Studiegids

nl en

Eerste jaar

Eerste jaar: propedeuse

In de drie jaar van de bachelorstudie maakt de student kennis met verschillende cultuurperiodes van het oude Egypte en taalfasen van de Egyptische taal. Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat grotendeels uit onderdelen van het hoofdvak, waarbij taalverwerving een belangrijke plaats inneemt. Een relatief groot deel van de tijd wordt besteed aan het verwerven van kennis van het Middelegyptisch. Naast deze taalcomponent worden er ook cultuurhistorische onderdelen verzorgd en maken de studenten kennis met de beginselen van de Egyptische archeologie. Het onderdeel apparaat en werkstuk, ten slotte, vormt een instructie en eerste oefening in het opzetten van een onderzoek op het vakgebied. Naast onderdelen uit het hoofdvak, volgen alle eerstejaarsstudenten ook nog het kernvak Inleiding Taalwetenschap. Het eerste jaar wordt afgesloten met het behalen van de propedeuse.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding Middelegyptisch 15
Egyptische cultuurgeschiedenis I 5
Materiële cultuur I 5
Kerncurriculum: Inleiding taalwetenschap 5
Lectuur Middelegyptisch 10
Materiële cultuur II 5
Apparaat en werkstuk 5
Inleiding methoden en technieken Egyptische archeologie 5
Egyptische Cultuurgeschiedenis II 5

Tweede jaar

Tweede jaar

In het tweede, en ook in het derde, jaar (de bachelorfase) wordt de basiskennis uit het eerste jaar verder uitgebouwd. Veel aandacht blijft er voor taalverwerving en het lezen van oorspronkelijke teksten. De studenten maken kennis met het Klassiek- en Nieuwegyptisch en ook Koptisch. Maar ook andere cultuurhistorische onderwerpen komen aan bod.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Koptisch I 10
Klassiek Egyptisch I 5
Egyptische archeologie I 5
Inleiding Egyptische religie 5
Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschap 5
Nieuwegyptisch 10
Hiëratische paleografie 5
Koptisch II 5
Egyptische kunstgeschiedenis 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s2 5
Egyptische Cultuurgeschiedenis II 5

Derde jaar

Derde jaar

In het derde jaar worden je kennis en vaardigheden nog verder verdiept. Je blijft teksten lezen, maar leert ook meer over de Egyptische archeologie. Daarnaast is er ruimte voor individuele accenten. Deze kunnen worden aangebracht bij de keuze van het werkcollege in het eerste semester van het derde jaar, het onderwerp voor het afsluitende werkstuk en door de invulling van de keuzeruimte.
In het derde jaar vul je namelijk de 20 ects aan vakken en 10 ects BA-eindwerkstuk bij Egyptische Taal en Cultuur aan met 30 ects door het kiezen van een minor, keuzepakket of keuzevakken elders.

De bachelorfase wordt afgesloten met het bachelorexamen. Als ‘examen’ wordt beschouwd de optelsom van de samenstellende delen, te weten de ‘tentamens’ die in de loop van de studie op gezette tijden worden behaald.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Klassiek Egyptisch II 5
Hiëroglifische epigrafie 5
Minor- en keuzevakkenruimte semester 1 15
Egyptische archeologie II 5
Minor- en keuzevakkenruimte semester 2 15
Eindwerkstuk 10

Kies één van de volgende drie werkcolleges

Werkcollege Deir el-Medina 5
Werkcollege Mastaba 5
Werkcollege Religieuze teksten 5

Meer info

Het Leids Studiesysteem
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Wat te doen na afronding?

Let op: de informatie die je hier vindt is beperkt. Veel meer kun je vinden op de website van de opleiding.. Kijk vooral ook eens daar!!

