Studiegids

nl en

Vakdidactische verdieping 2

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding of tweejarige Educatieve master. Keuzeruimte is alleen toegankelijk voor studenten die Vakdidactiek 1 en Praktijk 1 hebben afgerond.

Beschrijving

Dit studieonderdeel richt zich op hoe een student de uitkomsten van een voorafgaande vakdidactische verdieping een bredere impact kan laten hebben dan de eigen lespraktijk. In de colleges wordt met behulp van theorieën over impact verkend welke bijdrage de uitkomsten kunnen hebben aan de bredere schoolsetting en/of landelijk niveau. Te denken valt aan het creëren van een workshop, een website, een conferentiebijdrage of een bijdrage aan een (nationaal) vakblad.

Leerdoelen

  • Je kunt de uitkomsten van de vakdidactische verdieping delen met collega-docenten, in de bredere schoolsetting of op landelijke niveau

  • Je kunt een bijdrage leveren aan verbetering van praktijk en/of theorie met een bredere impact dan de eigen lespraktijk.

Rooster

Onderwijs verzorgd door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

De toetsing van dit studieonderdeel vindt plaats door het becijferen van het geleverde product met behulp van het beoordelingsformulier.

Steekproefsgewijs kan aan de student gevraagd worden om een mondelinge toelichting te geven nadat het eindwerk is ingeleverd. Deze nadere toelichting kan bijvoorbeeld de bronvermeldingen, voetnoten of citaten betreffen.

Zie voor de deadline het deadline overzicht.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door een beoordeling van het product met een beoordelingsformulier.

Beoordeling door vakdidacticus en onderzoeker

Herkansing

Bij de herkansing worden dezelfde eisen gesteld aan het eindproduct als bij de eerste kans.

Literatuurlijst

  • Literatuur staat in de syllabus

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Het vak wordt door diverse docenten gegeven. Coördinator van het vak: Dr. M. Dam.

Opmerkingen

Niet van toepassing