Studiegids

nl en

De Late Oudheid: neergang of transformatie?

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Basiskennis Oude Geschiedenis en/of Klassieke Archeologie (handboekkennis).

Beschrijving

Juist in de afgelopen jaren staat de late Oudheid volop in de belangstelling. Zo is er door historici heel wat afgeschreven over de lotgevallen van de laat-Romeinse stad, over de maatschappelijke effecten van de christianisering van het imperium, over het ‘salonfähig’worden van magische praktijken, over de (toenemende?) belastingdruk en over de komst van het kolonaat. Verder is een immense hoeveelheid archeologisch materiaal beschikbaar gekomen, dat sterke aanwijzingen biedt voor voortgaande bloei in de oostelijke provincies en wellicht ook in Noord-Afrika. Doel van het werkcollege is nader licht te werpen op aard, omvang en tempo van deze veranderingsprocessen en na te gaan in hoeverre het ongunstige beeld van de late Oudheid dat men in veel publicatie aantreft, correctie behoeft.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding (liefst als een lijst met punten) van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt. De leerdoelen van de afzonderlijke cursus dienen in relatie te staan tot de eindtermen van de opleiding als geheel.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

Werkstuk

Literatuur

Aanbevolen literatuur: P. Garnsey & C. Humfress, The evolution of the Late Antique World (Cambridge 2001). ISBN 1-903283-000

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: prof. L. de Ligt en prof. J. Bintliff