Studiegids

nl en

Engelse taal en cultuur

Tijdens de studie Engelse Taal en Cultuur worden alle vier de hoofdvakgebieden behandeld: Filologie, Literatuur, Taalkunde en Taalvaardigheid. Het bachelorprogramma beslaat drie jaar, wat overeenkomt met 180 ECTS. Van deze 180 ECTS is 140 beschikbaar voor het hoofdvak, 30 ECTS voor de minor c.q. keuzepakket en 10 ECTS voor het kerncurriculum (o.a. Wetenschapsfilosofie). In de propedeuse ligt het programma geheel vast, in het tweede jaar kun je kiezen voor een minor of keuzepakket en moet je beslissen of je Britse of Amerikaanse Literatuur wilt volgen. In het derde jaar zijn Taalvaardigheid 5 en 6 verplicht, en kun je binnen de andere drie hoofdvakgebieden je eigen keuzes maken. De studie wordt afgesloten met een bachelor werkstuk.

Eerste jaar

Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat uitsluitend uit onderdelen van het hoofdvak.
De opleiding in de propedeuse bestaat uit onderdelen die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele anglistiek. De hoofdvakken Filologie, Literatuur, Taalkunde en Taalvaardigheid worden in beide semesters gedoceerd in de vorm van hoor- en werkcolleges en talenlaboratorium. In beide semesters komen deze onderdelen aan de orde. De hoorcolleges geven de grote lijnen aan, terwijl in de werkcolleges specifieke onderwerpen aan de orde komen, die aan de hand van teksten worden uitgediept.

De propedeuse wordt afgesloten met een propedeutisch examen, waarvoor men is geslaagd als men alle onderdelen met een voldoende cijfer (6 of hoger) heeft afgerond of als men éénmaal het cijfer 5 heeft behaald en een gemiddelde van 6 heeft.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English 10
Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English 5
Linguistics 1: Phonetics of English 5
Language Acquisition 1: From Scratch to Script 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Culture 10
Literature 2: English Literature, ca 1550-1700 5
Linguistics 2: The Syntax of English 10
Language Acquisition 2: The Spoken Word 5

Tweede jaar

In het tweede jaar (semester drie en vier) komen ook weer alle onderdelen aan de orde, maar dan heeft men een aantal keuzemogelijkheden. Men kan binnen het hoofdvak Literatuur kiezen uit Amerikaanse of Britse Literatuur. Dit geldt voor beide semesters. De keuze in het eerste semester heeft geen invloed op de keuze voor het tweede semester.
Daarnaast kiezen studenten een minor of keuzevakpakket van 30 ECTS dat is verdeeld over beide semesters. Voor de mogelijkheden zie de website minoren of de website keuzevakpakket.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Philology 3: History of the English Language 5
Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance 5
Literature 3B: British Literature from Bunyan to Blake 5
Language Acquisition 3: Academic Vocabulary in Use 5
Literature 4A: American Literature, 1865-1917 5
Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century 5
Linguistics 4: Phonology of English 5
Language Acquisition 4: Working Words at Work 5

Derde jaar

Het programma voor de studenten is in het derde jaar als volgt:

Verplichte cursussen:
Language Acquisition 5
Language Acquisition 6
Wetenschapsfilosofie
Kerncurriculum: Grote Boeken uit de Middeleeuwse Literatuur
Bachelor Werkstuk

Daarnaast moeten studenten kiezen uit de volgende cursussen:

Philology: 2 cursussen van elk 5 ECTS uit

 • Philology 5/6: Old English Literature

 • Philology 5/6: Middle English Literature

 • Philology 5/6: Late Modern English

Literature: 1 cursus van 10 ECTS uit

 • Literature 5A: American Literature

 • Literature 5B: Modernism

 • Literature 5C: Literary Theories

 • Literature 6A: Contemporary English Literature

 • Literature 6B: Shakespeare

 • Literature 6C: Anglo-American Film

Linguistics: 2 cursussen van elk 5 ECTS uit

 • Linguistics 5: Introduction to English Generative Phonology

 • Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax

 • Linguistics 5: English Morphology

 • Linguistics 6: Advanced English Phonology

 • Linguistics 6: Advance English Generative Syntax

 • Linguistics 6: Semantics

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplicht

Language Acquisition 5: Introduction to Sociolinguistics, Second Language Acquisition and Stylistics 5
Grote Boeken uit de Middeleeuwse Literatuur 5
Engels: BA werkstuk 10
Language Acquisition 6: From Script to Print 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5

