Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Grammatica Modern Standaard Arabisch 1 5
Grammatica Modern Standaard Arabisch 2 5
Taaltraining modern Standaardarabisch 5
Talenpanorama van het Midden Oosten:taal, cultuur en politiek in het Midden-Oosten 5
Inleiding geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1800) 5
Inleiding islamologie 5
Lectuur Eerste boek in Modern Standaardarabisch 10
Grammatica Modern Standaard Arabisch 3 / Taaltraining 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten 5
Inleiding geschiedenis van het Midden-Oosten 2 (1800-2000) 5
Mentoraat (methoden en technieken) APT 0

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Arabische Letterkunde 5
Middenoosterse en Islamitische handschriftenkunde 5
Culturele Antropologie van het Midden-Oosten 5
Taalkundige diversiteit v/h Arabisch 5
Cairo semester 30
Rabat-semester 30
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5

Kies 1 van de 2 (afhankelijk van buitenlandsemester)

Egyptisch Arabisch 5
Marokkaans Arabisch 5

Schaduwprogramma

Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5

Derde jaar

Het 1e semester bestaat uit 15 ECTS colleges Arabisch en 15 ECTS vrije keuzeruimte.
Het 2e semester bestaat uit 5 ECTS college (onderzoeksanalyse), 10 ECTS eindwerkstuk en 15 ECTS vrije keuzeruimte.

De vrije keuzeruimte kan op verschillende manieren woren ingevuld, zie minoren

Vak EC Semester 1 Semester 2
Literaire Analyse 5
De wereld van Sheherazade: cultuurgeschiedenis van de middeleeuwse Islam 5
Islam en maatschappij 5
Onderzoeksanalyse 5
Eindwerkstuk BA 10

Meer info

Doel van de opleiding
Opbouw propedeuse
Het Leids Studiesysteem
Opbouw 2e en 3e jaar
Na de studie

2009-2010

Doel van de opleiding

Bachelors Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen die de specialisatie Arabisch, Nieuwperzisch of Turks hebben gevolgd, hebben een praktische taalvaardigheid in de taal van hun keuze (Arabisch, Nieuwperzisch of Turks). Zij hebben een grondige kennis van de grammaticale structuren van deze taal en een zodanig taalvaardigheidsniveau dat ze in staat zijn zowel klassieke als hedendaagse teksten te analyseren voor een wetenschappelijk verantwoord werkstuk. Verder kunnen ze gesprekken over hun bekende, actuele onderwerpen op hoofdlijnen volgen en zijn ze in staat zelf over dit soort onderwerpen te spreken en hierover een eenvoudige samenhangende tekst te schrijven. Naast taalvaardigheid verwerven de studenten kennis over de geschiedenis, godsdienst (i.c. de islam), literatuur en cultuur van het islamitische Midden-Oosten in zijn geheel. Bachelors die de specialisatie Arabisch hebben gevolgd, verwerven in het bijzonder kennis over het Arabische taalgebied. Bachelors met de specialisatie Nieuwperzisch verwerven in het bijzonder kennis over het Iraanse cultuurgebied en bachelors die hebben gekozen voor de specialisatie Turks verwerven in het bijzonder kennis over het Osmaanse Rijk en Turkije. Daarnaast beschikken studenten na afloop van hun studie over algemene academische vaardigheden.

Opbouw propedeuse

Arabisch
In het eerste jaar maken de studenten intensief kennis met het geschreven en gesproken modern Standaardarabisch (MSA). In het eerste semester wordt de grammatica van het MSA bestudeerd, zodat de studenten al in het tweede semester, onder begeleiding, een eerste boek in het Arabisch lezen. In het eerste jaar wordt tevens het spreken en luisteren van het Arabisch getraind. Naast de taalcomponenten worden ook cultuurhistorische onderdelen verzorgd. De studenten bestuderen de geschiedenis van het Midden-Oosten en krijgen een inleiding in de islamologie en een inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten. Verder wordt aandacht besteed aan de complexe taalsituatie in het Midden-Oosten en de politieke, sociale en culturele implicaties daarvan. Ook krijgen studenten een instructie en eerste oefening in het opzetten van een onderzoek op het vakgebied.

Het Leids Studiesysteem (LSS)

De Universiteit Leiden wil je helpen om antwoord te krijgen op de vraag of je geschikt bent voor de studie. Daarvoor is het Leids studiesysteem.
ontwikkeld. De pijlers onder dit studiesysteem zijn:

 • Intensieve studiebegeleiding in het eerste jaar
  Gedurende het eerste jaar word je intensief begeleid (studiebegeleidingsplan) door student- en docentmentoren en de studiecoördinatoren. Kijk ook eens op de website over Studievaardigheden.

 • Drie studieadviezen over je studievoortgang in het eerste jaar en, indien nodig, twee studieadviezen in je tweede jaar.
  Het derde advies aan het eind van je eerste jaar is een Bindend Studie Advies. Je krijgt een positief advies wanneer je minstens 2/3 van je studiepunten (= 40 ECTS) hebt behaald waaronder de zogenaamde aanvullende eisen.
  Dit zijn vakken die naar ons oordeel zo essentieel zijn voor het vervolg van de studie, dat continuering van de studie geen zin heeft als je deze vakken niet hebt gehaald.
  Na twee jaar studie moet je álle eerstejaars vakken hebben gehaald. Verdere informatie over het Bindend Studie Advies (BSA).

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen

De opleiding stelt als aanvullende eis dat bepaalde onderdelen van de opleidingsprogramma’s in de propedeuse in ieder geval zijn afgerond, namelijk de taalonderdelen die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van de studie in het tweede en derde jaar en ten minste één werkstuk. Voor het studiejaar 2009/2010 zijn de volgende onderdelen aangewezen:

 • Grammatica modern Standaardarabisch 1 (5 ects).

 • Grammatica modern Standaardarabisch 2 (5 ects).

 • Lectuur 1e boek (10 ects).

 • Inleiding literatuur van het Midden-Oosten (5 ects).

Opbouw 2e en 3e jaar

In het tweede semester van het tweede jaar studeren de studenten aan het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (NVIC), of aan het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) in Rabat, waar ze colleges mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid (zowel Egyptisch Arabisch c.q. Marokkaans Arabisch als MSA), colleges Arabische letterkunde en een themacollege volgen. In voorbereiding op dit verblijf leren ze in het eerste semes¬ter van het tweede jaar Egyptisch-Arabisch, Marokkaans-Arabisch en wordt hun kennis van het MSA verder getraind. Ook maken ze kennis met de vele varianten van het gesproken Arabisch, de antropologie van het moderne Midden-Oosten en leren ze omgaan met Arabische manuscripten. De studenten die niet naar Cairo kunnen gaan, volgen een schaduwprogramma, waarin zij onder andere kennis maken met de geschiedenis van de islamitische kunst en vormen van uitvoerende kunsten in het Midden-Oosten, zoals muziek, toneel en film. Door het lezen van zowel klassieke als moderne teksten verdiepen de studenten in het derde jaar hun ken¬nis van het Arabisch en zijn literaire tradities nog verder. De cultuur van het Midden-Oosten komt aan de orde in een college over Islam en maatschappij. Daarnaast volgen ze een werkcollege, dat hen direct voorbereidt op het schrijven van hun afsluitende BA werkstuk. In het derde jaar brengen studenten een eigen accent aan in de studie door middel van de vrije keuzeruimte.

Na de studie