Studiegids

nl en

Eindwerkstuk BA Arabisch

Vak
2010-2011

Toelatingseisen

Afgeronde BA 2e jr Arabisch

Beschrijving

Het werkstuk heeft een omvang van ca. 8500 woorden. Hierin moet een redelijke hoeveelheid (ca. 50-70 pagina’s) Arabischtalig (primair/secundair) bronnenmateriaal verwerkt zijn. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) van de opleiding die als begeleider optreedt.

Leerdoelen

 • Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
 1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
 2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
 3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
 4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
 5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
 6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
 • Schriftelijke presentatievaardigheden
 1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
 2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
  a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
  b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
  c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
  d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Het werkstuk wordt beoordeeld op onder meer de volgende aspecten:

 • de adequate formulering en operationalisering van de probleemstelling;

 • de adequate verwerking van secundaire literatuur (deels Arabischtalig);

 • de adequate verwerking van primair bronnenmateriaal (deels Arabischtalig)

 • taalgebruik, opbouw en vormgeving

Onderwijsvorm

Zelfstudie en werkbesprekingen met begeleider(s).

Toetsing

Om op 31 augustus af te kunnen studeren, dient de student een eerste complete versie van het eindwerkstuk uiterlijk 15 juni bij zijn/haar begeleidende docent(e) te hebben ingeleverd. De eindversie moet voor 15 augustus zijn ingeleverd.
Regeling BA-werkstuk
Handleiding schriftelijk werkstuk

Blackboard/webpagina

Blackboard

Contact

Begeleidende docent(e).