Studiegids

nl en

Grammatica Modern Standaard Arabisch 3 / Taaltraining

Vak
2009-2010

Beschrijving

Het college ARTV14 kent 2 verschillende maar elkaar aanvullende en deels overlappende benaderingen. Op het college van Kon (dinsdag) worden problemen die bij het leescollege ARTV13 aan bod komen gestructureerd, gethematiseerd en uitgediept: de nadruk is voornamelijk op uitbreiding van het overzicht van de morfologie van het werkwoord zoals die blijkt uit de leestekst. Ook andere grammaticale aspecten die in het eerste semester niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen, of waarvoor bij ARTV13 te weinig tijd is, passeren de revue (vierradicalige werkwoorden, uitgebreidere syntaxis als ḥāl-zin, de asyndetische en de verkorte relatieve zin, de oneigenlijke genitiefverbinding, negaties e.d.).

Op het college van Jaber (donderdag) wordt de te beheersen grammaticale en lexicale kennis in praktijk gebracht a.d.h.v. voor die dag in te leveren huiswerk. Met de woordenschat uit de leestekst van ARTV13 worden nieuwe Arabische zinnen geformuleerd; teksten over Nederland in de Arabische media worden vertaald naar het Nederlands en gebruikt voor zelfstandig te formuleren zinnen. Op zijn college van donderdag wordt de mondelinge spreekvaardigheid a.d.h.v. thema’s als cultuur, politiek en sport geoefend. Dit resulteert in eenvoudige schriftelijke (dinsdag) en gesproken (donderdag) teksten.

Rooster

ARTV14 dinsdag 11-13 Kon, zaal Van Eyckhof 1/003c, Jaber 13.15-15.00 (NIEUW!!, 20-04-2010, voorheen zelfde dag 15.00 -17.00 uur), Van Wijkplaats 2/002, donderdag 11.00 tot 13.00 uur, afwisselend Lipsius 227 en 228.

Onderwijsvorm

Werkcollege en conversatiecollege waarbij aanwezigheid, voorbereiding en het inleveren van opdrachten verplicht zijn.

A la Carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Leerdoelen

Na een succesvolle afsluiting van deze cursus beschikt de student over voldoende kennis van de voornaamste morfologische verschijnselen van het Arabisch alsmede over een toereikende woordenschat om eenvoudige Arabische teksten binnen redelijke tijd zelfstandig te kunnen lezen en begrijpen. De student kan dan duidelijk uitgesproken Arabische teksten goeddeels verstaan, zeer eenvoudige zinnen mondeling en schriftelijk produceren en schrijven in het Arabische schrift. Tenslotte is de student in staat zelfstandig informatie te vinden in een Arabisch woordenboek en in verschillende naslagwerken over de grammatica.

De cursus sluit direct aan op de cursussen Grammatica Modern Standaardarabisch van het eerste semester van het eerste jaar BA en wordt gegeven in samenhang met de gelijktijdig lopende omvangrijkere cursus Lectuur Eerste Boek Modern Standaardarabisch (ARTV13). De combinatie van deze twee cursussen bereidt voor op de primair op taalvaardigheid gerichte onderdelen in het tweede jaar van de BA-opleiding Arabisch.

De cursus draagt bij aan verwezenlijking van de algemene doelstellingen van de opleiding in zoverre dat de erin verworven kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn om het nagestreefde actieve en passieve taalvaardigheidsniveau te kunnen bereiken.

Literatuur

Naast de grammaticale werken van ARTV10/11/12 is de bij ARTV13 te behandelen Arabische tekst en vertaling nodig. Facultatief is de aanschaf van:

*Jan Hoogland, Kees Versteegh, Manfred Woidich (red.), Woordenboek Arabisch-Nederlands/Nederlands-Arabisch, Amsterdam: Bulaaq, 2003.

Toetsing

Er zijn twee schriftelijke toetsmomenten, naast de beoordeling van huiswerk: een deeltoets op 25-02-2010 (13.00–15.00 uur) en een eindtoets op 07-06-2010 (11.00–13.00 uur). De eventuele herkansing over alle stof is voorzien voor 14-06-2010, 11.00–13.00 uur. De te oefenen zinnen worden op BlackBoard beschikbaar gesteld.

Het gemiddelde cijfer voor de uitvoering van de opdrachten (aandeel Jaber) telt mee als (2 x, per blok) 10% (= 20%), de deeltoets voor 30%, het afsluitende tentamen levert de overige 50% op (5 ECTS).

Het afsluitende schriftelijke tentamen is geheel gebaseerd op de bestudeerde stof en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

*In het Nederlands te beantwoorden inhoudelijke vragen over de geoefende stof.

*Beantwoorden van grammaticale vragen over de stof.

*Vocaliseren van een schriftelijk voorgelegd ongevocaliseerd Arabisch tekstfragment.

Deelname aan de herkansing is uitsluitend voor wie een onvoldoende resultaat heeft behaald voor het gemiddelde van het afsluitende tentamen + de ingeleverde opdrachten.

Informatie

Informatie bij de betreffende docenten: Drs. R.E. Kon en Drs. A. Jaber

Blackboard/webpagina

In de cursus wordt beperkt gebruik gemaakt van BlackBoard, en wel voornamelijk voor het verstrekken van materiaal en informatie aan de deelnemers. In het bijzonder zal Blackboard worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

*Het aanbieden van studiemateriaal (voor zover technisch mogelijk). *Het verstrekken van de wekelijkse opdrachten en (later) het bekendmaken van de daar bij behorende oplossingen.

Opmerkingen

De voertaal is Nederlands, maar tevens wordt het Arabisch geoefend door conversatie over de behandelde stof.

Toelatingseisen

ARTV10, ARTV11 en ARTV12.