Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Literatuurwetenschap: Inleiding literatuurwetenschap (Kerncurriculum) 5
Oude Geschiedenis Griekenland/ Rome 5
Mentoraat BA1 GLTC 0
Grieks proza: Plato 5
Latijn proza: Cicero’s tweede Philippica: theorie en praktijk van de Romeinse retorica. 5
Antieke Wijsbegeerte Overzicht 1: Van Thales tot en met Plato 5
Grieks Poëzie Drama 5
Latijnse Liefdespoëzie: Catullus, Propertius, Tibullus en Ovidius 5

Grieks taalverwerving

De taalverwerving Grieks bestaat uit 2 cursussen van 5 ects. De groep (A, B, C) waarin college gevolgd wordt is afhankelijk van het eindexamenniveau.

Grieks taalverwerving 1 (B/C-groep) 5
Grieks taalverwerving 1a (A-groep) 5
Grieks taalverwerving 2 (B/C-groep) 5
Grieks taalverwerving 2a (A-groep) 5

Latijn taalverwerving

De taalverwerving Latijn bestaat uit 2 cursussen van 5 ects. De groep (A, B, C) waarin college gevolgd wordt is afhankelijk van het eindexamenniveau.

Latijn taalverwerving 1 (B-/C-groep) 5
Latijn taalverwerving 1a (A-groep) 5
Latijn taalverwerving 2 (B-/C-groep) 5
Latijn taalverwerving 2a (A-groep) 5

Facultatieve colleges

leesgroepje Middeleeuws Latijn 2
Extra College Grieks/ Latijn 0
Inleiding tot de Papyrologie (Griekse teksten) 5
Griekse archeologische en religieuze teksten 5

Taaltraining Grieks & Latijn

De taaltraining bestaat uit 2 wekelijkse colleges bij beide talen. Studenten die zonder eindexamen Grieks zijn gestart volgen taaltraining in een aparte groep.

Taaltraining Grieks (B-/C-groep) 2.5
Taaltraining Grieks (A-groep) 2.5
Taaltraining Latijn 2.5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Grieks proza: Herodotus 5
Latijnse poëzie. Vergilius, Aeneis: begin, midden en slot. 5
Grieks Homerus 5
Latijnse taalkunde en geschiedenis van de Latijnse taal 5
Oude Geschiedenis Methodenblok 5
Geloof aan de Goden. Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5
Geïntegreerde Activiteit, Rome als wereldstad 5
Renaissance Latijn 5
Supervised Reading List (BA2) Latijn 5
Grieks Taalkunde 5
Supervised Reading List Grieks (BA2) 5
Athene in de oudheid (Excursie) 5
Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2: Van Aristoteles tot en met Neoplatonisme 5

Facultatief

Paleografie van de Griekse papyri 1 (beginners) 5
leesgroepje Middeleeuws Latijn 2
Griekse archeologische en religieuze teksten 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Scriptie seminar 0
Geïntegreerde Activiteit, Rome als wereldstad 5
Eindwerkstuk bachelor 10

2 werkcolleges. Keuze uit:

Je volgt 2 werkcolleges (1 per semester) bij verschillende vakken. Tenminste 1 van die werkcolleges moet bij Grieks of Latijn gevolgd worden.

Oorlog in het klassieke Griekenland 10
De Late Oudheid: neergang of transformatie? 10
Werkcollege BA3 Grieks Archaïsche Poëzie 5
De smaak van de oudheid: antieke voedselcultuur 10
Werkcollege BA3 Latijn Poëzie en Patronage. "Latijnse dichtkunst in de nabijheid van de macht, in de Oudheid en de Renaissance" 5
Werkcollege BA 3 Grieks: Aristophanes en de Oude Komedie: ‘Vrouwen naar de Volksvergadering’ (Ecclesiazusae) 5
Werkcollege BA3 Latijn: 63 voor Christus. Cicero’s consulaat door Cicero’s ogen 5
Werkcollege BA3 Antieke Wijsbegeerte: Aristoteles Ethica Nicomachea 5
De crises van de derde eeuw 10
Demokratia Power to the people 10
Werkcollege Papyrologie 10

Pensum BA3

Je leest het pensum bij de taal waar je ook een werkcollege volgt. Als je bij beide talen een werkcollege volgt mag je kiezen welk pensum je leest.