Philology

Philology 5: Old English Literature 5
Philology 5: Middle English Literature 5
Philology 5: Late Modern English 5
Philology 6: Old English Literature 5
Philology 6: Middle English Literature 5
Philology 6: Late Modern English 5

Literature

Literature 5A: American Literature 1917 to 9/11 10
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10
Literature 5C: Literary Theories: Approaches to the Study of Literature 10
Literature 6A: Contemporary Literatures in English 10
Literature 6B: Shakespeare: An Introductory Course 10
Literature 6C: An Introduction to American Film, 1930-1980 10

Linguistics

Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax 5
Linguistics 5: Introduction to English Generative Phonology 5
Linguistics 5: The Morphology of English 5
Linguistics 6: Advanced English Phonology 5
Linguistics 6: Advanced English Generative Syntax 5
Linguistics 6: The Semantics of English 5

Meer info

Bachelor eindtermen
Bindend Studieadvies
Native speaker regeling
Keuzeruimte
Voltijd en Deeltijd
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Diploma’s
Studiebelasting en studiepunten
Administratie van tentamenresultaten
Toegangseisen
Examenregeling
Afstudeerrichtingen
Doorstuderen na de Bachelor: Masterprogramma’s

2010-2011

Bachelor eindtermen

De eindtermen voor het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur zijn:

 • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes betrekkingen te vervullen waarvoor een bachelor-opleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.

 • De student heeft de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om na het behalen van het diploma met succes mee te dingen naar een plaats in een nationaal of internationaal MA-programma waarvoor een bacheloropleiding op het gebied van de anglistiek vereist is.

 • De student heeft een zodanig inzicht in de wetenschapsbeoefening dat deze aan het einde van de studie in staat geacht kan worden tot: a. kritische oordeelsvorming over wetenschappelijke resultaten op het gebied van de anglistiek; b. toepassing van de tijdens de studie verworven wetenschappelijke inzichten.

Bindend Studieadvies

De kern van het studiesysteem wordt gevormd door het studiebegeleidings­­­plan. Dit plan wordt hieronder nader uitgelegd:

I. Mentoraat
Alle eerstejaarsstudenten krijgen een docentmentor en één à twee studentmentor(en) toegewezen. De docentmentor is een staflid die de student ook als docent heeft voor één van de werkgroepen. De studentmentoren zijn ouderejaarsstudenten uit het bachelor- of masterprogramma.
De mentorgroep is identiek aan de werkgroep. Er zijn in het eerste semester twee-wekelijkse bijeenkomsten van één uur die zijn opgenomen in het rooster.
Het doel van de mentorbijeenkomsten is studenten de mogelijkheid te bieden op informele wijze vragen te stellen over allerhande zaken die met de studie en het studeren samenhangen. Ook is het mogelijk om een individuele afspraak te maken met de mentor. De studentmentoren kunnen eerstejaars behulpzaam zijn door hun eigen ervaringen te delen. Ook kunnen zij de eerstejaars de weg wijzen in de Universiteit en de stad.
II. Advisering
In de loop van het eerste studiejaar krijgt elke eerstejaarsstudent drie studieadviezen, die worden uitgebracht door de propedeuse examencommissie, te weten:
het eerste studieadvies, eind januari
het voortgangsadvies, juni
het definitieve studieadvies, vóór 1 september

B. In het studiejaar 2010-2011 zal worden uitgegaan van de volgende norm:

 • januari-advies: > 20 ECTS positief; < 20 ECTS negatief

 • juni-advies: 60 ECTS propedeuse behaald; > 40 ECTS positief; < 40 ECTS negatief

 • augustus-advies = definitief advies: 60 ECTS propedeuse behaald; > 40 ECTS positief, maar propedeuse moet voor 1/9/11 worden behaald; < 40 ECTS negatief bindend

Voor deeltijdstudenten geldt het volgende:

 • juni-advies (1ste advies) (einde eerste jaar): > 20 ECTS positief; < 20 ECTS negatief

 • januari-advies (2de advies) (in het tweede jaar): > 40 ECTS positief; < 40 ECTS negatief

 • augustus-advies (bindend) (in het tweede jaar): 60 ECTS propedeuse behaald ; > 40 ECTS positief maar propedeuse moet voor 1/9/13; < 40 ECTS negatief bindend.

