Studiegids

nl en

Woord en Betekenis in Afrika

Vak
2009-2010

Wat zit er in een woord? Een woord is een eenheid die betekenis draagt in een taal. In dit college richten wij ons op woorden in Afrikaanse talen, en dan vooral op hun vorm en betekenis en op hoe we hen kunnen bestuderen en documenteren in talen. We onderzoeken de relaties die woorden tot elkaar hebben. Sommige woorden worden bijvoorbeeld op de zelfde manier gezegd (of geschreven) als andere woorden, vergelijk Nederlands bloem (meel) en bloem (bv. roos). We proberen na te gaan of de betekenissen van dit soort woorden met elkaar samenhangen (polysemie) of geen samenhang vertonen (homonymie). We gaan bovendien in op de manier waarop woorden hun betekenis uitbreiden, bv. door metaforisch gebruik en door metonymie.
De connotaties die woorden hebben vormen een belangrijk venster op de denkpatronen van de sprekers van een taal, en we zullen in dit kader kijken naar de connotaties van woorden voor verschillende diersoorten in Afrikaanse talen. We bediscussi?n verschillende aspecten en patronen binnen de woordenschat van Afrikaanse talen, zoals culturele sleuteltermen die culturele waarden, geloof of geschiedenis weerspiegelen, verwantschapstermen en woorden voor culturele artefacten.
Woordenboeken vormen de opslagkamer voor woorden in talen en daarom zullen we ook kennis maken met verschillende soorten woordenboeken: eentalige woordenboeken, tweetalige woordenboeken, verklarende woordenboeken, enz. We zullen als praktijkoefening een woordenboek van een bepaald semantisch domein in een Afrikaanse taal maken.

Rooster

collegerooster

Maandag, 15-17h

Onderwijsvorm

hoor/werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is de studenten in te leiden in verschillende facetten wan woorden in een taal, en tot het type informatie dat zij bezitten en tot de relaties – zowel grammaticaal als semantisch – waarin zij participeren.

De studenten worden ingeleid tot de principes van documentatie van lexicale kennis in een taal door middel van een project waarin zij zelf een deelwoordenboek maken.

De studenten worden bekend gemaakt met de manier waarop men woorden kan bestuderen als een sleutel tot begrip van de culturele geschiedenis en de waarden binnen een maatschappij.

Literatuur

Aangeraden tekst:
Geeraerts, Dirk 1989 Wat er in een woord zit. Leuven: Peeters
Referentietekst:
van Sterkenburg, Piet (ed) 2003. A Practical Guide to Lexicography. Amsterdam: John Benjamins

Toetsing

Projectwerk: een mini-woordenboek van een semantisch domein in een Afrikaanse taal.

Informatie

bij de docent.