Studiegids

nl en

Inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten

Vak
2009-2010

Toegangseis

Geen.

Beschrijving

Het college omvat een inleiding in de gemeenschappelijke genres, stromingen en poëtische vormen van de Arabische, Nieuwperzische en Turkse literaturen, waarin zoveel mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden een algemeen overzicht wordt geschetst. Ook de religieuze literatuur en de rijke islamitische mystieke tradities komen aan bod, waaronder meesterwerken van de dichtermysticus Jalal al-Din Rumi. Hoewel ruime aandacht wordt geschonken aan hofcultuur en de ‘hoge’ literatuur, wordt ook ingegaan op volksliteratuur en de interactie tussen volkse- en hofpoëzie. Ook wordt ruime aandacht besteed aan de moderne Europese stromingen zoals realisme, modernisme, postmodermisme etc. en de invloed van de Europese literatuur op de ‘Midden-Oosten’ literatuur. De studenten maken ook kennis met de belangrijke islamitische handschriftencollectie die de universiteit Leiden rijk is.
Werkwijze: In blok 3 zal in 3 à 4 colleges een algemene inleiding worden verzorgd over de verschillende genres in de literatuur van het Midden Oosten. De resterende colleges van blok 3 zal de groep gesplitst worden naar brontaal en krijgen de studenten voorbeelden van de eigen brontaal van de docenten van deze secties. In blok 4 herhaalt dit patroon zich. In 3 à 4 colleges zal de overgang van klassieke naar moderne literatuur in het Midden Oosten worden behandeld, waarna de studenten de laatste colleges van dit blok voorbeelden bespreken met de docent van de brontaal. Een overzicht van de literatuurgeschiedenis en een algemene inleiding in het literair- wetenschappelijke begrippenapparaat dient zelfstandig te worden bestudeerd.

Leerdoelen

Doel van deze cursus is de studenten een breed inleidend overzicht te geven in de historische ontwikkelingen binnen de Arabische, Nieuwperzische en Turkse literatuur van de 7e eeuw tot heden. Daarnaast wordt inzicht geboden in de verschillende literaire stromingen, genres en vormen, en de wisselwerking tussen de drie literaire tradities. Door het bestuderen van de literaire genres, niet alleen in het eigen specialisme maar juist ook in de andere twee talen, krijgen studenten inzicht in de samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de literaturen van de regio. Na afloop van de cursus hebben de studenten tevens een algemeen literair-wetenschappelijk kader en zijn zij bedreven in het omgaan met de bibliotheek op het literaire vakgebied. De cursus wordt ondersteund door middel van Blackboard.
De cursus sluit aan bij een aantal literatuur colleges van Arabisch, zoals de colleges literatuur in het tweede en derde jaar en het college Trends in literary history in de MA/MPHIL fase.
De cursus geeft de studenten Perzisch een basis om de verschillende literatuurcolleges in het tweede en derde jaar te kunnen volgen.
Verdieping vindt voor studenten Turks in het tweede jaar plaats in de cursus Turkse literatuur geschiedenis. In het derde studiejaar wordt in de cursus Literaire Analyse een wetenschappelijke methode voor literatuur analyse aangeleerd en toegepast op teksten in de taal van de hoofdrichting.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier

Onderwijsvorm

Blok 3 en 4, eerste inleidende colleges zijn hoorcolleges, wanneer de groep gesplitst wordt zijn het hoorcollege. Voor alle colleges geldt aanwezigheidsplicht. Afwezigheid: maximaal 2x indien voor het verzuim goede redenen kunnen worden aangevoerd.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met gesloten, open en essay vragen over de op college behandelde stof. Zelfstandig dient bestudeerd te worden: Lessen in Literatuur, de artikelen uit de MEW en aanvullende literatuur behorende bij de brontaal.

 • Werkstuk van het vak Inleiding in de Literatuur van het Midden-Oosten: Studenten Arabisch en Perzisch moeten voor het vak Inleiding in de Literatuur van het Midden-Oosten een werkstuk schrijven dat bestaat uit een behandeling van een bepaald onderwerp, met daarin als appendix opgenomen een reader, samengesteld uit stukken tekst uit zowel de moderne als de klassieke Arabische/Perzische literatuur. Het werkstuk moet een omvang hebben van 5 à 10 pagina’s (tenminste 2000 woorden), exclusief de reader en de bibliografie. Het werkstuk wordt gemaakt op basis van vertalingen uit de Arabische dan wel de Perzische literatuur.

