Studiegids

nl en

Eindwerkstuk

Vak
2009-2010

Toegangseis

Afgeronde BA 2e jr Egyptische Taal en Cultuur

Beschrijving

Het eindwerkstuk van de BA Egyptische Taal en Cultuur is bij voorkeur gekoppeld aan de werkcolleges van het eerste semester van het derde jaar. In het kader van het werkcollege houdt de student een referaat over een zelf gekozen onderwerp. Het werkcollege wordt afgesloten met een beredeneerde bibliografie over dit onderwerp waarover ook het BA werkstuk zal worden geschreven. Het werkstuk heeft een omvang van ca. 8500-10.000 woordenen sluit bij voorkeur aan bij het onderwerp van het werkcollege. De studenten kunnen ook een eigen onderwerp kiezen. In dat geval moeten zij in oktober een eigen begeleider benaderen uit de docenten van de opleiding. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) van de opleiding die als begeleider optreedt.

Leerdoelen

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Onderwijsvorm

Zelfstudie en werkbesprekingen.

Toetsing

Het werkstuk wordt beoordeeld op onder meer de volgende aspecten:

  • de adequate formulering en operationalisering van de probleemstelling;

  • de adequate verwerking van secundaire literatuur;

  • de adequate verwerking van primair bronnenmateriaal;

  • taalgebruik, opbouw en vormgeving.

Om op 31 augustus 2010 af te kunnen studeren, dient de student een eerste complete versie van het eindwerkstuk uiterlijk 15 juni bij zijn/haar begeleidende docent(e) te hebben ingeleverd. De eindversie moet voor 15 augustus zijn ingeleverd. Zie ook de regeling BA-werkstuk.

Contact

Bij de betrokken docent(en).