Studiegids

nl en

Pedagogiek (ICLON)

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding of tweejarige Educatieve master.

Beschrijving

Gerelateerd aan recente theorie over de psychologie van de adolescentie komt het pedagogisch handelen in de klas en in de school aan de orde.

Leerdoelen

  • De student heeft inzicht in recente theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school.

  • De student is in staat inzichten uit de theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

  • De student kan motiveren hoe hij/zij invulling kan en wil geven aan de pedagogische rol van docent.

Rooster

Onderwijs verzorgd door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Paper: aan de hand van een systematische benadering analyse van een casus over de eigen pedagogische praktijk (hierbij wordt het beoordelingsmodel casus pedagogiek gebruikt).

Steekproefsgewijs kan aan de student gevraagd worden om een mondelinge toelichting te geven nadat het eindwerk is ingeleverd. Deze nadere toelichting kan bijvoorbeeld de bronvermeldingen, voetnoten of citaten betreffen.

Voor de inleverdata zie het deadline overzicht.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door de paper met een cijfer te beoordelen.

Herkansing

Het is mogelijk om de paper te herkansen door deze voor het eerstvolgende herkansingsmoment in te leveren.

Literatuurlijst

  • Slot, W., & Aken, M. van. (26e druk, 2019). Psychologie van de adolescentie. Baarn: Thieme Meulenhoff. ISBN 9789006105612.

  • Diverse artikelen die via Brightspace worden verspreid.

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de Lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Het vak wordt door diverse docenten gegeven. Coördinator van het vak: S.R. Bosker MPhil, MSc

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

In dit studieonderdeel wordt een casus uit de eigen praktijk onderzocht. Met gebruikmaking van het model handelingsgericht werken worden een klas en daarbinnen een leerling beschreven vanuit verschillende ontwikkelingspsychologische perspectieven. Vervolgens worden er onderzoeksvragen geformuleerd en worden die beantwoord door de verzamelde gegevens vanuit een selectie uit de perspectieven te analyseren. Op basis van die analyse formuleert de student een handelingsadvies voor de betrokken docenten.