Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Duitse taal en cultuur: pre-mastertraject (schakelprogramma)

Afgestudeerden met een universitair bachelordiploma Duitse taal en cultuur op zak kunnen zich verder specialiseren in een master Duitse taal en cultuur. Diegenen die een hbo-bachelordiploma van de lerarenopleiding Duits hebben zullen nog een aanvullend programma moeten volgen, om op het niveau van een universitaire bachelor te komen. Hebben zij dat zogenoemde schakelprogramma (pre-mastertraject) voltooid, dan kunnen ook zij opteren voor een master Duitse taal en cultuur (60 ECTS).
Het pre-mastertraject omvat 60 ECTS en is samengesteld uit cursussen uit het 1e jaar (30 ECTS), 2e jaar (10 ECTS) en 3e jaar (20 ECTS).

Te volgen vakken uit het Bachelorprogramma.

Uit BA-jaar 1

Vak EC Semester 1 Semester 2
De Duitse taal: fundament I 10
Duitsland cultuurwetenschappelijk + tutorial 10
Kerncurriculum: Inleiding taalwetenschap 5
Leeslijst Duits 5

Uit BA-jaar 2

Vak EC Semester 1 Semester 2
Duitstalige literatuur in context (1700-1815) 5
Taal, denken, werkelijkheid 5

Uit BA-jaar 3

Vak EC Semester 1 Semester 2
BA-werkstuk Duits 10

Kies twee van de onderstaande werkgroepen

De Duitse Bildungsroman: Goethes Wilhelm Meister (BA) 5
Duitse religieuze literatuur van de 11e en 12e eeuw (BA) 5
Het Duitse barokdrama (BA) 5
Linguistische textanalyse (BA) 5
Literatuur van de Duitse Vormärz 5
Lyrik von Goethe bis Grünbein (BA) 5
Reclametaal (BA) 5
Schriftkultur und Sprachwandel (BA) 5
Wolfram von Eschenbach, Parzival (BA) 5

Meer info

Vooraf
Studenten met een hbo-lerarenopleiding
Studenten met een DAV-1 diploma
Studenten met een diploma van een andere dan een bacheloropleiding Duits aan een Duitse universiteit
Instroom in researchmaster en/of beroepsmaster

2009-2010

Schakelprogramma voor het behalen van het bachelorniveau Duitse taal en cultuur met het doel in te stromen in de master.

Vooraf:

Afgestudeerden met een universitair bachelordiploma Duitse taal en cultuur op zak kunnen zich verder specialiseren in een master Duitse taal en cultuur. Diegenen die een hbo-bachelordiploma van de lerarenopleiding Duits hebben zullen nog een aanvullend programma moeten volgen, om op het niveau van een universitaire bachelor te komen. Hebben zij dat zogenoemde schakelprogramma voltooid, dan kunnen ook zij opteren voor een master Duitse taal en cultuur. Deze master heeft een omvang van 1 jaar (60 ECTS) en biedt geïnteresseerden de kans zich te specialiseren op één van de volgende deelgebieden:

  • Taalwetenschap;

  • Literatuur- en cultuurwetenschap

Het masterprogramma is tot standgekomen in samenwerking met de opleidingen Duits van de Universiteit van Leiden, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Dit biedt de studenten de unieke kans colleges te lopen bij specialisten op een bepaald deelterrein en in hun masterfase over de grenzen van hun eigen specialisme en dat van hun eigen opleiding heen te kijken.

Het schakelprogramma hangt deels af van de te kiezen specialisatie, maar heeft in ieder geval een omvang van 60 ECTS en is samengesteld uit vakken uit het reguliere bachelorprogramma. Conform de universitaire richtlijn ontvangt een student na het voltooien van het schakelprogramma een certificaat waaruit blijkt dat het bachelorniveau is behaald. Per studiepunt moet worden betaald, als ware het contractonderwijs. Daarbij geldt als maximum het voor reguliere studenten geldende inschrijfgeld.

Studenten met een hbo-lerarenopleiding (MO-A niveau voltijd of deeltijd)

Deze studenten volgen het programma onder “vakken”.

Studenten met een DAV-1 diploma (MO-B niveau)

Voor deze studenten geldt dat zij aan de hand van een portfolio moeten kunnen aantonen dat zij in ieder geval in hun opleiding een werkstuk hebben geschreven dat qua omvang (10 ECTS) en diepgang de vergelijking met de universitaire bachelorscriptie kan doorstaan. Dit portfolio moet ter beoordeling aan de examencommissie van de opleiding Duitse taal en cultuur in Leiden worden voorgelegd. Als de examencommissie het portfolio als ‘voldoende’ kwalificeert kan de kandidaat zonder meer instromen in het programma van de master. In het andere geval zal hij/zij nog een werkgroep uit het 3e bachelorjaar moeten volgen (5 ECTS) en een scriptie (10 ECTS) moeten schrijven.

Studenten met een diploma van een andere dan een bacheloropleiding Duits aan een Duitse universiteit

Een schakelprogramma zal – waar mogelijk – op maat worden opgesteld door de examencommissie van de opleiding; de aanvraag om toelating wordt behandeld door de toelatingscommissie.

Instroom in researchmaster en/of beroepsmaster

Aanvragen voor instroom in een researchmaster Taalkunde of Letterkunde worden door de toelatingscommissie van de betreffende master apart beoordeeld volgens een universitaire c.q. facultaire procedure. Ditzelfde geldt voor de toelating tot een beroepsmaster, de zogenoemde Educatieve Master