Studiegids

nl en

Staats- en Bestuursrecht

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Inleiding Staats- en bestuursrecht.
Aanbevolen wordt voor aanvang van de cursus de basiskennis uit het vak Inleiding Staats- en bestuursrecht op te frissen.

Beschrijving

Dit vak bouwt voort op het eerstejaarsvak Inleiding Staats- en bestuursrecht. Aan de hand van de studieboeken en enkele readers wordt de student een overzicht geboden van een brede reeks van staats- en bestuursrechtelijke onderwerpen, waarbij hij/zij zich vooral door zelfstudie (ondersteund door studiewijzers in het Werkboek en door zelftoetsvragen en meerkeuzetoetsen in de Blackboardomgeving) een ‘basisniveau’ aan kennis moet verwerven. Tijdens de hoor- en werkcolleges vindt een thematische verdieping plaats in de wijze waarop de beginselen van de democratische rechtsstaat en de binding aan internationale en Europese normen een rol spelen bij de vormgeving van het staats- en bestuursrecht in Nederland. Daarbij wordt duidelijk dat er sprake is van een grote mate van verwevenheid tussen de Nederlandse en de internationale en Europese rechtsorde. Deze verwevenheid is van grote invloed op de inrichting van en onderlinge verhouding tussen de diverse nationale staatsorganen en staatsmachten (wetgever, bestuur en rechter) en ook op de verhouding tussen de overheid en de burger. Zij heeft bijvoorbeeld consequenties voor de mogelijkheden die de burger heeft om wetgeving en bestuursbeslissingen te beïnvloeden (democratische legitimatie), voor de normering van bestuursoptreden en voor de rechtsbescherming van de burger tegen overheidsbeslissingen. Met een focus op deze thema’s sluit het onderwijs in dit vak nauw aan bij het onderzoeksterrein van de afdeling staats- en bestuursrecht dat geconcentreerd is binnen het facultaire onderzoeksprogramma Securing the Rule of Law in a World of Multilevel Jurisdiction. De training van juridische vaardigheden krijgt in het bijzonder gestalte in het kader van de werkcolleges. Deze richten zich op de oplossing van casus geënt op de rechtsprak¬tijk en op het innemen en aan de werkgroep presenteren van juridische standpunten in het kader van opgaven met zogenaamde expertgroepen.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is: het verdiepen en verbreden van kennis van en inzicht in het staats- en bestuursrecht, inclusief het bestuursprocesrecht, alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) daarvan, gecombineerd met training in enkele van de professionele vaardigheden die men nodig heeft in de juridische beroepspraktijk.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • grondige kennis van en inzicht in de structuur, samenhang en achtergronden van het Nederlandse staats- en bestuursrecht, daaronder begrepen het bestuursprocesrecht;

 • vermogen tot kritische reflectie op het staats- en bestuursrecht op basis van verworven kennis en inzicht, in het bijzonder een kritische bespreking van actuele ontwikkelingen op dit rechtsgebied;

 • vermogen de aangeleerde kennis van en het inzicht in het staats- en bestuursrecht toe te passen op praktische casus en juridisch gefundeerde oplossingen aan te dragen voor daarin gestelde juridische problemen;

