Studiegids

nl en

Pedagogisch-didactisch handelen 1

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding of tweejarige Educatieve master.

Beschrijving

Tijdens het studieonderdeel Pedagogisch-didactisch handelen worden de studenten begeleid bij het leren van hun praktijkervaringen en het verdiepen en verbreden van hun onderwijsrepertoire. Studenten leren op een systematische en onderzoeksmatige manier hun praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren vanuit pedagogische en didactische perspectieven, nieuwe voornemens en plannen te formuleren, uit te voeren in de lespraktijk en opnieuw te evalueren in een doorlopende leercyclus.

Behalve de bijeenkomsten Pedagogisch-didactisch handelen volgt de student voor aanvang van de opleiding startactiviteiten afhankelijk van de pedagogische en didactische voorkennis en eerder verworven competenties. Daarnaast kiest de student, passend bij de eigen ontwikkeling en leervragen, uit een aanbod van enkele keuzebijeenkomsten ter verdieping, verbreding of remediëring.

Leerdoelen

Studenten kunnen op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen analyseren vanuit pedagogische en didactische perspectieven, nieuwe voornemens en plannen formuleren, deze uitvoeren in de lespraktijk en opnieuw evalueren in een doorlopende leercyclus. Meer specifiek kan de student:

 • praktijkervaringen nauwgezet beschrijven en analyseren vanuit een pedagogisch-didactisch perspectief en de daaraan verbonden concepten;

 • op een opbouwende manier feedback geven, vragen, ontvangen aan en van relevante anderen en deze gebruiken bij de formulering van nieuwe voornemens;

 • voornemens formuleren, een nieuw ontwerp maken en uitvoeren en hierbij gebruik maken van de pedagogisch-didactische perspectieven en de daaraan verbonden concepten;

 • toetsen of beoogde doelen zijn bereikt, en;

 • de eigen visie op onderwijs en de eigen pedagogisch-didactische ontwikkeling verwoorden in relatie tot de eigen professionele identiteit, de schoolcontext, doelen van het (school)vak en manieren waarop de student die doelen wil bereiken.

Voor het begrijpen en analyseren van praktijkervaringen maakt de student gebruik van theorie die aangeboden wordt bij Vakdidactiek en Pedagogiek en van algemene theorieën op het gebied van:

 • Klassenmanagement

 • Ontwerpen van onderwijs

 • Motivatie

 • Formatief evalueren en feedback

Deze thema’s zullen in elk geval aan bod komen tijdens de bijeenkomsten van PDH en dienen gebruikt te worden bij de video-analyse en evaluatie van de eigen lessen.

Rooster

Onderwijs verzorgd door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Studiebegeleiding

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels producten waarin de eigen visie op onderwijs, onderwijsvoorbereiding en -uitvoering, de eigen pedagogisch-didactische ontwikkeling en plan voor verdere ontwikkeling wordt beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd. Inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de syllabus.

Steekproefsgewijs kan aan de student gevraagd worden om een mondelinge toelichting te geven nadat het eindwerk is ingeleverd. Deze nadere toelichting kan bijvoorbeeld de bronvermeldingen, voetnoten of citaten betreffen.

Voor toetsingsdata zie de Syllabus Pedagogisch-didactisch handelen en het deadline overzicht.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door een beoordeling aan de hand van rubrics (zie syllabus).

Herkansing

PDH1 kan worden herkanst door de bijgestelde eindproducten opnieuw in te leveren voor de herkansingsdeadline. Zie voor de deadline het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Literatuurlijst

Voor literatuurlijst zie de Syllabus Pedagogisch-didactisch handelen.

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de Lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Coördinator Pedagogisch-didactisch handelen: Gitta de Graaf en Nienke Wieringa

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

Tijdens Pedagogisch-didactisch handelen in de klas leren studenten op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.