Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Vorm en betekenis in het Nederlands 5
Taalverleden van het Nederlands 5
Argumentatieve en retorische analyse 5
Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen 5
Basisapparaat en cultuurgeschiedenis 5
Literatuurwetenschap: Inleiding literatuurwetenschap (Kerncurriculum) 5
Taalverwantschap en taalverandering 5
Rapporteren over onderzoek 5
Taal in gebruik 5
Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Vroegmoderne Tijd 5
Analyse en interpretatie van proza en poëzie 5
Inleiding Moderne Nederlandse Letterkunde 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Accentwerkgroep 5
Stilistiek 5
Woord en Zin 5
Presenteren en presentatie-onderzoek 5
Taalverandering en taalvariatie 5
Aspecten moderne Nederlandse letterkunde 5
Klassieke en moderne retorica 5
Norm en taal 5
Nederlandse literatuur in internationaal verband 5
ABC Boekwetenschap 5

Een van de twee

Onderzoeksvragen Middeleeuwen 5
Onderzoeksvragen Vroegmoderne Tijd 5

Kiesn een van de drie

Editiewetenschap 5
Onderzoeksmethoden Taalbeheersing 5
Geschiedenis en praktijk van het taalkundig bedrijf 5

Derde jaar

In het derde jaar volgen studenten twee accentwerkgroepen en leggen zij een literatuurtentamen af. Dit alles bij de sectie waarbij ze hun bachelorwerkstuk willen schrijven. Te kiezen valt uit werkgroepen Oudere Letterkunde, Moderne Letterkunde, Taalkunde of Taalbeheersing. Verdeeld over de semesters zijn er twee mogelijkheden: ofwel twee accentwerkgroepen in het eerste semester en het literatuurtentamen in het tweede semester, ofwel één accentwerkgroep in elk semester en het literatuurtentamen in het tweede semester. Het bachelorwerkstuk wordt in het tweede semester geschreven. Naast de onderdelen van het hoofdvak volgt de student het verplichte facultaire vak Wetenschapsfilosofie in het eerste semester. Ten slotte vult de student zijn derde jaar met een minor of keuzepakket van 30 ects, d.w.z. 15 ects per semester. Zie daarvoor deze e-Studiegids onder Minoren en keuzepakketten. Wie geen van de daar aangeboden minoren of keuzepakketten in zijn geheel (dus voor 30 ects) gaat volgen, maar op individuele basis zijn bijvakruimte invult, dient dit programma vooraf voor te leggen aan de examencommissie van de opleiding Nederlandse taal en cultuur, t.a.v. dr. B.P.M. Dongelmans, secretaris.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5
Minor/keuzepakketruime eerste semester 15
Minor/keuzepakketruimte tweede semester 15
BA-werkstuk (Nederlands) 10

Specialisatie Taalkunde

Van sms-taal tot verkavelingsvlaams: veranderingen in het Nederlands vroeger en nu 5
Oude en nieuwe woorden 5
Zin en tekst 5
Accenttentamen Taalkunde 5

Specialisatie Taalbeheersing

Theorie en praktijk van het debat 5
Thema's in de argumentatietheorie 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5
Accenttentamen Taalbeheersing 5

Specialisatie Moderne Letterkunde

Recente romans 5
Indische letteren 5
Moderne Nederlandse letterkunde vanaf 1900 5
Letterkunde 1766-1900 5
Kinder- en jeugdliteratuur 5
Accenttentamen Moderne Letterkunde 5

Specialisatie Oudere Letterkunde

Amadis van Gaule, de langste ridderroman ooit 5
Ridders in de Renaissance 5
Heiligen van eigen bodem in een Amersfoorts handschrift 5
Horatius in de Nederlandse literatuur 5
Accenttentamen Oudere Letterkunde 5

Bijzondere colleges

Vak EC Semester 1 Semester 2
Van Merlijn tot Perkamentus: Tovenaars, waarzeggers en zieners door de eeuwen heen 5
Oud-Friese taal en letterkunde 5

Meer info

Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Het programma

De opleiding Nederlandse taal en cultuur kent vier secties, te weten: Oudere letterkunde, Moderne letterkunde, Taalkunde en Taalbeheersing.

