Studiegids

nl en

Godsdienstpsychologie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voor dit college moet het propedeuse-tentamen ‘inleiding sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof’ behaald zijn.

Beschrijving

In het college godsdienstpsychologie verdiepen we ons in gedragingen, gedachten en gevoelens van mensen die zichzelf religieus of spiritueel noemen en in de rol die religie en spiritualiteit kan spelen in in het leven van mensen. Onder andere worden in deze cursus de volgende onderwerpen behandeld: (1) religie, betekenis en zingeving in relatie tot geestelijke gezondheid (2) religieuze ontwikkeling, o.a. morele ontwikkeling en zelfbeheersing, identiteit, zelftranscendentie, worstelen met het geloof, bekering en afvalligheid (3) emoties en geloven, o.a. heilige emoties en emotieregulering (4) empathie, verplaatsingsvermogen, (on)begrensd zijn. Het accent ligt in deze cursus op bevindingen uit recent empirisch onderzoek..We richten ons zowel op globale, algemene patronen als op individuele verschillen of verschillen tussen groepen mensen (bijvoorbeeld aanhangers van geïnstitutionaliseerde godsdiensten, aanhangers van nieuwe religieuze stromingen, atheïsten).

Leerdoelen

Doelstelling van het college is:

  • Inzicht verwerven in de huidige centrale godsdienstpsychologische thema’s en benaderingen

  • Opbouwen van kennis van het gehanteerde begrippenkader binnen de godsdienstpsychologie en helder en beargumenteerd leren redeneren vanuit een bepaalde theorie met behulp van de geleerde begrippen

  • Kennis nemen van recente godsdienstpsychologisch empirische bevindingen en deze kunnen plaatsen in een cultuurhistorische context en belangrijke onderzoeksstromingen binnen de godsdienstpsychologie

  • Kennis nemen van empirisch onderzoek naar verschillen en overeenkomsten tussen groepen religieuze en niet-religieuze mensen in hun omgang met belangrijke levensthema’s en leren om kritisch — maar met kennis van zaken en respect voor anderen — met dit onderzoeksmateriaal om te gaan

  • Leren om ervaringen uit de praktijk en casusmateriaal te verbinden met de literatuur en empirisch onderzoek

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcollege met elementen van werkcollege. Tijdens elk college is er gelegenheid tot het stellen van vragen c.q. discussie over de tentamenliteratuur. Daarnaast wordt steeds een eigen inbreng van de studenten verwacht in de vorm van een referaat van tien minuten waarin ofwel (1) een stelling wordt geformuleerd aan de hand van de literatuur en besproken wordt welke theoretische assumpties of empirische bevindingen de stelling ondersteunen en welke juist niet, ofwel (2) een casus wordt gezocht bij de literatuur en beargumenteerd wordt in hoeverre theorie en onderzoek aansluit bij de casus

Toetsing

Studenten dienen een mondelinge presentatie te hebben gehouden (40% eindcijfer). Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en een essayvraag (60% eindcijfer).

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard:

Literatuur

  • Hood, Hill, Spilka (2009) The Psychology of Religion. An empirical approach. Fourth edition. The Guilford Press. New York. London

  • Artikelen op te geven door de docent

Op de eerste bijeenkomst zal een opzet van de colleges en een overzicht van de stof ter voorbereiding van elk college worden uitgereikt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Aanmelden Blackboard
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.M. de Boer

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.