Pensum (BA3) Grieks 5
Pensum (BA3) Latijn 5

Facultatief

leesgroepje Middeleeuws Latijn 2
Paleografie van de Griekse papyri 2 5
Griekse archeologische en religieuze teksten 5

Meer info

Bachelor en master
Het BA-hoofdvak
Opzet van de opleiding GLTC
Het bachelorprogramma GLTC
Keuzeruimte
Propedeuse- en bachelordiploma
Studiebelasting en studiepunten
Tentamens
Herkansingen
De administratie van tentamenresultaten
Adresgegevens studenten
Toegangseisen bachelorprogramma
Overstapregeling voor doctoraalstudenten

2010-2011

Bachelor en master

Het studieprogramma Griekse en Latijnse Taal en Cultuur bestaat uit twee delen: het bachelorprogramma en een daarop aanslui­tend masterprogramma.
Elke student die een BA-diploma in een Leidse studie geesteswetenschappen behaalt, krijgt zonder verdere selectie toegang tot minstens één MA-programma. In het algemeen zal dat de ‘door­stroommaster’ zijn, dat wil zeggen een meestal eenjarig MA-programma op het gebied van de afgesloten BA-studie. De Universiteit Leiden biedt in samenwerking met de UvA en de VU een regionale master Classics aan. Door deze samenwerking ontstaat een bijzonder breed collegeaanbod, dat door specialisten op allerlei gebieden verzorgd wordt. Er kunnen twee verschillende trajecten gevolgd worden (letterkunde en taalkunde), en binnen deze trajecten heeft de student grote keuzevrijheid. Net als in de bachelor bieden primaire teksten de eerste ingang tot de oudheid, maar kunnen studenten ook een behoorlijk deel van hun programma wijden aan cultuurhistorische vakken. De regionale master biedt direct toegang tot de lerarenopleiding, maar is ook een goede voorbereiding voor studenten die verder willen in de wetenschap. Naast deze master Classics kunnen studenten echter ook solliciteren naar een plek in de tweejarige ‘onderzoeks­master’ Literature van de Faculteit der Geesteswetenschappen, die een track ‘Classics and Classical Civilization’ heeft.

Het BA-hoofdvak

De eerste twee jaar van het bachelorprogramma bestaan uitsluitend uit onderdelen van het hoofdvak, dat wil zeggen uit onderdelen van de opleiding GLTC. In het kader van het facultaire kerncurriculum maakt in het eerste jaar Inleiding Literatuurwetenschap deel uit van het programma, en in het tweede of derde jaar de cursus Wetenschapsfilosofie. In het derde jaar zit een keuzeruimte van 30 ects, die binnen of buiten de opleiding GLTC gevolgd kan worden.

Opzet van de opleiding GLTC

De opleiding GLTC is van nature interdisciplinair: voor een goed begrip van de wereld van de oudheid zetten we veel disciplines tegelijk in. De studenten lezen en analyseren teksten, en brengen die in verband met wat men weet van de oude geschiedenis, de materiële cultuur van de oudheid en de antieke wijsbegeerte. De vaardigheden en kennis die daarvoor nodig zijn, worden uiteraard geleidelijk opgebouwd, maar es­sentieel voor de studie is dat ze in elk stadium tegelijk en in samenhang wor­den aangeboden. Het is dus niet zo dat studenten eerst Latijn en Grieks leren en later ‘de rest’. Op elk niveau leert de student te werken met een compleet en breed instru­mentarium.
Alle academische vaardigheden zijn opgenomen in het leerlijnen-overzicht. Hierin staat per vak aangegeven welke vaardigheden de student bij het betreffende vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Het bachelorprogramma GLTC

De bacheloropleiding GLTC is een brede driejarige opleiding, die afgesloten wordt met een academisch examen. Het bachelordiploma geeft toegang tot de meer gespeciali­seerde masterfase, aan de Leidse of aan een andere universiteit. Het eerste bachelorjaar wordt ook met een academisch examen afgesloten: het propedeutisch examen. Dat ijk­punt biedt de gelegenheid om te bezien of de student wel aan de goede studie begon­nen is; aan het eind van het eerste jaar heeft de student namelijk al een goed beeld van de zwaarte en het interdisciplinaire karakter van de studie.