 • voldoende opzoek-, spreek- en presentatievaardigheden om de aangeleerde kennis van en het inzicht in het staats- en bestuursrecht op een gestructureerde en heldere wijze aan anderen over te brengen, om een beargumenteerde positie in te nemen in een juridisch debat en om schriftelijk en mondeling een standpunt te verwoorden met kracht van argumenten.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. dr. W.J.M. Voermans, Prof. mr. T. Barkhuysen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de in het Werkboek per week aangegeven verplichte studiestof. Tijdens de hoorcolleges wordt geen totaaloverzicht van de per week voorgeschreven stof geboden, maar wordt volgens de thematische opzet van het vak ingegaan op belangrijke (actuele) ontwikkelingen in het staats- en bestuursrecht rondom enkele van de onderwerpen die in de desbetreffende onderwijsweek aan de orde zijn. Er wordt een beeld geschetst van de wetenschappelijke discussies over die onderwerpen en de diverse visies die daarbij naar voren (kunnen) worden gebracht.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Deze worden voorafgaand aan de onderwijsperiode bekendgemaakt in de Blackboardomgeving van het vak.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de in het werkboek per week aangegeven verplichte studiestof en schriftelijk voorbereiden van opgaven daarover. Daaronder bevindt zich per week ook een opdracht die inhoudt dat een zogenaamde expertgroep zich op de thematiek of casus van een aangegeven opgave extra grondig voorbereidt, om tijdens het werkcollege voor de groep vragen van medestudenten en de docent gefundeerd te kunnen beantwoorden.
  Inschrijving voor de werkgroepen verplicht u tot schriftelijke voorbereiding en actieve deelname aan de werkgroepbijeenkomsten!. Zie voor nadere informatie de Blackboardomgeving van het vak.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Naast de hiervoor genoemde hoorcolleges en werkgroepen, vormt gestructureerde zelfstudie m.b.v. zelfstudieopdrachten een essentieel onderdeel van het vak Staats- en bestuursrecht. Dat houdt in dat een deel van de verplichte studiestof zelfstandig dient te worden bestudeerd, zonder dat tijdens de hoorcolleges of werkgroepen uitdrukkelijk op die stof wordt ingegaan.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: In de zelfstudieopdrachten, die wekelijks door de studenten moeten worden uitgevoerd, wordt aangegeven welk deel van de stof uit de handboeken en/of de readers zelfstandig moet worden bestudeerd en wat het leerdoel daarbij is. Hulp bij deze zelfstandige bestudering wordt geboden d.m.v. studiewijzers en korte toelichtingen in het werkboek en d.m.v. open zelftoetsvragen en meerkeuzetoetsen met gemotiveerde feedback in de Blackboardomgeving.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, met open vragen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
De tentamenstof bestaat uit de in het Werkboek Staats- en bestuursrecht (Bachelor Rechtsgeleerdheid, Studiejaar 2010/2011) per week aangegeven te bestuderen stof en hetgeen is behandeld tijdens de hoor- en werkcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Deze digitale leeromgeving bevat onder meer:

 • Praktische informatie over de cursus en actuele mededelingen.

 • Beeld- en/of geluidsfragmenten (waaronder podcasts). In deze fragmenten wordt de voorgeschreven studiestof voor de desbetreffende week in verband gebracht met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. De fragmenten vormen zelf geen onderdeel van de verplichte studiestof. Zij zijn vooral bedoeld ter illustratie van de mate waarin en de wijze waarop het staats- en bestuursrecht in de praktijk leeft en dienen als basis voor nadere meningsvorming over staats- en bestuursrechtelijke onderwerpen.

 • Powerpointpresentaties + eventueel (actuele) teksten waaraan op college wordt gerefereerd. Deze documenten worden uiterlijk de avond voorafgaand aan het college in de Blackboardomgeving geplaatst.

 • Zelfstudievragen t.b.v. de zelfstudie. Deze bestaan uit open zelftoetsvragen met verwijzing naar de vindplaats van het antwoord in de literatuur en meerkeuzevragen in de vorm van een quiz met gemotiveerde feedback.

 • De mogelijkheid tot het stellen van organisatorische vragen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer (meest actuele druk)

 • H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt & R.M. van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den Haag: Elsevier juridisch (meest actuele druk)

 • A.M.M.M. Bots & D.E. Bunschoten (red.), Jurisprudentie staats- en bestuursrecht 1849-2007, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007

 • Actuele wetteneditie (Kluwer Collegebundel 2010/11 of Vermande Verzameling Nederlandse Wetgeving 2009/10).

Werkboek:

 • Werkboek Staats- en bestuursrecht (Bachelor Rechtsgeleerdheid, Studiejaar 2010/2011)

Reader:

 • Literatuurreader Staats- en bestuursrecht (Bachelor Rechtsgeleerdheid, Studiejaar 2010/2011)

 • Jurisprudentiereader Staats- en bestuursrecht (Bachelor Rechtsgeleerdheid, Studiejaar 2010/2011)

Aanbevolen studiemateriaal
In het kader van expertgroepopdrachten kan in het werkboek aanvullend studiemateriaal worden aanbevolen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Raadpleeg voor actuele informatie voorafgaand aan de cursus de Blackboardomgeving van het vak.

 • De per week te bestuderen studiestof kan aanzienlijk zien. Aangezien het tentamen direct na afloop van de cursus plaatsvindt, wordt aanbevolen de studiestof vanaf het begin van de cursus goed bij te houden en iedere week tijdig met de bestudering van de stof en voorbereiding van de colleges te beginnen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.