Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Kunstgeschiedenis in mondiaal perspectief 5
P-werkgroep I: Bronnen en Literatuur 5
Inleiding Westerse Kunstgeschiedenis en Klassieken 5
Middeleeuwen/Nieuwe Tijd: Beeldende Kunst/Prent-en Tekenkunst 5
Themacursus I: Iconografie Algemeen 5
Kunstnijverheid/Industriële vormgeving Capita Selecta 5
Basisbegrippen: Culturele vakken 5
P-werkgroep II: Kijken, schrijven en presenteren 10
Beeldende Kunst & Fotografie Nieuwste Tijd 5
Theorie en Geschiedenis van de Architectuur 5
Cultureel Erfgoed en Collecties I: van Kunst und Wunderkammer tot Kunstnijverheidsmuseum 5

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s2 5
Themacursus IIa: De 19de eeuw: Kunst, Architectuur en Vormgeving van wereldtentoonstellingen tot avant-garde 5
Themacursus IIIa (Engelstalig): Highlights of 17th century Dutch art 5
Cultureel Erfgoed en Collecties II: Musea, Collecties en Presentatie 10
Kunstwetenschap I: Esthetica 5
Excursie: Florence 10
Themacursus V: Hoogtepunten Europese Middeleeuwse kunst 5

Werkcollege Ba 2, verplichte keuze van 1 uit:

WC: WAS Origins of Art 5
WC: Hoe kunst de Kunstgeschiedenis verandert 5
WC: Beeldende kunst & architectuur vroegmodern: Venetië dlt 5

Werkcollege Ba 2 verplichte keuze van 1 uit:

WC: Beeldende kunst: Michelangelo en Rodin 5
WC: Kunstnijverheid en Vormgeving: Imagining Interiors 1600-2000 5
WC: Receptie van Lucas van Leyden in de prent- en tekenkunst van de zeventiende en achttiende eeuw 5
Een pand in Leiden 10

Verplichte keuze uit:

Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Themacursus VI: Highlights Dutch Architecture 1850-2000 5

Derde Jaar

Keuzeruimte:

Vrij in te vullen in het eerste en tweede semester. Elk semester in te vullen met 15 ec.
Het totale keuzeruimte moet ingevuld worden met 30 ec.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven 5
Literatuurtentamen binnen specialisatie 5
BA eindwerkstuk kunstgeschiedenis binnen specialisatie 10

Werkgroep Ba 3 verplichte keuze van 1 binnen specialisatie

WC: Modern/contemp Beeldend: Kunstenaarsboeken en fotoboeken 10
WC: Vroegmodern Beeldend: Art At The Court: The Visual Rhetoric of Early Modern Art and Architecture 10
PG: Kunstnijverheid: Tegendraads modern wooncultuur in de jaren vijftig en vroege jaren zestig in Nederland 10
PG: Het utopische denken in de westerse architectuur en stedenbouw van de 18e t/m de 20e eeuw 10

Meer info

Doel van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

2010-2011

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, techni­sche en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunst­begrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende as­pecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deeldisciplines binnen de kunstgeschiedenis:

  • Geschiedenis van de beeldende kunst van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800, en van Prent- & tekenkunst;

  • Geschie­denis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van Fotografie en Contemporaine kunst;

  • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

  • Geschiedenis en theorie van de kunst­nijverheid & industriële vormgeving;

  • World Art Studies en niet-westerse kunst.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voor­werpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat een onderzoek zelfstandig op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de vijf specialisaties die de opleiding kent. Tijdens introductiecursussen van de verschillende specialisaties maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en industriële vormgeving. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt bij het BSA als aanvullende eis dat tenminste het onderdeel Propedeusewerkgroep II: Kijken, schrijven, presenteren met goed gevolg moet zijn afgerond.

Tweede jaar voltijd, tweede periode deeltijd
In het tweede jaar wordt de kennis van het eerste jaar verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. Vooruitlopend op specialisering in het derde jaar, kiezen studenten al voor een licht accent in de Middeleeuwen/Nieuwe Tijd, Nieuwste Tijd, World Art Studies of Fotografiegeschiedenis. Naast de keuze van het specialistische accent bieden Themacursussen verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd, derde periode deeltijd
In het derde jaar kiezen studenten definitief voor één specialisatie en/of periode. Ze ronden hun hoofdvak af door het schrijven van een bacheloreindwerkstuk en het afleggen van een literatuurtentamen dat het onderwerp van het eindwerkstuk ondersteunt en aanvult.
Ook voor het derde jaar geldt een aantal toelatingseisen. Studenten die hun propedeuse hebben afgerond krijgen toegang tot het onderwijs van het derde jaar. Daarnaast moeten studenten de onderdelen: Werkcolleges Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Architectuur en beeldende kunst; Moderne en contemporaine beeldende kunst; Kunstnijverheid en industriële vormgeving; Fotografie of World Art Studies; Kunstwetenschap I: Esthetica en een Themacursus hebben afgerond om toegang te krijgen tot de cursus Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven, en tot de Projectgroepen voor onderzoek. Voor alle werkcolleges en projectgroepen voor onderzoek geldt een aanwezigheidsplicht. Naast het aanleren van academische vaardigheden wordt in het hoofdvak Kunstgeschiedenis speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt uitgebreid aan de orde.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een BA-eindwerkstuk van maximaal 8500 woorden, voorafgegaan door het Literatuurtentamen. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Art History. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Art History kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 ects in plaats van 60 ects). Een aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeks­masteropleiding Art History and Literature.

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.