In het Studentenstatuut en de daarbij behorende bijlagen is nadere informatie te vinden over procedures met betrekking tot:

 • persoonlijke omstandig­heden (zoals ziekte, zwangerschap, en andere zaken die studievertraging veroorzaken)

 • de daarbij behorende procedureafspraak

 • de zogenaamde hardheidsclausule die een examencommissie van toepassing kan ver­klaren

 • de mogelijkheid om tegen het definitieve studieadvies in beroep te gaan

Native speaker regeling

To be considered a native speaker of English, students should (1) have spent most of their formative years (between ages 5 and 15) in an English-speaking country, or (2) have grown up speaking English with at least one English-speaking parent. Applicants for the “native speaker regeling” should speak a widely accepted type of English without any traces of foreign linguistic interference.
Applicants will be judged by an English native speaker member of staff, normally one who speaks, or is acquaintanted with the accent type concerned (RP, Scots, Irish, Canadian, General American, Australian, etc.). The judgement will be based on a brief, informal interview.

Keuzeruimte/minoren

In het tweede studiejaar is 30 ECTS ingeruimd voor een eigen keuze van de student. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Studenten kiezen uit het aanbod van minoren. Een minor is een samenhangend pakket van 30 studiepunten. De Universiteit Leiden biedt met ingang van het nieuwe studiejaar 49 minoren aan. Op de minorenwebsite staan de korte beschrijvingen van alle minoren en informatie over toelating en inschrijving.

 • Studenten kiezen uit het aanbod van keuzepakketten. Er is een groot aanbod van zo’n zestig voorgeprogrammeerde keuzepakketten, waarmee je je keuzeruimte kunt vullen. Je kunt deze pakketten gebruiken om je opleiding te verdiepen of juist te verbreden, afhankelijk van je eigen belangstelling.

 • Studenten kunnen kiezen voor een individuele invulling van de keuzeruimte. Kun je onverhoopt tussen de voorgeprogrammeerde keuzepakketten niets van jouw gading vinden? Heb je bijvoorbeeld een specifieke interesse waarin niet voorzien wordt in het aanbod, wil je graag naar het buitenland of een stage lopen? Dan bestaat de mogelijkheid om zelf een voorstel te doen voor invulling van je keuzeruimte. Dit biedt ongekende mogelijkheden om je eigen interesses te volgen. Je hebt hiervoor drie opties, die hieronder beschreven worden. Bedenk wel dat je hoofdvakopleiding vooraf toestemming moet geven als je je keuzeruimte individueel wilt invullen. Je kunt daarvoor een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan je examencommissie. Neem hiervoor tijdig contact op met de studiecoördinator van je hoofdvakopleiding. Als je vakken gaat volgen zonder dat je dit vooraf hebt afgestemd met je opleiding, loop je het risico dat die vakken niet erkend worden als invulling van je keuzeruimte

Voltijd en Deeltijd

Het Bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur is in voltijd en deeltijd te volgen. In deze studiegids staat een complete beschrijving van het deeltijdprogramma. U kunt dit vinden in de studiegids .

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een werkstuk. Nadat het werkstuk is goedgekeurd, wordt er een cijfer aan toegekend en zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.

De omvang bedraagt 10 ECTS (ca. 7500 tot 10000 woorden).
Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli en augustus. Men kan in september afstuderen met als datum 31 augustus als men voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • scriptie wordt uiterlijk 10 juli ingeleverd;

 • het gesprek vindt plaats tijdens de herkansingsperiode in augustus. Dit betekent dat men zich niet opnieuw hoeft in te schrijven (als Bachelorstudent) voor het volgende academisch jaar.
  N.B. Er zijn slechts twee officiële uitreikingen per jaar en wel in juni en september.

De procedure voor het schrijven van een scriptie en het afstuderen zal tijdens het 2e semester plaatsvinden en duurt 2 tot 3 maanden.
Vóór 1 juni 2010 dient te worden ingeleverd: a. kopie propedeusediploma en b. een ingevuld formulier aanvraag BA afstuderen (te verkrijgen op het secretariaat). Daarnaast moet worden ingeleverd een digitaal archiefexemplaar van de scriptie, te mailen naar english@hum.leideniniv.nl .

Voorlichting BA-werkstuk In november zal er een voorlichting worden georganiseerd over het schrijven van het BA-werkstuk. Het onderwerp kies je in het algemeen zelf. Al naar gelang het onderwerp kies je een begeleider. Je dient een aanvraag in bij de examencommissie. Als de examencommissie akkoord is kun je beginnen met het onderzoek en het schrijven. Het is afhankelijk van je begeleidingsplan hoe het verdere contact met je begeleider zal plaatsvinden. Bij sommige secties binnen de opleiding vindt een deel van de begeleiding plaats via een scriptieseminar.