Inhoudelijk bestaat het bachelorprogramma uit vakgericht onderwijs en uit een training in algemene academische vaardigheden. In het vakgericht onderwijs komen de volgende disciplines aan de orde: letterkunde (Grieks en Latijn), taalkunde (Grieks en Latijn), geschiedenis, wijsbegeerte en materiële cultuur van de oudheid. Een deel van het talenonderwijs is expliciet gericht op taalbeheersing. De training in algemene aca­demische vaardigheden is geheel geïntegreerd in het vakonderwijs. Het gaat daarbij om schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden, onderzoeks­vaardigheden, en samenwerkingsvaardigheden.

In de eerste twee jaren bestaat het bachelorprogramma uit een basisopleiding die voor alle studenten gelijk is. In het derde jaar kiest de student uit de vijf vakken een specialisatievak (‘A-vak’) waarin hij een werkcollege volgt en een scriptie schrijft. Indien het A-vak, en daarmee de scriptie, cultuurhistorisch is, dient de student in zijn/haar scriptie Griekse en/of Latijnse teksten op zodanige wijze te integreren dat daaruit zijn/haar competentie in het omgaan met primaire schriftelijke bronnen blijkt. In dit geval zal een docent van de sectie Grieks of Latijn als tweede lezer optreden.
Er is tevens ruimte voor enige specialisatie in een tweede vak (‘B-vak’). Tenminste één van de specialisatievakken (A-vak of B-vak) dient een taal te zijn. Bij deze taal wordt ook het pensum gelezen. Wie beide talen als specialisatie-vakken heeft, mag kiezen bij welk van de twee talen hij/ zij het pensum leest.
Verplicht voor alle studenten zijn in dit laatste jaar het bovengenoemde pensum en de zogeheten Geïntegreerde activiteit (N.B. deze wordt afwisselend in het tweede of derde jaar aangeboden).

Een overzicht van (de bacheloreindtermen van) het BA-programma GLTC en de manier waarop de academische vaardigheden in het programma zijn opgenomen is te vinden in het BA-format [pdf].

Keuzeruimte

Elk bachelorprogramma biedt een flinke keuzeruimte: 30 ects in het derde jaar. Deze keuzeruimte als volgt ver­deeld: 15 ects in het eerste semester en 15 ects in het tweede semester.

Studenten kunnen deze keuzeruimte vullen met een keuzepakket (een door het College van Bestuur goedgekeurd samenhangend pakket van vakken) binnen of buiten de faculteit. Ook kan de keuzeruimte geheel naar eigen keuze worden ingevuld, mits voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden en de examencommissie van de eigen opleiding toestemming verleent. De keuzeruimte kan desgewenst ook (gedeeltelijk) binnen GLTC worden opgevuld.

Voor studenten GLTC doet zich hier de mo­gelijkheid voor de keuzeruimte te vullen met extra vakken Grieks en Latijn, en/of met vakken Oude Geschiedenis, Klassieke Archeolo­gie en Antieke Wijsbegeerte die niet in het reguliere programma zitten (denk hierbij bij­voorbeeld aan extra werkcolleges of colloquia).
Studenten die in aanmerking willen komen voor een master die niet direct aansluit op GLTC (bijvoorbeeld een master geschiedenis of archeologie) doen er verstandig aan hier bij de invulling van hun minorruimte rekening mee te houden. Het is raadzaam in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met de studiecoördinator en/ of met de betrokken hoogleraar.

Studenten die na de master Classics in het onderwijs verder willen, dienen ter voorbereiding op het ICLON de cursus ‘Leren en communiceren’ te volgen. Deze cursus kan als onderdeel van het keuzepakket Didaktiek gevolgd worden, of als onderdeel van een individuele invulling van de keuzeruimte.
Sinds 2009 is er een nieuwe minor Didaktiek van 30 ects. Wie die minor en de bacheloropleiding heeft afgerond, kan met een beperkte bevoegdheid vast in de onderbouw aan de slag. Studenten die tijdens hun bachelor de educatieve minor gedaan hebben, kunnen een aantal vrijstellingen binnen de tweejarige educatieve master krijgen. De vrijgekomen ruimte kan benut worden voor verdieping binnen of buiten het eigen vakgebied, of om de lerarenopleiding versneld af te ronden.
Ook kan de keuzeruimte gevuld worden met een stage en hierop aansluitende keuzevakken (on­der goed­keuring van de examencommissie en het stagecoördinaat Geesteswetenschappen) of met bijvoorbeeld een buitenlandverblijf.

