Studiegids

nl en

Pedagogiek 2

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding of tweejarige Educatieve master. Keuzeruimte is alleen toegankelijk voor studenten die Vakdidactiek 1 en Praktijk 1 hebben afgerond.

Beschrijving

In dit studieonderdeel staat het eigen pedagogische handelen in de klas in relatie tot de bredere complexe pedagogische opdracht centraal. Daarbij draait het ook om vragen als hoe de schoolvisie op pedagogiek zich verhoudt tot het eigen pedagogische handelen en de bredere pedagogische opdracht.

Leerdoelen

  • Je kunt op een onderzoeksmatige manier een verkenning uitvoeren rondom het eigen pedagogische handelen op het gebied van één van de aangereikte thema’s.

  • Je kunt verbanden leggen tussen het eigen pedagogische handelen en de complexere pedagogische opdracht.

  • Je kunt uitleggen hoe het eigen pedagogische handelen relateert aan de visie van de school op de complexere pedagogische opdracht.

Rooster

Onderwijs verzorgd door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege en verdieping op school

Toetsing en weging

Toetsing

Toetsing vindt plaats via het becijferen van een mondelinge presentatie, zie de syllabus voor de uitwerking hiervan en het beoordelingsformulier.

Steekproefsgewijs kan aan de student gevraagd worden om een mondelinge toelichting te geven nadat het eindwerk is ingeleverd. Deze nadere toelichting kan bijvoorbeeld de bronvermeldingen, voetnoten of citaten betreffen.

Zie voor de deadline het deadline overzicht.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door beoordeling van het product met een beoordelingsformulier.

Beoordeling door pedagoog en onderzoeker

Herkansing

Bij de herkansing worden dezelfde eisen gesteld aan het eindproduct als bij de eerste kans.

Literatuurlijst

  • Zie de syllabus

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Het vak wordt door diverse docenten gegeven. Coördinator van het vak: Dr. M. Dam.

Opmerkingen

Niet van toepassing