 • Studenten Turks hoeven voor dit vak alleen een reader samen te stellen bestaande uit klassieke en moderne teksten. Zij schrijven al een werkstuk in het kader van een ander vak. Hun reader moet bestaan uit ca. 20 pagina’s gekopieerde tekst van 10 verschillende auteurs; hier geldt een verdeling van ongeveer 50% klassiek (waarvan minstens 1 preislamitische tekst) en 50% modern werk (na 1900). Ze mogen de teksten kopiëren en hoeven ze niet over te typen. Zorg wel voor een goede bronvermelding en inhoudsopgave. Daarnaast is het de bedoeling dat je van elke auteur een heel kort biografietje toevoegt: 1 alinea: 1/4 A4 formaat. Bij de keuze van de 10 verschillende auteurs mag je uiteraard gebruik maken van de Collegereader. Echter van de 10 auteurs mogen er slechts 2 overlappen met auteurs van de Collegereader. Een goed uitgangspunt van je zoektocht naar auteurs vormt de bibliografie uit de Collegereader die onder cursusdocumenten/Turks op Blackboard staat. Je kies daarnaast een Turkse roman (in vertaling) van een van je moderne auteurs. (1 van de 5 na 1900) Daarover schrijf je een leesverslag.

 • Deelname:

 • Het college NPBA109/TUBA109 Inleiding in de Nieuw-Perzische en Turkse literaturen heeft de vorm van een werkcollege. Dit houdt in dat deelname aan discussies een actieve houding vereist zijn. Maximaal mogen met geldige reden 2 bijeenkomsten gemist worden. Participatie aan het college komt ook tot uitdrukking in de beoordeling. Bij meer dan 2x afwezig bij het hoor- of werkcollege volgt uitsluiting van de afronding van het vak en zal het vak volgend jaar opnieuw gevolgd moeten worden.

 • Het eindcijfer is samengesteld uit de volgende elementen:

 • Werkstuk / reader (40%)

 • Schriftelijk tentamen (60%)

 • Beoordeling van deelname aan het college wordt gebruikt ter afronding.

 • Voor contractstudenten of studenten die dit college als keuzevak volgen geldt dezelfde toetsing.

Blackboard

Het Blackboard wordt bij deze cursus gebruikt voor het ter beschikking stellen van actuele informatie en studiemateriaal.

www.persianstudies.nl/

Literatuur

Aanschaffen:

 • F.W. Korsten, Lessen in Literatuur. Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, tweede herziene druk 2005 (of latere druk)

Aanschaffen (alleen Arabisch):

 • R. Allen, An Introduction to Arabic Literature, Cambridge, Canbridge University Press, 2005.

 • G.J. van Gelder, Een Arabische Tuin, Klassieke Arabische Poezie, Amsterdam/Leuven, Uitgeverij Bulaaq, 2000.

Aanschaffen (alleen Perzisch):

 • J.T.P. de Bruijn, Een Karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie, Amsterdam, Bulaaq, 2002 (of latere druk).

 • Persian Literature, ed. E. Yarshater, Columbia lectures on Iranian Studies: No. 3, Bibliotheca Persica, 1988.

Aanschaffen, cq downloaden (alleen Turks):

 • Çimen Günay, “De Turkse Roman: Een Overzicht“, op website Tulp

UB (alle studenten):

 • B. Flemming en A.H. de Groot, “Turkse literatuur” in: Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur, deel 9, Weesp, 1984, 389-410.

 • J.T.P. de Bruijn, “Perzische literatuur” in: Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur, deel 7, Weesp, 1983, 200-09.

 • M. Plancke, “Arabische literatuur”, in: Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur, deel 1, Weesp, 1980, pp. 143-150.

Verder Lezen: Werkcollege Nieuw-Perzische literatuur:

 • Aïda in de spiegel en andere gedichten: Ahmad Shamlu, vertaald door Asghar Seyed-Gohrab & Hans de Bruijn, Leidschendam, Quist, 2006.

 • J.T.P. de Bruijn, Persian Sufi Poetry: An Introduction to the Mystical Use of Classical Poems, Richmond, Curzon Press, 1997.

 • Karimi-Hakkak, An Anthology of Modern Persian Poetry, New York, Westview Press (Modern Persian Literature Series No. 1), 1978.

 • Raana aan de vijver: gedichten van Sohrab Sepehri, Vertaald en ingeleid door A.A. Seyed-Gohrab, Leidschendam, Quist, 2007.

 • Saadi, De Rozentuin, vertaald door J.T.P. de Bruijn, Amsterdam, Bulaaq, 1997.

Werkcollege Turkse literatuur

 • Reader, wordt aangeboden om te kopiëren tijdens college

 • Kemal Silay, An Anthology of Turkish Literature, Bloomington, Indiana, 1996. (aanschaf aanbevolen, maar moeilijk verkrijgbaar, soms 2e hands op Amazon)

 • Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn, Moderne Turkse verhalen, Amsterdam, Uitgeverij Atlas, 2005. (aanschaf aanbevolen)

Werkcollege Arabische Literatuur

 • Reader: wordt aangeboden om te kopieren tijdens college

 • A. Vrolijk, De taal der engelen, 1250 jaar klassiek Arabisch proza, Amsterdam/Antwerpen, uitgeverij Contact. (Aanbevolen, maar moeilijk te krijgen. Docent geeft hier tzt nog informatie over via Blackboard)

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.
N.B. Eerstejaars hoofdvakstudenten Arabisch, Nieuwperzisch en Turks worden automatisch aangemeld voor deze cursus.

Contact

Dr. A.A. Seyed-Gohrab
Mw dr. P. de Bruijn