Onder de naam ‘PraktijkStudies’ worden drie beroeps­gerichte keuzepakketten aangeboden:

 • Management

 • Journalistiek & Nieuwe Media

 • Europese Unie Studies.

Voor meer informatie over de PraktijkStudies, zie: www.praktijkstudies.nl.

Voor een individuele invulling van de keuzeruimte of voor vragen over de keuzemogelijkheden wordt geadviseerd contact op te nemen met de studiecoördinator, mw. drs. J. Kars.

Een uitgebreide beschrijving van de facultaire keuzeruimte is te vinden in de e-Studiegids van de Universiteit Leiden.

Propedeuse- en bachelordiploma

De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze exa­mens zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben voldaan, zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het ba­chelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Het diplomasupplement bevat nadere informatie over de gevolgde vakken en de behaalde resultaten.

Studiebelasting en studiepunten

Uitgangspunt is dat een student per cursusjaar 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig uur per week werkt. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 stu­die-uren staan gelijk aan 60 ECTS-punten, dus 1 ECTS-punt staat voor 28 uur. De ECTS-punten (kortweg ‘ECTS’) vervangen de vroegere studiepunten (stp.). Regel hierbij is dat 1 ECTS overeenkomt met 0,7 stp.

Tentamens

Alle tentamens van de opleiding GLTC vinden plaats in de tentamenweek aan het eind van ieder blok of in de collegevrije periode. Sommige vakken uit het eerste en tweede jaar worden afgesloten door een schrif­telijke opdracht tijdens het blok. Werkcolleges worden afgesloten met een referaat en/of schriftelijke opdracht.

Zodra de tentamenresultaten ingevoerd zijn door het secretariaat, ontvangt iedere student via zijn/haar umail een mail met daarin het tentamenresultaat. Daarnaast worden de resultaten zonder naamsvermelding bekend gemaakt op het mededelingenbord van GLTC, in het Huizinga-gebouw.

Herkansingen

Er zijn drie herkansingsmomenten: tijdens de twee collegevrije periodes in januari en juni, en tijdens de maand augustus.

Per vak worden 2 tentamenmogelijkheden per jaar aangeboden: één regulier tentamen en één herkansing. In verband het Bindend Studieadvies worden in het eerste jaar, wanneer het rooster dit toelaat, 3 tentamenmomenten per jaar aangeboden (1 regulier tentamen en 2 herkansingen). Voor data: zie het tentamenrooster.

Het is niet mogelijk hertentamens te doen op andere dan de reguliere momenten.

Opgave voor herkansingen: uiterlijk twee weken voor de tentamendatum via U-twist. Er worden geen hertentamens gemaakt voor wie zich niet (tijdig) opgeeft!

De administratie van tentamenresultaten

De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door het secretariaat van de opleiding verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem ISIS/S&S. Daarvoor is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal vaste codes die overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen, zoals ook vermeld in deze stu­diegids.

Mondelinge en schriftelijke tentamens worden gedateerd op de dag van aflegging, werkstukken en scripties worden gedateerd op de dag dat de docenten/ scriptiebegelei­ders het cijfer toekennen. Docenten verplichten zich tot een tijdige correctie en geven de resultaten direct door aan het secretariaat. Zodra de tentamenresultaten ingevoerd zijn door het secretariaat, ontvangt iedere student via zijn/haar umail een mail met daarin het tentamenresultaat. Tentamenuit­slagen van GLTC worden ook zonder naamsvermelding gepubliceerd op het mededelingenbord van GLTC in het Huizinga-gebouw.
Stu­denten kunnen hun tentamenresultaten via u-twist opvragen en uitprinten.
Tenminste eenmaal per jaar krijgen studenten een cijfer­overzicht thuisgestuurd. Het is van groot belang dat studenten deze lijst goed controleren en eventuele hiaten of fou­ten zo spoedig mogelijk aan het secretariaat doorgeven.

