Studiegids

nl en

Modern christendom I

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Afgerond college Geschiedenis van het christendom (propedeuse, zie E-gids)

Beschrijving

Dit college bestaat uit twee delen van elk zes colleges: in het eerste deel (A) staat de historische ontwikkeling van christendom in Midden-Oosten, Azië, Afrika en Latijns-Amerika centraal, in het tweede deel (B) het westers christendom.
In het eerste deel (A) van het college Modern christendom wordt aan de hand van een aantal hoofdstukken uit MacCulloch’s A History of Christianity (zie onder literatuur), de geschiedenis van ‘niet-westerse’ vormen van christendom besproken, inclusief de variëteiten van Oosters- en Orientaals Orthodox christendom die in de vroege periode ontstaan zijn, de uitbreiding in de 16de t/m 19de eeuw via katholieke en protestantse missies, en de contouren van het contemporaine wereldwijde christendom. Degenen die in het bijzonder in wereldchristendom zijn geïnteresseerd, wordt aangeraden parallel ook het werkcollege wereldchristendom te volgen. In dit college wordt via het lezen van primaire bronnen & recente wetenschappelijke literatuur het hedendaagse wereldwijde christendom nader besproken.
Het tweede deel (B) biedt allereerst een algemene introductie tot de geschiedenis van het moderne christendom in het Westen in de 17e en 18e eeuw, met nadruk op de invloed van de filosofie van Descartes, Spinoza, Hobbes en andere vooraanstaande denkers op theologie en kerk; en in de tweede plaats een nadere kennismaking met de geschiedenis van de vroomheid in de 17e en 18e eeuw. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan stromingen als het piëtisme en de Nadere Reformatie, de opwekkingsbewegingen in Engeland en Noord-Amerika, het ontstaan van conventikels e.d. De hoofdstukken 17 t/m 21 van MacCulloch worden daarbij gedetailleerd bestudeerd.

Leerdoelen

Studenten zijn na afronding van deel A bekend met de belangrijkste verschijningsvormen van het wereldwijde christendom (orthodox, rooms-katholiek, protestants en pentecostaal), in hun onderlinge relaties en tegen de achtergrond van historische ontwikkelingen (in het bijzonder globalisering en kolonialisme) en de hedendaagse, veelal interreligieuze, context.
Na afronding van deel B zijn zij bekend met belangrijke stromingen en hun vertegenwoordigers uit de geschiedenis van het moderne christendom in Europa en Noord-Amerika tussen 1650 en 2000. Tevens hebben zij kennis gemaakt met enkele fundamentele thema’s uit deze periode. Zij zijn in staat om deze thema’s in een bredere culturele en sociale context te plaatsen. Zij hebben geleerd om bronnen en secundaire literatuur kritisch te analyseren.

Rooster

Tweedejaarscollege, eerste semester, dinsdagmiddag 13-15 u.

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Het college is in deel A een interactief hoorcollege op basis van gezamenlijke lezing van de opgegeven hoofdstukken van MacCulloch. Elke week wordt een korte samenvatting van de opgegeven literatuur (of delen daarvan) in Blackboard ingeleverd. Dit deel wordt afgesloten met een take-home tentamen met essayvragen op basis van de besproken hoofdstukken.

In deel B is het college een hoor- en werkcollege. Bij het college wordt steeds een eigen inbreng van de studenten verwacht in de vorm van een referaat van tien minuten over een deel van de hieronder genoemde tentamenstof. Tijdens elk college is er gelegenheid tot het stellen van vragen c.q. discussie over de tentamenliteratuur.

Toetsing

Deel A: wekelijkse opdrachten en take-home tentamen.
Deel B: referaat en literatuurtentamen (essayvragen).

Blackboard

Aanmelding voor dit college dient te geschieden via Blackboard. Ook cursusinformatie zal daarop te vinden zijn. Tijdens het eerste deel van het college moeten wekelijks kleine opdrachten in Blackboard worden ingeleverd, in deel B wordt van de studenten verwacht dat zij hun uitgewerkte referaten op Blackboard zetten.

Literatuur

  • Deel A: Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity (Londen: Allen Lane 2009), hfst. 7-8, 13-15, 19, 23, 24, 25.

  • Deel B: Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity (Londen: Allen Lane 2009), hfst. 17 t/m 21 (ihb. pp 644-812).

Er is inmiddels ook een Nederlandse vertaling van MacCulloch’s boek beschikbaar. Het staat studenten vrij hiervan gebruik te maken, maar beide docenten geven het college op basis van de originele Engelstalige versie. Ook opdrachten en tentamen worden op basis van deze versie beoordeeld.

Aanmelden

Aanmelding voor dit college dient te geschieden via Blackboard
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Meer informatie is via e-mail te verkrijgen bij de docenten: H.L. Murre-van den Berg en J.W. Buisman

Opmerkingen

Het college kan samen met de eerstejaarscursus Geschiedenis van het christendom (voorjaar), het Werkcollege wereldchristendom (najaar) en het college Rituelen en symbolen van het christendom (voorjaar) deel uitmaken van een bachelorkeuzevak ‘Wereldchristendom’ (zie onder bachelorkeuzevakken). Ook kan het deel uitmaken van een minor Geschiedenis van het christendom.