Studiegids

nl en

Religie en geweld

Vak
2010-2011

Toegangseisen

De cursus Inleiding tot de godsdienstwetenschap van de propedeuse Wereldgodsdiensten dient te zijn afgerond.

Beschrijving

In dit college zal aan de hand van het boek van William Cavanaugh onderzocht worden of transculturele en transhistorische benaderingen van religie en geweld zinvol zijn. Studenten wordt hiermee een instrument aangereikt om studies betreffende “religieus” geweld kritisch te analyseren.
Aan de hand van het boek van Mark Juergensmeyer, een invloedrijke maar door Cavanaugh bekritiseerde benadering, zullen concrete cases en thema’s worden behandeld betreffende de relatie tussen religie en geweld.
Als derde onderdeel van de cursus zullen studenten zelf een kleinschalig literatuuronderzoek doen naar een geweldssituatie met mogelijk religieuze componenten en hierover rapporteren in een referaat en een werkstuk.

Leerdoelen

De student is na afloop van de cursus in staat:

  • een kritische analyse te geven van de relatie tussen religie en geweld

  • deze analyse toe te passen op een concrete geweldssituatie met mogelijk religieuze componenten

  • hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren

In deze cursus zullen algemene vaardigheden, zoals het zelfstanding verrichten van literatuuronderzoek, mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden, worden geoefend.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege met referaten en eindwerkstuk.

Toetsing

  • Actieve deelname aan het college (10% van het eindcijfer)

  • Referaat (30% van het eindcijfer)

  • Werkstuk (60% van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het doen van mededelingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • William T. Cavanaugh. The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict. Oxford: Oxford University Press, 2009.

  • Mark Juergensmeyer. Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. Berkeley: University of California Press, 2000.

Voor ieder referaat/werkstuk dient daarnaast nog aanvullende, meer specifiek op het onderwerp van keuze toegespitste literatuur bestudeerd te worden.

Aanmelden

Studenten moeten zich aanmelden via Blackboard.

Contact

Dr. N. Dessing

Opmerkingen

Het college maakt onderdeel uit van de specialisatie Nieuwe religieuze bewegingen van de opleiding Wereldgodsdiensten.

De cursus staat ook open voor toehoorders en studenten van andere studierichtingen.