Studiegids

nl en

Praktijk 1

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding of tweejarige Educatieve master.

Beschrijving

Praktijk 1 start direct aan het begin van de opleiding. Dit praktijkdeel op school bestaat uit minimaal 120 klascontacturen, waarvan de student ten minste 60 uren zélf (deel)lessen geeft.

Voor het praktijkdeel (minimaal 120 klascontacturen) geldt dat minimaal 20* van de 60 uren die een student zelf lesgeeft in de onderbouw van havo, vwo en/of vmbo gegeven moeten worden (alleen van toepassing op de schoolvakken die zowel in onder- als bovenbouw worden gegeven).

Een aanstelling op een school voor Voortgezet Onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan:

  • een omvang heeft van minimaal 6 lesuren per week;

  • zowel onder- als bovenbouw uren bevat (de bovenbouwuren zijn van belang voor het tweede deel van de opleiding);

  • een minimale duur heeft van drie maanden.

Studenten die werkzaam zijn in het mbo of hbo kunnen bij uitzondering een aantal uren van hun baan laten meetellen voor de invulling van het praktijkdeel (doorgaans alleen Praktijk 2), indien zij beschikken over voldoende onderwijscompetenties met betrekking tot de reguliere doelgroep, de werkcontext (mbo/hbo) voldoet aan de randvoorwaarden van het praktijkdeel en uitvoering van de opdrachten voor de lerarenopleiding mogelijk maakt. Zij moeten hiervoor eerst contact opnemen met hun supervisor en de coördinator beroepspraktijk.

In alle gevallen geldt dat er op school een adequate opleidingsstructuur moet zijn (d.i. begeleiding en beoordeling door ervaren en/of getrainde begeleiders op school) en dat de school lesbezoek door de supervisor (ICLON) toestaat.
Voor nadere informatie zie Brightspace en www.iclon.nl/praktijk.

|* Na afronding van de Educatieve Master (Praktijk 1+Praktijk 2) dient de student in totaal minimaal 40 uur te hebben lesgegeven in de onderbouw van havo/vwo en/of onderbouw en bovenbouw vmbo. Indien de student overstapt naar de Educatieve Module, kan pas een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid worden afgegeven, als minimaal 40 uur lesgegeven is in de onderbouw van havo/vwo en/of vmbo.

Leerdoelen

  • De student is in staat om met name voor leerlingen in de onderbouw van havo, vwo (en voor een deel in het vmbo) activerend vakonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, leerlingen te begeleiden, leerstof te ontwikkelen en in de schoolorganisatie te participeren.

  • De student is in staat een veilige leeromgeving voor deze leerlingen tot stand te brengen.

  • De student is in staat deze leerlingen te helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken.

Rooster

Het praktijkgedeelte kan op alle dagen van de week, behalve op de maandag, gepland worden. Op maandagen vindt het onderwijs plaats dat verzorgd wordt door het ICLON. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster. Rooster van het praktijkgedeelte stemt de student af met de school.

Onderwijsvorm

  • Studiebegeleiding

  • Stage

Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs, observeren van lessen van collega’s, voeren van gesprekken met leerlingen (en ouders), bijwonen van vergaderingen, deelnemen aan schoolactiviteiten en ontwerpen van lesmateriaal. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (SO/WPB) en met de supervisor (ICLON).

Toetsing

Toetsing en beoordeling van Praktijk 1 gebeurt op basis van 360° feedback (inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de Syllabus, onderdeel Praktijk 1) en een beoordelingsgesprek. Op basis van informatie over het functioneren van de student in de praktijk (van leerlingen, begeleiders op school (SO/WPB), schoolleiding) formuleert de supervisor een eindoordeel dat in het beoordelingsgesprek van Praktijk 1 met de begeleider op school (SO/WPB) en de student wordt besproken. De beoordeling vindt plaats aan de hand van alle rubrics, behalve die van vakdidactisch onderzoeker. Materialen en instructie voor beoordeling zijn te vinden op Brightspace (Praktijk course) of via de volgende link: https://www.universiteitleiden.nl/iclon/lo/informatie-voor-scholen/begeleiding-en-beoordeling-praktijk

Steekproefsgewijs kan aan de student gevraagd worden om een mondelinge toelichting te geven nadat het eindwerk is ingeleverd. Deze nadere toelichting kan bijvoorbeeld de bronvermeldingen, voetnoten of citaten betreffen.

Voor de tentamendata zie de Syllabus Praktijk en het deadline overzicht.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door een beoordeling van het praktijkdeel aan de hand van rubrics behorend bij vijf beroepsrollen (Professional, Regisseur, Vakdidacticus, Pedagoog en Lid Schoolorganisatie) waarbij de rubrics op minimaal niveau 2 beoordeeld moeten zijn. Om het vak te kunnen afronden moeten de (deel)producten voor Pedagogisch-didactisch handelen beoordeeld zijn met 'voldaan'.

Herkansing

In overleg met de supervisor wordt een leerovereenkomst met concrete doelen en procesafspraken (inclusief tijdpad en beoordelingsmoment van de herkansing) vastgesteld.

Literatuurlijst

Niet van toepassing

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de Lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Coördinator Beroepspraktijk: Emiel van der Hart

Relatie met andere curriculumonderdelen

Het Praktijkgedeelte van de opleiding is nauw verbonden met het studieonderdeel Pedagogisch-didactisch handelen. Tijdens de bijeenkomsten van Pedagogisch-didactisch handelen worden de studenten begeleid bij het leren van hun praktijkervaringen en het verdiepen en verbreden van hun onderwijsrepertoire. Studenten leren op een systematische en onderzoeksmatige manier hun praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren vanuit pedagogische en didactische perspectieven, nieuwe voornemens en plannen te formuleren, uit te voeren in de lespraktijk en opnieuw te evalueren in een doorlopende leercyclus. In de colleges vakdidactiek en pedagogiek worden de perspectieven verder uitgediept.