Studenten die in het kader van hun opleiding cursussen volgen aan andere Ne­derlandse of buitenlandse universiteiten, dienen daar zelf om studiebewijzen te vragen en deze zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de studieadministratie van de eigen oplei­ding.

Adresgegevens studenten

Het is de verantwoordelijkheid van de student dat de administraties van de uni­versiteit en de opleiding steeds over zijn of haar juiste adres beschikken (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men onmiddel­lijk door te geven aan de centrale administratie. Dat kan via u-twist of bij de centrale Informatiebalie, Studentencen­trum Plexus, Kaiserstraat 25. Het secretariaat van de opleiding kan zelf geen adreswijzigingen doorvoeren in de centrale administratie!

Voor communicatie per email maakt de opleiding gebruik van het umailadres dat ieder student bij inschrijving van de universiteit ontvangen heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de student regelmatig zijn of haar umail te bekijken, of te zorgen voor het forwarden van de umail naar een ander adres. Voor problemen met het computeraccount, umail en aanverwante zaken kan men terecht bij de Servicedesk in het Lipsius-gebouw.

Toegangseisen bachelorprogramma

Studenten die toegelaten willen worden tot het Bachelorprogramma Griekse en Latijnse taal en cultuur moeten Grieks of Latijn met voldoende resultaat in hun eindexamenpakket gehad hebben. Wie in geen van beide talen eindexamen heeft gedaan moet vóór aanvang van de studie voor de examencommissie van GLTC aannemelijk hebben gemaakt tenminste één van de talen op eindexamenniveau te beheersen. Het is in het laatste geval zeer raadzaam voor nader advies in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de studiecoördinator.

Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden ingediend. Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot het Informatie­centrum van het Expertise­centrum Internationalisering, Communicatie en Studenten (ICS), telefoon 071-527 8011 of e-mail informatiecentrum@ics.leidenuniv.nl.

Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, als zij tenminste 21 jaar zijn op het moment dat ze aan de studie beginnen. Een colloquium doctum-brochure inclusief aanvraag­formulier is op te vragen bij de Studielijn, tel. 071-527 1111, studielijn@ics.leidenuniv.nl. Informatie over het colloquium doctum voor stu­dies geesteswetenschappen is verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen, WSD Lipsiusgebouw, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, studiepunt@hum.leidenuniv.nl of via de website: www.colloquiumdoctum.leidenuniv.nl.

Overstapregeling voor doctoraalstudenten

Studenten die begonnen zijn met de doctoraalopleiding, maar ervoor kiezen als bachelor af te studeren, moeten de volgende onderdelen met voldoende resultaat hebben afgerond:

 1. de volledige propedeuse (42 stp./60 ECTS);
  1. de ongeziene vertalingen Grieks en Latijn van het tweede jaar (in de BA maken on­geziene vertalingen standaard deel uit van ieder tentamen);
  2. het referentiekader van het tweede jaar of het BA3-college Methoden en Technieken;
  3. ten minste 67 stp./96 ECTS voor de talen, waarvan minstens 24 stp./34 ECTS voor iedere taal;
  4. ten minste 3 stp./4 ECTS zelfstandige literatuur (pensum) Grieks of Latijn;
  5. de Geïntegreerde activiteit (3 of 5 stp./4 of 7 ECTS);
  6. ten minste evenveel punten voor de cultuurhistorische vakken als het BA-pro­gram-ma voorschrijft, te weten 9 stp./12 ECTS Oude Geschiedenis, 6 stp./8 ECTS Klas­sieke Archeologie/ Materiële Cultuur en 6 stp./8 ECTS Antieke Wijsbegeerte (inclusief de propedeusepun­ten);
  7. ten minste twee werkcolleges van 5 stp./8 ECTS (of 3 werkcolleges van 3 stp.), waar­van ten minste één bij een taal;
  8. een werkstuk of scriptie van 9 stp./12 ECTS;
  9. 15 stp./20 ECTS aan bijvakruimte buiten GLTC.

Studenten die van deze overstapregeling gebruik willen maken, wordt dringend aangeraden in overleg te treden met de studiecoördinator.