Studiegids

nl en

Philology 3: History of the English Language

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Succesvolle voltooiing van de cursussen Filologie 1 en 2 of equivalent daarvan.

Beschrijving

In vervolg op de inleidingen Middel- en Oudengels uit het eerste jaar biedt deze cursus verdieping m.b.t. de studie van de geschiedenis van het Engels vanaf de vroegste tijd tot aan vandaag. Het Oudengels wordt geplaatst in de bredere context van het Indoeuropees, Middelengelse dialectvariatie komt aan de orde, de invloed van de invoering van de drukpers alsmede van de populariteit van Shakespeare op de ontwikkeling van het Engels, het ontstaan van het standaardengels en van het Amerikaans als aparte variant van het Engels. De cursus biedt bovendien een kennismaking met gangbare interdisciplinaire benaderingen van de studie van het Engels, t.w. vergelijkende taalkunde, historische sociolinguïstiek, corpuslinguïstiek en normatieve taalkunde. Daarnaast leer je tijdens de cursus werken met de belangrijkste elektronische hulpmiddelen en databases voor het doen van onderzoek naar de geschiedenis van het Engels: het Helsinki Coprus, het Corpus of Old English, het Middle Engelish Compendium, Chaucer’s Canterbury Tales on CD-Rom, het Oxford English Dictionary, Early English Books Online, Eighteenth Century Collections Online, het concordantieprogramma WordSmith en het Internet. Deze cursus wordt gegeven aan de hand van Blackboard.

Leerdoelen

Deze cursus biedt enerzijds verdieping ten opzichte van het filologieonderwijs uit het eerste jaar; anderzijds geeft de cursus een vervolg op de eerdere inleidingen Oud- en Middelengels door de belangrijkste culturele en taalkundige ontwikkelingen uit de Vroeg- en Laatmodernengelse tijd te behandelen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de belangrijkste hulpmiddelen bij het bestuderen van de geschiedenis van het Engels, waaronder elektronisch beschikbare woordenboeken, databases, een concordantieprogramma en het Internet. Studenten krijgen bovendien inzicht in een aantal gangbare interdisciplinaire onderzoeksmethoden binnen het vakgebied. Aan het einde van de cursus beschikken studenten over een overzicht van de eigenschappen van de belangrijkste stadia van het Oud-, Middel-, Vroeg- en Laatmoderne Engels en hebben zij vaardigheid in het werken met de meest gebruikte elektronische hulpmiddelen op het vakgebied. Na voltooiing van de cursus zijn studenten goed toegerust voor het volgen van de verdere onderdelen van het filologiecurriculum.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (80%); twee tussentijdse schriftelijke opdrachten (20%). Geen enkel onderdeel mag lager zijn dan een 5.0.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

  • Mugglestone, Lynda. 2006 The Oxford History of English. Oxford: Oxford University Press.

  • Aanvullend leesmateriaal.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144.

Opmerkingen