Studiegids

nl en

Sociale, economische en medische voorschriften van de islam: Mu’amalaat

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Inleiding Islam, of overeenkomstige basiskennis (i.o.m. de docent)

Beschrijving

In dit college wordt nader ingegaan op de islamitische voorschriften die betrekking hebben op de relaties tussen mensen onderling. De te behandelen onderwerpen tijdens college zijn, o.a., seksualiteit en huwelijk, omgang tussen moslims en niet-moslims, geloofsafval en moslims in het Westen, economische zaken met niet-moslims, islamitisch bankieren, hypotheek, islamitisch biomedische ethiek, melk banken, klonen en orgaandonatie. De verschillen tussen diverse soennitische en shi’itische islamitische stromingen komen hierbij aan de orde.

Centraal thema in dit college is de relevantie en de toepassing van deze voorschriften voor moslims in het Westen en met name Nederland. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de rol die deze voorschriften spelen in de relatie tussen moslims en niet-moslims in het westen.

Deze onderwerpen worden bestudeerd aan de hand van wetenschappelijke publicaties van moderne moslimgeleerden.

Leerdoelen

  • Kennis: Na dit college heeft de student kennis verkregen van a) de islamitische regels betreffende deze voorschriften, b) de relevante basisbegrippen die worden gebruikt in de islamitische bronnen, en c) de toepassing van deze voorschriften in het westen.

  • Inzicht: De student verkrijgt inzicht in de discussies die binnen de islam over deze voorschriften worden gevoerd, en in de invloed die omgeving en context hebben voor de wijze waarop de voorschriften worden gerealiseerd.

  • Vaardigheden: De student leert a) kritisch om te gaan met verschillende bronnen, b) zich mondeling uit te drukken (o.a. middels een referaat)

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Combinatie van hoor- en werkcollege

  • huiswerkopdrachten

  • referaat, mondelinge presentatie

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en proeftentamens.

Literatuur

Een reader met verplichte literatuur wordt uitgereikt tijdens het eerste college.

Aanmelden

Aanmelden voor regulier onderwijs via uSis
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Mohammed M. Ghaly,
Faculteit der Geesteswetenschappen
Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen
Matthias de Vrieshof 1,
Kamer 104C
Tel: +31 71 5273101

Webpage

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.