2009-2010

Het Leids Studiesysteem (LSS)

De Universiteit Leiden wil je helpen om antwoord te krijgen op de vraag of je geschikt bent voor de studie. Daarvoor is het Leids studiesysteem ontwikkeld.
De pijlers onder dit studiesysteem zijn:

 • Intensieve studiebegeleiding in het eerste jaar
  Gedurende het eerste jaar word je intensief begeleid (studiebegeleidingsplan) door student- en docentmentoren en de studiecoördinatoren. Kijk ook eens op de website over Studievaardigheden.

 • Drie studieadviezen over je studievoortgang in het eerste jaar en, indien nodig, twee studieadviezen in je tweede jaar.
  Het derde advies aan het eind van je eerste jaar is een Bindend Studie Advies. Je krijgt een positief advies wanneer je minstens 2/3 van je studiepunten (= 40 ECTS) hebt behaald waaronder de zogenaamde aanvullende eisen. Dit zijn vakken die naar ons oordeel zo essentieel zijn voor het vervolg van de studie, dat continuering van de studie geen zin heeft als je deze vakken niet hebt gehaald.
  Na twee jaar studie moet je álle eerstejaars vakken hebben gehaald.
  Kijk voor verdere informatie over het Leids Studiesysteem en het Bindend Studie Advies.

De opleiding stelt als aanvullende eis dat bepaalde onderdelen van de opleidingsprogramma’s in de propedeuse in ieder geval zijn afgerond, namelijk de taalonderdelen die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van de studie in het tweede en derde jaar. Voor het studiejaar 2009/2010 zijn dat de volgende onderdelen:

 • Inleiding Middelegyptisch (EG11IME) 15 ects;

 • Lectuur Middelegyptisch (EG12LME) 10 ects.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten alle onderdelen van het programma van 180 ects te hebben behaald, voldoen aan eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes te hebben afgerond.
Het BA-eindwerkstuk is gebaseerd op literatuur- en/of bronnenonderzoek. Het onderwerp van het werkstuk dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij een van de werkcolleges van het derde jaar. Studenten worden bij het maken van het werkstuk begeleid door een docent van de bacheloropleiding Egyptische taal en cultuur. De zwaarte van het werkstuk is 10 ects, wat betekent dat het maximaal 8500 woorden omvat. Meer hierover kun je vinden in de Regeling Gang van Zaken rond BA-Eindwerkstuk.
Studenten die aan het eind van het lopende studiejaar wensen af te studeren, dienen uiterlijk in de eerste helft van juni een eerste, complete versie van hun werkstuk in te leveren.

Wat kun je na het afronden van deze studie ofwel wat zijn de doelstellingen van de bacheloropleiding Egyptische taal en cultuur

De algemene doelstelling van de bacheloropleiding Egyptische taal en cultuur is dat de studenten aan het eind van de studie beschikken over kennis van de Egyptische taal in zijn verschillende fasen, het Klassiek Egyptisch, Nieuw-Egyptisch en Koptisch, en van de schriftsoorten waarin deze taal is overgeleverd, het hiëroglyfisch, hiëratisch en Koptisch. Tijdens de studie verkrijgen ze gelijktijdig een algemeen overzicht van de geschiedenis, godsdienst, letterkunde, materiële cultuur en archeologie van het faraonische, Grieks-Romeinse en christelijke Egypte en kennis van het apparaat van de egyptologie en koptologie. Ze leren om onder begeleiding onderzoek te verrichten op het terrein van de egyptologie of koptologie en om van de resultaten van dat onderzoek mondeling en schriftelijk verslag te doen. Bovendien leren ze om te gaan met relevante ICT, inclusief Egyptologische software.
Studenten die over deze vaardigheden beschikken, zijn niet alleen prima uitgerust voor een verdere studieloopbaan, in het bijzonder de masteropleiding Egyptian Language and Culture , maar ook voor andere banen waarbij wordt verwacht dat ze (analytische en kritische) vragen kunnen stellen, onderzoek kunnen doen, stukken kunnen schrijven en presentaties kunnen geven.