Studiegids

nl en

Ridders in de Renaissance

Vak
2009-2010

Beschrijving

De Renaissance staat algemeen bekend als het tijdperk van de wederopleving van de belangstelling voor de Klassieke Oudheid. In dit college gaan we uit van een ander belangrijk aspect van deze periode. Vroegmoderne auteurs en hun leespubliek hadden ook interesse voor literaire tradities in de volkstalen die ‘dichter bij huis’ waren ontstaan: dolende ridders en avonturiers zoals Palmerijn en Don Quichot zijn eeuwenlang populaire figuren in romans en op toneel gebleven, waar ze op hun beurt opnieuw romanciers en dramaturgen tot avonturenverhalen hebben geïnspireerd.
Vroegmoderne romans vormen een onontgonnen terrein voor neerlandici en een lege bladzijde in de literatuurgeschiedenis. De deelnemers maken tijdens het college kennis met diverse romans en toneelstukken, waarvan ze er een naar keuze uitgebreider bestuderen. De vragen die we aan het materiaal stellen zijn onder meer: Hoe veranderde het ridderideaal in de loop van de eeuwen en wanneer ontstond de vrouwelijke held? Hoe is de roman in de vroegmoderne tijd ontwikkeld en welke overeenkomsten zijn er te zien met de roman in onze tijd?
Studenten die gegrepen worden door de materie kunnen er desgewenst hun Bachelor-scriptie aan wijden.
Dit college kan goed worden gevolgd in samenhang met het college van Wim van Anrooij, ‘Amadis van Gaule, de langste ridderroman ooit’.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Studenten doen kennis op over prozaromans en zeventiende-eeuwse en achttiende-eeuwse Nederlandse letterkunde in internationale context. Studenten oefenen in het verkennen en afbakenen van een onderzoeksterrein, het formuleren van een probleemstelling, het doen van onderzoek (inclusief bibliografisch zoekwerk), alsmede in het presenteren van hun bevindingen in een wetenschappelijk verantwoord betoog. Het college biedt training in mondeling en schriftelijk presenteren, en in onderzoeks- en samenwerkingsvaardigheden.

Studielast

-

Literatuur

  • J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Derde tijdvak (vervolg), LV-LVIII (de prozaroman tot en met het overig proza). (dbnl)

Toetsing

Referaat (30%) en werkstuk (70%).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Olga van Marion, Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 202a). Tel. 071-5272128. E-mail klik hier.

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

Ja.

Opmerkingen

Aan het begin van het college wordt een beschrijving van het college op Blackboard geplaatst. Daarop staat (zoveel mogelijk) van week tot week de collegestof aangegeven, alsmede de voorbereiding die van de studenten wordt gevraagd.