Studiegids

nl en

Theologie en filosofie van de islam

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Islamologie, of een overeenkomstig kennisniveau (zulks i.o.m. de docent).

Beschrijving

Deze cursus behandelt de belangrijkste thema’s uit de klassieke islamitische theologie en filosofie en geeft een overzicht van de hoofdfiguren, scholen en stromingen, zowel binnen de soennitische als de shi’itische islam. Thema’s uit de speculatieve en geopenbaarde dogmatiek, zoals de predikaten van God, vrijheid of voorbestemming, leer van de profeten, geloof, zonden, wonderen, engelen, jinns, shaitan en eschatologie, worden tijdens het college behandeld. Een chronologisch overzicht van het leven, werk en ideeën van de belangrijkste islamitische theologen en filosofen wordt verkregen op basis van zelfstandige bestudering van de boekenstof en de presentaties van studenten tijdens het college.

Leerdoelen

  • Kennis: De student heeft na afloop van de collegereeks kennis van a) de belangrijkste onderdelen van de islamitische geloofsleer te benoemen en te bediscussiëren, b) de grondbeginselen van traditionalisme en rationalisme en het verschil tussen de twee benaderingen; c) het leven, werk en ideeën van de belangrijkste islamitische theologen en filosofen.

  • Inzicht: De student heeft na afloop van de cursus inzicht in de verscheidenheid aan standpunten ten aanzien van tal van theologische en filosofische onderwerpen in de islam.

  • Vaardigheden: De discussie- en presentatievaardigheden van de studenten worden ontwikkeld.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Responsiecollege met zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

  • Actieve deelname aan het college (10% van het eindcijfer)

  • Deeltentamen (20% van het eindcijfer)

  • Schriftelijk tentamen (70% van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het doen van mededelingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • Binyamin Abrahamov. Islamic Theology: Traditionalism and Rationalism. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998.

  • Majid Fakhry. A History of Islamic Philosophy. New York: Columbia University Press, 2004, third ed.

  • Ignaz Goldziher. “The Growth and Development of Dogmatic Theology.” Chapter 3 of Introduction to Islamic Theology and Law, pp. 67–115. Princeton NJ: Princeton University Press, 1981.

Aanmelden

Aanmelden voor regulier onderwijs via uSis
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. N. Dessing

Opmerkingen

Voor dit college geldt een verplichte aanwezigheid. Afwezigheid vaker dan 2e leidt tot uitsluiting van de cursus.