Studiegids

nl en

Theologie en filosofie van de islam

Vak
2009-2010

Doelstelling

De doelstelling van deze cursus is tweeledig, namelijk: (a) Een algemeen overzicht geven over de hoofdfiguren, scholen en stromingen binnen zowel islamitische theologie als filosofie met een uiteenzetting van de hoofdlijnen van de geschiedenis van beide disciplines. (b) Het verwerven van een gedegen kennis van een aantal hoofdthema-s uit de islamitische theologie en filosofie zoals schepping, de verhouding van openbaring/rede, causaliteit, etc.
Tijdens de colleges wordt bijzondere aandacht geschonken aan de theologische en filosofische discussies over het ontstaan van pijn, lijden, kwaad en vooral handicap en hoe dat verenigd zou zijn met het geloof in de Almachtige, Rechtvaardige en Barmhartige God.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en responsiecollege, 1x per week 2 uur. De docent bespreekt onderdelen van de stof en discussieert met studenten over de te bestuderen literatuur. Studenten zijn verplicht bij het college aanwezig te zijn en actief deel te nemen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

Naast de hieronder genoemde literatuur, wordt eventueel gebruik gemaakt van aantal artikelen die tijdens de colleges worden uitgedeeld.

  • Winter, Tim (2008), A Cambridge Companion to Classical Islamic Theology, Cambridge: Cambridge University Press.

  • Abrahamov, Benyamin (1998), Islamic Theology: Traditionalism and Rationalism, Edinburgh University Press.

  • Fakhry, M. (1997), A short introduction to Islamic Philosophy, Theology and Mysticism, Oxford: Oneworld.

  • Ghaly, Mohammed (2008), Islam and Disability: Perspectives in Islamic Theology and Jurisprudence, Leiden University.

Toelating

Geen eisen.

Opmerkingen

Studenten Islamitische Theologie volgen ook ht werkcollege ‘Klassieke Filosofische en Theologische teksten’.

Het eerste college is op woensdag 17 september 2008