Eerste jaar: propedeuse

Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat voor het grootste deel uit onderdelen van het hoofdvak waarin plaats is voor vakken uit alle vier hierboven genoemde secties. Ook wordt aandacht besteed aan algemene vaardigheden die voor de rest van de studie van belang zijn. Daarnaast wordt in het eerste jaar tezamen met studenten van andere opleidingen Geesteswetenschappen het vak Inleiding Literatuurwetenschap gevolgd. Er is in het eerste jaar geen keuzemogelijkheid voor de student. Alle onderdelen zijn verplicht en moeten met een voldoende worden afgesloten om het propedeusediploma te kunnen behalen. Heeft men nog niet aan alle eisen voor de propedeuse voldaan, dan hanteren sommige secties voorwaarden waaraan moet worden voldaan, alvorens men in het tweede jaar verder kan gaan met vakken behorend bij die secties.

Tweede jaar

Het eerste semester van het tweede jaar is gevuld met zes verplichte hoofdvakonderdelen. Het tweede semester kent vier verplichte hoofdvakonderdelen; daarnaast moet de student één uit drie methodenmodules kiezen die door de verschillende secties worden aangeboden; ten slotte kiest de student één accentwerkgroep uit het aanbod van de verschillende secties. Zijn keuze moet hij vóór het begin van het semester kenbaar maken. Dit kan via U-twist.

Derde jaar

In het derde jaar volgen studenten twee accentwerkgroepen en leggen zij een literatuurtentamen af. Dit alles bij de sectie waarbij ze hun bachelorwerkstuk willen schrijven. Te kiezen valt uit werkgroepen Oudere Letterkunde, Moderne Letterkunde, Taalkunde of Taalbeheersing. Verdeeld over de semesters zijn er twee mogelijkheden: ofwel twee accentwerkgroepen in het eerste semester en het literatuurtentamen in het tweede semester, ofwel één accentwerkgroep in elk semester en het literatuurtentamen in het tweede semester. Het bachelorwerkstuk wordt in het tweede semester geschreven. Naast de onderdelen van het hoofdvak volgt de student het verplichte facultaire vak Wetenschapsfilosofie in het eerste semester.
Ten slotte heeft de student in zijn derde jaar een keuzeruimte. Zie hieronder.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie de e-Studiegids onder Minoren, keuzevakken en keuzepakketten.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond.
Het BA-eindwerkstuk is een werkstuk van 10 ects dat wordt geschreven in samenhang met een derdejaarswerkcollege. De opleiding hanteert een scriptiebegeleidingsplan. Hierin staan alle stappen van het begeleidingstraject beschreven en het dient als basis voor de te maken afspraken tussen de beoogde scriptiebegeleider en de student. Men is gerechtigd het bachelordiploma in ontvangst te nemen als alle onderdelen van het studieprogramma met een voldoende zijn afgesloten en de scriptie als voldoende is beoordeeld. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.

Zij die het BA-diploma Nederlandse taal en cultuur hebben behaald beschikken over:

  • algemene kennis van en inzicht in de neerlandistiek, dat wil zeggen in de systematiek en de globale historische ontwikkeling van de Nederlandse taal, de belangrijkste schrijvers, stromingen en theorieën uit de Nederlandse letterkunde en de grote lijnen van de Nederlandse taalbeheersing;

  • algemene kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de neerlandistiek alsmede enige kennis van en inzicht in de grondslagen van de neerlandistiek;

  • algemene kennis van en inzicht in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken e.d. van de Nederlandse taalkunde, letterkunde en taalbeheersing;

  • enig inzicht in de maatschappelijk-culturele betekenis van de neerlandistiek en de speciale positie ervan en

  • algemene academische vaardigheden op het gebied van schriftelijke en mondelinge presentatie en ICT.
    Voorts beschikt de bachelorstudent aan het eind van de drie-jarige opleiding over op zijn specialisatieterrein nader toegespitste vaardigheden en kennis.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Studenten kunnen afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding.
Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Nederlandse taal en cultuur kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven.
NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 ects in plaats van 60 ects).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.