Studiegids

nl en

Godsdienstwijsbegeerte

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In het college Godsdienstwijsbegeerte worden op wijsgerige wijze enkele vraagstukken betreffende de aard, inhoud en status van geloof, met name geloof in God, behandeld. Wat is de verhouding van geloof en rede en wat de rol van ervaring? Wat voor conceptie(s) van God zijn serieus te nemen? Welke wijsgerige argumenten zijn er voor en tegen geloof in God ingebracht? Hoe functioneert religieuze taal? Hoe in dit verband te denken over rampen en ander kwaad, over wonderen, over leven na de dood, over natuurwetenschappelijke kennis, en over de veelheid aan religies?

Leerdoelen

Na afloop van de college zijn studenten 1. bekend met enkele belangrijke conceptuele problemen en analytische benaderingen op het terrein van de godsdienstwijsbegeerte, waaronder de rol van rationaliteit ten aanzien van geloven, argumenten voor en tegen geloof in het bestaan van God, en discussies over de inhoud van het godsbegrip; en kunnen de godsdienstwijsbegeerte plaatsen in relatie tot de overige godsdienstwetenschappelijek disciplines;
2. in staat om in de gebruikte literatuur of op college behandelde posities in eigen woorden weer te geven;
3. in staat beargumenteerd en gestructureerd schriftelijk een eigen opvatting ter zake te formuleren.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (50 %)

  • twee werkstukken (2 × 25 %)

Doelstellingen 1 & 2 worden met name getoetst door het afsluitende schriftelijk tentamen; doelstellingen 2 en 3 met name in twee schriftelijke opdrachten tijdens de collegeperiode.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (opdrachten, aanvullende teksten, powerpoint presentaties van colleges) en een proeftentamen.

Literatuur

  • Beverley Clack and Brian R. Clack, The Philosophy of Religion: A Critical Introduction. Revised and Fully Expanded Second Edition. Cambridge: Polity Press, 2008. ISBN 978-07456-3868-3 (pbk). Per week wordt een gedeelte behandeld.

Aanvullende teksten die via Blackboard ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. W.B. Drees