Studiegids

nl en

De Duitse taal: fundament I

Vak
2010-2011

Toegangseisen

geen

Beschrijving

De cursus bestaat uit drie parallelle componenten: een theoriedeel, een praktijkdeel en een begeleidend tutorial. Het theoretisch gedeelte concentreert zich na een sessie over de uitspraak van de Duitse taal vooral op centrale aspecten van de Duitse grammatica en op technieken van het wetenschappelijke refereren en schrijven. In het praktijkgericht gedeelte wordt de verworven kennis getraind en in een realistische communicatiecontext geplaatst. Het tutorial vangt daarnaast de individuele sterke en zwakke punten van de studenten op en biedt doelgericht oefenruimte. Samen met zijn voortzetting in het tweede semester legt deze cursus het fundament voor de meer toegepaste taalverwervingcursussen in het tweede studiejaar.

Leerdoelen

De studenten hebben hun taalvaardigheid duidelijk uitgebreid en verbeterd. Ze beschikken over een fundamentele kennis mbt planning, opbouw en omzetting van wetenschappelijke referaten en werkstukken. Daarnaast hebben de studenten een indruk van hun eigen sterke en zwakke punten wat betreft hun taalvermogen en kennen ze middelen en wegen om zelfstandig aan een gestage verbetering daarvan te werken.

Rooster

Rooster Duitse taal en cultuur.

Toetsing

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve participatie, zelfstandig werken met Lexigram en ander oefenmateriaal, samenstellen van een portfolio dat een bepaalde criteria moet voldoen.
Tentamens (met cijfer) schriftelijk (70%), mondeling (30%). Beide onderdelen moeten voldoende zijn.

Blackboard

Blackboard: Informatie, opdrachten, Portfolio

Literatuur

  • Ten Cate, Abraham P./Lodder, Hans G./Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdspracherwerb. Bussum.

  • Forst, Gabriele (2004): Thematisch woordenschat van het Duits. Almere.

Nachschlagwerke (jeweils neueste Aufl.):

  • Duden: Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim u.a.

Aanmelden

via uSis

Contact

Secretariaat opleiding Duitse taal en cultuur

Opmerkingen

Het college kan louter afsluiten wie in alle onderdelen tenminste een voldoende heeft gehaald en alle geëiste opdrachten op tijd heeft ingediend.