Diploma’s

Propedeuse- en bachelordiploma
De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Als aanhangsel van het propedeusediploma wordt een officiële cijferlijst bijgevoegd met informatie over de gevolgde vakken.
Bij het bachelordiploma wordt een diplomasupplement toegevoegd en dit bevat nadere informatie over de gevolgde vakken, het niveau, de behaalde resultaten en de studielast.

Studiebelasting en studiepunten

Uitgangspunt is dat een student per jaar 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week werkt. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 studie-uren staan gelijk aan 60 ECTS-punten, dus 1 ECTS-punt staat voor 28 uur.

Administratie van tentamenresultaten

De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door het secretariaat van de opleiding verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem USIS. Daarvoor is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal vaste codes die overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen, zoals ook vermeld in deze studiegids. Studenten kunnen via de self-service component van USIS hun onderwijsprogramma, tentamenresultaten, rooster, werkgroepindeling, etc. opvragen en zich aan- en afmelden voor tentamens en cursussen.
Mondelinge en schriftelijke tentamens worden gedateerd op de dag van aflegging. Werkstukken en scripties worden gedateerd op de dag dat de docenten of scriptiebegeleiders het cijfer toekennen. Docenten verplichten zich tot een tijdige correctie en geven de resultaten direct door aan het secretariaat.
Studenten die in het kader van hun hoofdvakstudie cursussen volgen aan andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten, dienen daar zelf om studiebewijzen te vragen en deze zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de studiecoördinator van de eigen opleiding.
Het is de verantwoordelijkheid van de student dat de administraties van de universiteit en de opleiding steeds over zijn of haar juiste adres beschikken (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men onmiddellijk door te geven. Dat kan het best via USIS of bij de centrale informatiebalie, Studentencentrum Plexus, Kaiserstraat 25. De nieuwe gegevens zijn daarmee ook bereikbaar voor de eigen studieadministratie.

Toegangseisen

Een ieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma of een propedeuse- dan wel einddiploma WO, kan het bachelorprogramma Engelse Taal en Cultuur volgen. Ook een met goed gevolg afgelegde propedeuse van een HBO-opleiding behaald in of na 1986 geeft toegang tot deze studie.
Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend. Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot het International Office telefoon 071-527 3336.
Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar worden voor het beoogde studiebegin. De regeling voor het colloquium doctum is te raadplegen via de website van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Examenregeling

Raadpleeg voor de examenregeling bachelorfase www.hum.leidenuniv.nl/engels/studenten/regelingen.jsp
Voor het Examenreglement van de Opleiding Engels kan men terecht op www.hum.leidenuniv.nl/engels/Examenreglement

Afstudeerrichtingen

Het bachelorprogramma kent geen afstudeerrichtingen. Vanaf het eerste studiejaar blijven de vier hoofdvakgebieden terugkomen. Wel kan men binnen een hoofdvakgebied een accent aanbrengen, bv. bij Letterkunde een accent op Britse Literatuur of Amerikaanse Literatuur; bij Taalkunde een accept op Syntax of Phonology.

Doorstuderen na de Bachelor

Na het bachelorexamen kunnen studenten ervoor kiezen om dit als een eindstation te zien en een plaats te zoeken op de arbeidsmarkt; ook kan men nog verder studeren in het masterprogramma.
Er is een keuze uit drie mogelijkheden:

 • Eén-jarige Master

 • Twee-jarige Onderzoeksmaster

 • Twee-jarige Educatieve Master

De één-jarige Master wordt vaak de “doorstroommaster” genoemd. Dit is voor de bachelorstudenten Engels de Master English Language and Culture. Maar ook kunnen studenten kiezen voor een aanverwante masteropleiding zoals Book and Digital Media Studies.
De twee-jarige onderzoeksmaster kent twee mogelijkheden Linguistics en Literature. Dit programma duurt twee jaar en wordt verzorgd door de Graduate Schools.
De twee-jarige educatieve master bestaat uit de één-jarige doorstroommaster English Language and Culture en één jaar onderwijsbevoegdheid bij het ICLON.
Voor meer informatie over de diverse Masteropleiding zie www.mastersinleiden.nl.