didactisch handelen 2

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding of tweejarige Educatieve master. Pedagogisch-didactisch handelen 2 kan alleen worden gevolgd indien Praktijk 1 is behaald en met Praktijk 2 is/wordt begonnen.

Beschrijving

Tijdens het studieonderdeel Pedagogisch-didactisch handelen 2 worden de studenten begeleid bij het leren van hun praktijkervaringen en het verdiepen en verbreden van hun onderwijsrepertoire. Studenten leren op een systematische en onderzoeksmatige manier hun praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren vanuit pedagogische en didactische perspectieven, nieuwe voornemens en plannen te formuleren, uit te voeren in de lespraktijk en opnieuw te evalueren in een doorlopende leercyclus.

Er is tijdens PDH2 niet alleen aandacht voor de processen op het microniveau (het niveau van de eigen lessen), maar ook voor het meso- en macroniveau (de niveaus van de schoolorganisatie en de grotere context). Naast de thema's die door studenten zelf worden ingebracht zal er gewerkt worden aan de thema's veranderingen in het onderwijs en diversiteit en inclusie.

Leerdoelen

Studenten kunnen op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen analyseren vanuit pedagogische en didactische perspectieven, nieuwe voornemens en plannen formuleren, deze uitvoeren in de lespraktijk en opnieuw evalueren in een doorlopende leercyclus. Meer specifiek kan de student:

  • praktijkervaringen nauwgezet beschrijven en analyseren vanuit een pedagogisch-didactisch perspectief en de daaraan verbonden concepten;

  • op een opbouwende manier feedback geven, vragen, ontvangen aan en van relevante anderen en deze gebruiken bij de formulering van nieuwe voornemens;

  • voornemens formuleren, een nieuw ontwerp maken en uitvoeren en hierbij gebruik maken van de pedagogisch-didactisch perspectieven en de daaraan verbonden concepten;

  • toetsen of beoogde doelen zijn bereikt, en

  • de eigen visie op onderwijs en de eigen pedagogisch-didactische ontwikkeling verwoorden in relatie tot de eigen professionele identiteit, de schoolcontext, doelen van het (school)vak en manieren waarop de student die doelen wil bereiken.

Hierbij verwachten we dat de student aandacht heeft voor situaties en processen op macro-, meso- en microniveau, en verbindingen kan leggen tussen deze verschillende niveaus. Er komt bovendien steeds meer aandacht voor het zien van en inspelen op verschillen: verschillen tussen leerlingen, tussen verschillende contexten, en ook tussen de verschillende rollen die jij als docent in wilt en kunt nemen.

Verder wordt verwacht dat de student steeds meer in staat is om op een onderzoeksmatige manier naar de onderwijspraktijk te kijken; in de eerste plaats naar de eigen lespraktijk, maar daarbij steeds meer oog hebbend voor de grotere context en de samenwerking met collega’s hierin.

Voor het begrijpen en analyseren van praktijkervaringen maakt de student gebruik van theorie die aangeboden wordt bij Vakdidactiek 2 en van theorie uit de verschillende thema’s die aangeboden worden in de BS-course “Kennisbasis”. Bij elk van deze thema’s zijn specifieke leerdoelen geformuleerd. Ook deze zijn terug te vinden in de Brightspacecourse “Kennisbasis”.

Rooster

Onderwijs verzorgd door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Intervisie

  • Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels producten waarin de eigen visie op onderwijs, onderwijsvoorbereiding en -uitvoering, de eigen pedagogisch-didactische ontwikkeling en plan voor verdere ontwikkeling worden beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd. Inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de syllabus.

Steekproefsgewijs kan aan de student gevraagd worden om een mondelinge toelichting te geven nadat het eindwerk is ingeleverd. Deze nadere toelichting kan bijvoorbeeld de bronvermeldingen, voetnoten of citaten betreffen.

Voor de tentamendata zie de Syllabus en het deadline overzicht.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door een beoordeling met de rubric professional, waarop voor alle categorieën minimaal niveau 2 beoordeeld moet zijn.

Herkansing

PDH2 kan worden herkanst door de betreffende producten opnieuw in te leveren en/of de eindpresentatie opnieuw te houden voor de herkansingsdeadline.

Literatuurlijst

Voor literatuurlijst zie de Syllabus Pedagogisch-didactisch handelen.

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de Lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Coördinator Pedagogisch-didactisch handelen: Gitta de Graaf en Nienke Wieringa.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

Tijdens Pedagogisch-didactisch handelen leren studenten op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.