Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Een pand in Leiden

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Bij voorkeur het hoorcollege ‘Inleiding in de bouwhistorie’ gevolgd hebben of gelijkwaardig elders gedaan.

Beschrijving

De cursus beoogt grip te krijgen op alledaagse architectuur , op een willekeurig pand in Leiden. Het gaat om waarneming, documentatie en beschrijving van architectonische onderdelen. Kernbegrip is de bouwhistorie van een pand, de optelsom van materialen en constructies zijnde de structuur en evenzeer de afwerking aan de binnen- en buitenkant. Naast meer algemene colleges over documenteren, schalen, draagstructuren en interieurs, krijgen de studenten vier oefeningen opgedragen:

 1. Het weergeven van de eigen woonsituatie;
 2. Het vergelijken van een bestaande en nieuwe toestand van een monument;
 3. Het documenteren en beschrijven van een onderdeel aan ‘een pand in Leiden’;
 4. Naar keuze het uitwerken van thema of het beschrijven van een vertrek in een pand naar eigen keuze. De laatste oefening is bepalend voor het cijfer maar de eerste drie oefeningen moeten naar behoren zijn afgerond alvorens men aan oefening 4 begint.

Leerdoelen

Het gaat om de waarneming, documentatie en beschrijving van architectonische onderdelen zonder dat daarbij technische kennis of vaardigheid een vereiste is. Aan de studenten wordt vooral zelfwerkzaamheid gevraagd. Het waarnemen en analyseren van de dagelijkse omgeving staat voorop, het vinden van relevante literatuur is daarvan een afgeleide maar komt bij de laatste oefening wel aan de orde.
In beknopte vorm ervaren de studenten wat het is om met bouwhistorie bezig te zijn, om mee te kijken over de schouder van monumentenzorg. Het college daagt uit om te ontdekken en te beschrijven wat bijzonder en waardevol is, en waarom. De eerste twee oefeningen zijn collectief, de twee laatste meer naar eigen voorkeur in te richten. Daarbij worden studenten uitgedaagd zo precies mogelijk te beschrijven en te verklaren.

Rooster

Werkcolleges Bouwhistorie. Een pand in Leiden
2de semester 2010. Bachelors tweede jaar voltijd
Vrijdag, 15.00-17.00 uur, Doelensteeg 16, zaal 000 of op locatie

Roosters 2010-2011

 1. Introductie. Schalen en schetsen DS16/000 oef.1, inlev. 2
 2. Structuur van een pand, bestaand en nieuw DS16/000 oef.2, inlev. 4
 3. Situering, buiten en binnen, college DS16/000
 4. Evaluatie oefening 1 en 2 DS16/000
 5. Documentatie en beschrijving,
  toelichting op oefening 3 DS16/000 oef. 3, inlev. 9
 6. Rondgang en zelfstandig werken in Academiegebouw op locatie
 7. Interieurdag U. Leiden
 8. Zelfstandig werken in Academiegebouw op locatie
 9. Toelichting op oefening 4 DS16/000 oef. 4, inlev. juni
 10. College hist. interieurs dr. E.F. Koldeweij DS16/000
 11. Voorstellen onderwerp oef. 4 door stud. DS16/000
 12. Excursie in Leiden of elders
 13. e.v Collegevrij, uitwerken oefening 4
 14. Evaluatie en presentatie door studenten I Huizinga 000
 15. Evaluatie en presentatie door studenten II Huizinga 000

Begin juni: Uiterste inleverdatum werkstukken (=oefening 4)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

De wijze waarop de cursus getoetst wordt. Mogelijkheden (NB indien voor een combinatie van toetsvormen wordt gekozen dient gespecificeerd te worden welke weging gehanteerd wordt in de totstandkoming van het eindcijfer):

 • inleveren van 4 oefeningen

 • eindwerkstuk in de vorm van paper (=oefening 4)

 • referaat, mondelinge presentatie (van onderwerp oefeniong 4)

Blackboard

Van Blackboard wordt beperkt gebruik gemaakt. Per E-mail ontvangen de studenten schriftelijke informatie en kan onderling en met de docent worden uitgewisseld.

Literatuur

Een uitgebreide literatuurlijst wordt per E-mail verstrekt.

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden.
Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Docent: Prof.dr. Dirk J. de Vries,
Opleiding Kunstgeschiedenis, Doelensteeg 16, geb. 1174/220A,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden
RCE: 033-4217238 Mob. 06 52004921 E-Mail d.de.vries@cultureelerfgoed.nl

Opmerkingen